Een aantal documenten hebben betrekking op de Reformatie in de Zuidelijke Nederlanden, vooral in Vlaanderen en Antwerpen. Over de opkomst en de ondergang van de Lutherse, Doopsgezinde en de Calvinistische Reformatie zijn een aantal boeken gedigitaliseerd die in de Nederlandse literatuur zeer zeldzaam zijn.
Aan de historie van de Martelaren wordt ruim aandacht gegeven. Van de meeste personen die in het Martelaarsboeken voorkomen, zijn persoonlijke gegevens uitgezocht en gepubliceerd. Namen en feiten uit het Romeinse rijk, uit Frankrijk, Italië, Spanje en Schotland worden zoveel mogelijk in chronologische volgorde aangevuld en toegelicht.
Kerkgeschiedenis van Nederland en andere landen in Europa, wordt door diverse auteurs beschreven. Aan Kerkgeschiedenis na de Afscheiding wordt ook aandacht gegeven. Bovendien is deze fragmentarisch aanwezig in de documenten onder de rubriek Bekeringsgeschiedenis.

disclaimer:
"Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbendenn"

 

Refo500 project, Luther en Melanchton

In het kader van de 500-jarige herdenking van de Reformatie door dr. Maarten Luther is in Duitsland en in Nederland een Refo500 project opgestart. Het project wil de Reformatie door Luther, Melanchton en andere reformatoren onder de aandacht brengen. Deze documenten zijn daarvan een bijdrage.

 1. Levensoverzicht van Luther; RTF PDF
 2. Catharina van Bora; uit het leven van Luther, zijn vrouw en kinderen; RTF PDF
 3. Luthers verblijf op de Coburg, tijdens de Rijksdag te Augsburg; RTF PDF
 4. Brieven van Luther aan familie en vrienden; RTF PDF
 5. Invloed van Luther in de Nederlanden; RTF PDF
 6. Luthers 95 stellingen in 1517 en de Rijksdag te Worms in 1521; RTF PDF
 7. Aspecten uit het leven en de leer van Dr. Maarten Luther; RTF PDF
 8. Dr. Maarten Luther als zielszorger; RTF PDF
 9. Augsburgse Confessie door Luther en Melanchton; RTF PDF
 10. Melanchtons invloed na Luther; RTF PDF
 11. Luther, belofte en ervaring; door Dr. W. van 't Spijker; RTF PDF
 12. Loci Communes, Korte Samenvatting van Theologie, door Melanchton; RTF PDF
 13. Magister Philippus Melanchton, levensbeschrijving door J.P.G. Westhoff; RTF PDF
 14. Levensloop van ph. Melanchton door Dr. W.J. Kooiman; RTF PDF
 15. Voor meer documenten van Luther: Zie rubriek THEOLOGIE

Serie: kinderen Gods op Walcheren in de 19e en 20e eeuw, bestaande uit 10 delen.

  Complete serie: RFT (zip-file)  PDF (zipfile)

 • 1. DOOR GOD GEROEPEN. Uit het leven van ds. David Janse en facetten uit de historie van de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg. Nagelaten in zijn brieven en in kerkelijke notulen; RTF PDF
 • 2. BIJ DE MENSEN VERACHT MAAR BIJ GOD UITVERKOREN. Uit het leven van Jan Vader, oefenaar te Meliskerke; RTF PDF
 • 2a. Brieven aan Jan Vader van oefenaars van de Gereformeerde Gemeenten (Kruisgemeenten); PDF
 • 3. IK HEB GELOOFD; DAAROM HEB IK GESPROKEN. Levensbeschrijving van Zacharias Verhage, molenaar te Meliskerke; Door hemzelf beschreven; RTF PDF
 • 4. DE BEKERING VAN WILLEM PLEIJTE te Zoutelande en een eenvoudige oefening. Met historische gegevens Gereformeerde Gemeente Zoutelande. De bekering en sterven van Florus de Wolf en anderen; RTF PDF
 • 5. DOOR LIJDEN GEHEILIGD. Levensschets van oefenaar Pieter Ingelse; twee oefeningen; drie brieven van zijn vrouw en drie brieven van zijn schoondochter; RTF PDF
 • 6. EEN NIEUW VADERLAND GEKREGEN. Bijzonderheden uit het leven en de bekering van Adriaan Dingemanse, diaken in de Ledeboeriaanse gemeente te Middelburg; RTF PDF
 • 7. GENADE EN EER ONTVANGEN. Geschiedenis van de Ledeboeriaanse gemeente te St. Jan ten Heere. Met levensschets van ouderling Pieter de Voogd, Jacob Corré, Hubrecht Bimmel en brieven van Maatje en Christina Bimmel; RTF PDF
 • 8. DOOR GOD GELIEFD. Verhaal uit het leven van Cornelia de Visser-Moens te Aagtekerke, door haarzelf beschreven. En korte mededelingen uit haar vriendenkring; RTF PDF
 • 9. DOOR DE TROUWE VERBONDSGOD GELEID. Mededelingen uit het leven en brieven van Cornelia de Visser-de Visser te Middelburg; RTF PDF
 • 10. DOOR DE HEERE AFGEZONDERD. Korte levensschets van: Catharina Barbera Roose-Bollinger; Sara Louisa Hollebrands; Evangelist Jac. Ball, ds. A. Janse, ds. L. Hubregtse, ds. Chr. Van de Woestijne, ds. M. van de Ketterij. Levensschets en brieven van Mevr. A. A. Vermerris-Geuze; RTF PDF

