De documenten in de rubriek Israël en toekomstvisie variëren van persoonlijke geloofsgetuigenissen over de beloofde bekering van Israël en de verlevendiging van de Kerk van Christus op aarde, tot theologische uiteenzetting van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament die over deze geloofszaken handelen. Ruim aandacht wordt gegeven aan de diverse verklaringen over de Openbaring van Johannes met betrekking tot de onvervulde profetie.
Voor hen die bedroefd zijn over de droevige toestand van de Kerk des Heeren op aarde, is hier een krachtige stimulans om hoopvol te bidden: “Uw Koninkrijk kome!”

disclaimer:
"Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"

Bezinningscomité Israël

 • Israël, vraag en teken; Verdieping van de bezinning op de verhouding van Kerk en Israël binnen de Gereformeerde Gezindte RTF PDF

Berkhoff, A. M.

 • De Christusregering; Openbaring 20 beloofde Duizendjarig Rijk; RTF PDF

Bierman, ds. J.

 • Bekering van de Joden n.a.v. Hoséa 3:4 en 5  RTF   PDF

Biesma, H.

 • Maranen, gedoopte Joden. : in Vrede over Israël (1992)  RTF   PDF

Blom, Derk F.

 • Geschiedenis van de Joden in Middelburg  RTF   PDF

Bonar, Andrew

 • De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne en anderen.  RTF   PDF

Boston, Thomas

 • De Bekering van Israel. Preek over Zacharia 12:12 met toelichting over het belang hiervan voor deze tijd.    RTF   PDF

Bultema, H.

 • Het Chiliasme in het licht der historie; studie over uitleg kerkvaders over Openbaring 20; RTF  PDF

Bunyan, John

 • De Antichrist en zijn val en het doden van de getuigen en bekering van Israël  RTF   PDF

Buys, C.J.

 • Israël's aannemen, het leven uit de doden. Romeinen 11:15.  RTF   PDF

Buijs, P.D.J.

 • Vrede over Israël  RTF   PDF

Campen, dr. M. van

 • Visie van Hendricus Groenewegen op de bekering van het Joodse volk RTF PDF
 • Visie van Hero Sibersma op de bekering van het Joodse volk RTF PDF

Capadose, Abraham

 • Een Israëliet in wie geen bedrog is; zijn bekering en andere geschriften. RTF PDF
 • De toekomst van Israël. RTF PDF
 • Capadose; proefschrift van David Kalmijn; RTF PDF

Costa, Isaäc Da

 • Voorrede over de onvervulde profetie.   RTF   PDF
 • Hagar en Ismaël. gedicht   RTF   PDF
 • Het leven van Isaac da Costa, door Dr. J. Meijer en Dr. J. Haitsema; RTF PDF

Curtenius, P.

 • De bekering der Joden. Preek over Rom. 11:25 en 26a.   RTF   PDF

Duyts, Christiaan Salomon

 • De wonderlijke leiding Gods; enige leerredenen van de schrijver; RTF PDF

Edwards, Jonathan

 • De toekomstige verlossing van Christus' Kerk; Toegevoegd een uitleg over de heerlijke kerkstaat, J.C. Philpot:   RTF   PDF
 • De Geschiedenis van het werk der verlossing; Deel 1,2,3 en 4:  RTF   PDF

Elderen, Dr. J.R van

 • Toekomst voor Israël; een theologisch-historisch onderzoek; RTF PDF

Epstein, I.

 • Het Jodendom  PDF

Essenius, ds. A.

 • Heilsaam bericht en troost aan de Joden; PDF

Fleming,  Robert

 • SLEUTEL tot de OPENBARING. Predikant te Londen  RTF  PDF

Floor, Wulfert

 • Israëls bekering in het laatste der dagen: preek over Hosea 3:3en4; RTF PDF

Flud van Giffen, David

 • De nog verwachte heerlijkheid van de Kerk in het laatste der dagen; Preek over Ps. 8:10 overIsraël's toekomstverwachting  RTF  PDF

Groe, Theodorus van der

 • Inzake de bekering van Israël; Voorrede bij verklaring van G. Hutcheson van de 12 kleine profeten; RTF   PDF

Gill, Dr. John

 • Verhandeling over het nuttig gebruik van Joodse schrijvers in de Bijbelverklaringen; RTF PDF

Henry, Matthew

 • Letterlijke en prakticale verklaring over de Openbaring van Johannes; PDF

Hof, Dr. W.J. op 't

 • Visie op Joden in de Nadere Reformatie in het begin van de 17de eeuw.   RTF   PDF

Josefus, Flavius

 • Alle de werken van Flavius Josephus; Historie der Joden; PDF
 • Alle de werken van Flavius Josephus; Oorlog der Joden; PDF
 • Alle de werken van Flavius Josephus; Gezantschap keizer Kaligula; PDF

Josselin, P.G.

 • De Tien Verloren Stammen .... Gevonden!; RTF PDF

Karels, ds. W.J.