Algemeen, bundels

 • Gereformeerde Gemeenten, Levenschetsen van 15 predikanten, 1907 - 1998; RTF PDF
 • Vrije Gereformeerde Gemeenten en Kruisgemeenten, Levenschetsen van 36 predikanten en voorgangers; RTF PDF
 • Vrije Gereformeerde Gemeenten, Levenschetsen van 4 predikanten (Verheij, Maliepaard, Meinders en van der Heijden); RTF PDF

 • De vrede van Munster door diverse auteurs; RTF PDF
 • Reformatie in Kampen en Overijssel; RTF PDF
 • Middelburg, historie van de stad, de oorlog en opkomst Hervormde gemeente; diversen auteurs; RTF PDF

 • Kerkgeschiedenis vanaf de oude christelijke kerk tot ca. 1965, door 18 deskundigen theologen; RTF PDF

Adrianus, P.

 • Het Romeins Martelarenboek - vertaald en aangevuld door Van Delft/Van Gemert;  RTF   PDF

Alexander, J.H.

 • Vrouwen van de Reformatie; RTF PDF

Alcock, D.

 • De vreemdelingen van de valleien, over de Waldenzen en Albigenzen; RTF PDF

Ambrosius, Kerkvader

 • Brieven aan keizer Theodosius;  RTF   PDF

Asselt, G. van

 • Achttien jaren onder de Bataks;   RTF  PDF

Asselt, dr. W.J. van

 • Johannes Coccejus, zeventiende-eeuws theoloog;   PDF

D'Aubigné, Merle

 • Anna Boleyn, koningin van Engeland; RTF PDF
 • Luther en de Hervorming in Duitsland; deel I, 1483 - 1521; RTF PDF
 • Luther en de Hervorming in Duitsland; deel II, 1522 - 1530; RTF PDF

 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw; 1e deel; RTF PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw; 2e deel; RTF PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw; 3e deel; RTF PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw; 4e deel; RTF PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw; 5e deel; RTF PDF

 • Geschiedenis van de Hervorming in Europa ten tijde van Calvijn:

 • Boek 1; deel 1 - Genève en deel 2 - Frankrijk; RTF PDF
 • Boek 2 - Frankrijk & Boek 3 - Genève; RTF PDF
 • Boek 4 - Leven Calvijn en druk bij de Hervorming in Frankrijk & Boek 5 - De strijd van de Hervorming Zwitserland; RTF PDF
 • Boek 6 & Boek 7 - Hervorming in Engeland; RTF PDF
 • Boek 8 - Hervorming Genève, Zwitserland en Italië; RTF PDF
 • Boek 9 & Boek 10 - Farel en Calvijn in Genève; RTF PDF
 • Boek 11 - Hervorming in Schotland; RTF PDF
 • Boek 12 - Hervorming in de Scandanavië & Boek 13 - Hongarije, Polen, Bohemen, de Nederlanden; RTF PDF

Baart, K.

 • Westkapelle en haar bevolking;  PDF

Backhouse, M.

 • Beeldenstorm en bosgeuzen in het Westkwartier;  RTF  PDF

Bakhuizen van de Brink, J.N.

 • Juan de Valdés, Reformator in Spanje en Italië. RTF   PDF

Bakker, ds. D.

 • Het leven, zijn opvolgers, de gemeenten en zijn brieven   PDF

Bauwhede, D. van der, e.a. 

 • Sluis in Vlaanderen verloren en herwonnen; studies over het beleg van Sluis door hertog van Parma  RTF   PDF
 • Brugge in de Geuzentijd/Oost-Vlaamse synode 1582; RTF PDF

Bax, W

 • Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht; Deel 1 RTF  PDF
 • Deel 2 RTF  PDF

Bettex, F.

 • De heldenstrijd der Camisarden; vervolging en strijd der Hugenoten in Frankrijk. RTF   PDF

Beversluis, N.H.

 • Klacht en jubell, facetten uit de kleine kerkhistorie. PDF

Beza, Theodorus

 • Theodorus Beza, opvolger van Calvijn; Levensschets; PDF

Bijleveld, H.

 • Nederland in Frankrijk; zuidergrens van de Nederlanden; RTF PDF

Blaupot, S.

 • Geschiedenis van de Doopgezinden; RTF PDF

Blom, Derk F.

 • Geschiedenis van de Joden in Middelburg, in de spiegel van de (Kerk) geschiedenis; RTF PDF

Boer, D.E.H.

 • De Nederlanden in de late Middeleeuwen; PDF

Boer, K.J.

 • De reformatie van Zweden, het leven van Koning Gustaaf Adolf II en de Dertigjarige oorlog; RTF PDF
 • De kerkgeschiedenis van Denemarken; PDF

Boersma, O en G. Asaert

 • Vluchtelingen uit het voormalig Vlaanderen en de Vlaamse gemeente te Wezel / ondertekenaars van Convent van Wezel RTF  PDF

Boon, R.

 • Jan Arendsz, de Hageprediker van Alkmaar; met historische schets over Petrus Gabriël, hageprediker. RTF PDF

Bosch, dr. F.L.

 • Kruisdominees uit de gereformeerde Kerk onder het Kruis PDF

Bouwmeester, G. ds

 • Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus;  RTF  PDF  
 • Caspar Olevianus en zijn reformatorische arbeid;  RTF  PDF  
 • Marnix van St. Aldegonde  en de Heidelbergse Catechismus;  RTF  PDF

Braekman E. M.

 • Het Protestantisme in Brussel; RTF  PDF

Braght, Thieleman Jansz. van (doopsgezind Martelaarsboek)

 • Hans Bret met enkele martelaren gemarteld en verbrand te Antwerpen;   RTF  PDF
 • Het offer des Heeren; met voorrede en toelichting van S. Cramer;   RTF  PDF
 • Doopsgezinde martelaren te Middelburg, Brugge en Gent;   RTF  PDF
 • Martelaren in Dordrecht en Breda;   RTF  PDF
 • Martelaren en doopuitleg bij Doopsgezinden; deel 1;   RTF  PDF
 • Martelaren in Vlaanderen, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland; deel 2;   RTF  PDF
 • Doopsgezinde martelaren in Europa;   RTF  PDF
 • Martelaren Doopsgezinden en Hervormden in Nederland;   RTF  PDF

Breevaart, P. van den

 • Historie over voorgangers m.b.t. kerkelijke breuken;   PDF

Bremmer, dr. R. H.

 • De val van Antwerpen (1585)   RTF   PDF
 • De geboortegeschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland; ontstaan van de Ned.Herv.Kerk;  RTF   PDF
 • Reformatie en rebellie RTF  PDF
 • Proefschrift over Herman Bavinck  PDF

Brès, Guido de

Bucer, Martin

 • Bucer en Tremmelius, theologen tijdens de reformatie; RTF PDF

Byvanck, dr. A.W.

 • Nederland in de Romeinse tijd - deel 1 RTF PDF
 • Nederland in de Romeinse tijd - deel 2 RTF PDF

Chambon, Joseph

 • Geschiedenis van een Martelarenkerk;  het protestantisme in Frankrijk tot aan de revolutie.  RTF   PDF

Cock, ds. H. de

 • Zijn afscheidingen en geschriften; RTF PDF

Colijn, J.J.A.

 • Schets van de geschiedenis van de Hongaarse Gereformeerde Kerk; toegevoegd schets van het Christendom in Polen; RTF PDF

Cooper, Bill

 • De vroegste geschiedenis van Europa.   RTF   PDF

Davidse, P.

 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Oostkapelle   PDF
 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Meliskerke   PDF

Decavele, Joh.

 • Geloof en Heldenmoed in Zuid-West Vlaanderen; RTF PDF
 • Geloof en Heldenmoed in Waals Vlaanderen; RTF PDF
 • De Dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520 - 1565) RTF PDF

Does, dr. J.C.

 • Kruisgezinden en separatisten;  RTF   PDF

Doeve, prof. dr J.W.

 • Het Palestijns Jodendom tussen 500 voor en 70 na Christus. Van ballingschap tot Agrippa;  RTF   PDF

Dordtse Synode

 • Nationale Syonde van Dordrecht 1616-1619, uitgave Gereformeerde Bond;  RTF   PDF

Eggebeen, A. G.

 • Reformatie doorgebroken in 's Hertogenbosch  RTF PDF
 • 'Jeruzalem dat Ik bemin', kruistochten en strijd met moslims. RTF PDF
 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Goes  RTF PDF

Eijkelboom, Kees

 • Ljoeba, zendelinge onder de Nentsen RTF   PDF

Elikink, Bernardus

 • Het werk der overtuiging en beroering te Papendrecht. RTF   PDF

End, Dr. G. van den 

 • Proefschrift over Guiljelmus Saldenus   PDF

Eusebius Pamphyli

 • De heilige kerkgeschiedenisRTF   PDF

Farel, Willem

 • Het leven en werk van Willem Farel, Hervormer te Geneve; RTF PDF

Farrell, Monica

 • Het lijden van de protestanten in Servië in 1941-1942; RTF PDF

Félicé, G. de

 • Ontroerende geschiedenis van de Protestanten in Frankrijk; RTF PDF

Florijn, B. e.a.