 • De bekering der Joden n.a.v. 2 Korinthe 3: 14-16; RTF PDF

Keller, Werner

 • Geschiedenis van het Jodendom na het Bijbelse Tijdvak; RTF PDF

Kropveld, Eliëzer

 • Leven en werk door L. van Rikxoort; RTF PDF

Levinsohn, Isaac

 • Een blinde zwerveling uit Israëls geslacht op wonderlijke wijze verlost;  RTF  PDF

Lowman, Mozes

 • OPENBARING van JOHANNES inleiding en beknopte inhoud uit bijbelverklaring Patrick, Polish, Welsh e.a.  RTF  PDF 
 • OPENBARING van JOHANNES hfd 4 - hfd 13, overgenomen uit bijbelverklaring Patrick, Polish, Welsh e.a.  RTF  PDF
 • OPENBARING van JOHANNES hfd 14 - hfd 22, overgenomen uit bijbelverklaring Patrick, Polish, Welsh e.a.  RTF  PDF

Mobachius, Joachimus

 • De langgewenste en vast aanstaande bekering van het volk der Joden; RTF PDF
 • Originele uitgave - Jeremia 31:   1-10; PDF
  Originele uitgave - Jeremia 31: 11-30; PDF
  Originele uitgave - Jeremia 31: 31-40; PDF
 • Verhevenste gezichten vertoond aan Jesaja, Ezechiël, Daniël en Johannes; PDF
 • 2 preken over de bekering van de Joden; RTF PDF

Praag, E. van.

 • Levenservaringen van een Israeliet van voor en tijdens de oorlog; RTF PDF

Prasch, Jacob; Lance Lambert; Rabbi Kaduri

 • De Messias in de Rabbijnse literatuur. RTF PDF

Presser, dr. J.

 • De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom RTF PDF

Ravesteyn, Henricus,

 • Het zogenaamde duizendjarig rijk onderzocht en wederlegt en de heerlijke kerkstaat verdedigd; RTF   PDF

Reinders, B.

 • Tekenen der tijden en Toekomstverwachting; RTF  PDF

Ryle, J.C.

 • Profetie en gebed voor de bekering van Israël; 4 preken; RTF   PDF

Samson Frank en Rabbi Berkovits

 • Twee Joden door de Heere geleerd en bekeerd; RTF PDF

Seiss, Dr. J. A.

 • De komende Christus; en uitleg over Openbaring van Jezus Christus aan Johannes; RTF PDF

Serrarius, Petrus

 • Een blijde boodschap aan Jeruzalem; tweespraak door Petrus Serrarius; RTF PDF

Sonnevelt, ds. C.

 • De verborgenheid van Israëls toekomst; RTF PDF
 • Bidt met algemene stem om de vrede van Jeruzalem, referaten Israël studiedag  RTF  PDF

Spurgeon, C.H.

 • Het herstel en de bekering van de Joden; de eerste en de tweede opstanding; 2 preken; RTF PDF
 • De opstanding der rechtvaardigen, het duizendjarig Vrederijk en het Laatste Oordeel; RTF PDF

Staringh, J.G.

 • Bekering van Israël en het 1000-jarig Rijk; RTF PDF

Tirza

 • Thirza, bekering van een Joods meisje en haar vader; RTF PDF

Valkenburg, R.

 • Het gebeurde onder synagogetijd, Yom Kippur-oorlog; PDF

Vitringa, C.

 • Visie van Campegius Vitringa op de bekering van het Joodse volk RTF PDF

Westerbeke, Willem

 • Serie: ONVERVULDE PROFETIE bestaat uit 7 delen
  • Deel 1: ZIET HEM, HIJ KOMT! De bekering van Israël tot verlevendiging van Christus' kerk op aarde; RTF  PDF
  • Deel 2: De bekering van ISRAËL. Preek over Zacharia 12:12 door Thomas Boston. Met een toelichting over het grote belang hiervan voor onze tijd; RTF PDF
  • Deel 3: De uitstorting van de HEILIGE GEEST. De heerlijke staat van Christus' kerk, vóór het eind der dagen; In een preek over Ezechiël 39:29, door John Howe; RTF PDF
  • Deel 4: De hoop van CHRISTUS' Kerk. Studie over de toekomstverwachting van Godgeleerden uit Engeland in de 17e eeuw; RTF PDF
  • Deel 5:Enkele hoofdstukken uit: De geschiedenis van de VERLOSSING. Door Jonathan Edwards. Hieraan toegevoegd de visie over het MILLENNIUM. Door J. C. Philpot; RTF PDF
  • Deel 6: Toekomstverwachting voor de kerk van Christus. De visie van Nederlandse theologen over de onvervulde profetie; RTF PDF
  • Deel 7: Verwachting voor de kerk van Christus. De visie van Nederlandse schrijvers vanaf het 'Réveil' over de onvervulde profetie; RTF PDF

 • Deel 1: Messiasbelijdende Joden in Nederland, Europa en Israël; RTF PDF
 • Deel 2: Messiasbelijdende Joden in Europa en Nederland; RTF PDF

 • Bidstond voor Israël; Lezing gehouden in de Hersteld Hervormde Gemeente te Waddinxveen; RTF PDF
 • Vrede tussen Israël en de Palestijnen? Lezing over de hoop over een opwekking onder de Arabieren; RTF PDF
 • Israël - Gaza oorlog 2014, 70 soldaten gedood en 3 vermist; PDF
 • De profetie van Paulus over de bekering van Israël en het Jodendom n.a.v. Romeinen 11; RTF PDF
 • De roeping tot geloof en tot een ambt; RTF PDF
 • De kleding van Jezus; RTF PDF
 • Jakobs gebedsworsteling; RTF PDF

Westerbeke, Jos

 • De Messiaanse Beweging; een inleiding. RTF PDF

Zijderveld, ds. G. A.

 • De bidstond in Jeruzalem; 3 preken uitgesproken na het uitbreken van de Yom-Kippur oorlog, 1973; RTF PDF