 • Helden van Valencijn + Opkomst en ondergang van de Reformatie in en omtrent Valenciennes  RTF  PDF

Florijn, H.

 • Uit de geschiedenis der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Sint Philipsland  PDF

Graaff, B.J.W. de

 • Petrus Datheen - Levensstrijd en levenswerk; RTF PDF

Groen van Prinsterer, mr. G

 • Handboek der geschiedenis van het vaderland; Deel 1 RTF  PDF
 • Handboek der geschiedenis van het vaderland; Deel 2 RTF  PDF
 • Handboek der geschiedenis van het vaderland; Deel 3 RTF  PDF
 • Ongeloof en Revolutie; RTF  PDF

Golverdingen, ds. M.

 • Kerkgeschiedenis van de Gereformeerde Gezindte RTF PDF

Haamstede, Adrianus van, en anderen  

HISTORIE DER MARTELAREN, digitaal in zeven delen opgesplitst.

Historie der martelaren die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655.

 • Korte levensschets  RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 1;   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 2;   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 3;   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 4;   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 5;   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 6;   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 7;   RTF   PDF

 • A.J. Jelsma, proefschrift Adriaan van Haemstede en zijn Martelarenboek RTF   PDF
 • John Foxe: “HET BOEK DER MARTELAREN” Beschrijving van de martelaren in de regeringsperiode van Koningin Mary Tudor 1555 - 1558; vertaald door Adriaan van Haemstede. RTF PDF

 • Martelaren in het Romeinse Rijk, deel 1;   RTF   PDF
 • Martelaren in het Romeinse Rijk, deel 2;   RTF   PDF
 • Serie Italië, geloofsvervolgingen en geloofshelden
  • Noord- en Zuid-Italië, deel 1. RTF PDF
  • Waldenzen in Piëmont, deel 2. RTF PDF
  • Waldenzen in Noord- en Zuid-Italië, deel 3. RTF PDF
  • Valtellina en Lombardije, deel 4. RTF PDF
 • Serie Frankrijk, Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk.
  • deel 1, 1523 - 1553; RTF PDF
  • deel 2, 1553 - 1557; RTF PDF
  • deel 3, De 5 martelaren van Lausanne; RTF PDF
  • deel 4, 1558 - 1571; RTF PDF
  • deel 5, 1572, de Bartholomeüsnacht; RTF PDF
  • deel 6, Levensschets van 3 koninginnen; RTF PDF
  • deel 7, Drie Franse martelaren in Brazilië; RTF PDF

 • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Spanje; gedeeltelijk door Francisco de Enzinas.   RTF   PDF
 • Geloofsvervolging en doodstraf in Antwerpen; RTF PDF

Havinga, K

 • Geschiedenis van de Waldenzen  RTF   PDF

Heyden, Gaspar van der

 • Academisch proefschrift van dr. M.F. van Lennep; RTF   PDF

Hille, H.

 • Geschiedenis van de Oud Gereformeerden in de eerste helft van de 20e eeuw; PDF

Hof, Dr. W.J. op 't

 • De Nadere Reformatie in Zeeland, een eerste schets RTF   PDF
 • De Nadere Reformatie in Frieland PDF
 • Vroomheid in de 17e eeuw in internationaal perspectief PDF
 • Het Gereformeerde Piëtisme en de Nadere Reformatie in de classis Bommel tot 1660 PDF
 • Sluis na de verovering van Maurits in 1604 en 1605 RTF   PDF
 • Het gereformeerd piëtisme PDF
 • Zeeland en de Nadere Reformatie RTF   PDF

Hofman, drs. H.A.

 • Ledeboerianen en Kruisgezinden, een kerkhistorische studie over het ontstaand van de Gereformeerde Gemeenten  PDF

Hollandse geloofshelden

 • Hollandse geloofshelden - deel 1  RTF   PDF
 • Hollandse geloofshelden - deel 2 door ds. J. van de Haar  RTF   PDF

Hongaarse Kerkgeschiedenis

 • In Banden en Gevangenis  RTF   PDF
 • Hongaarse martelaars van de Protestantse kerken   PDF
 • De Poolse kerk - Reformatie en grote verdrukking door H.A.J. Lütge e.a.  RTF   PDF
 • Het lijden van de Hongaarse, Boheemse kerk door H.A.J. Lütge e.a.  RTF   PDF
 • Verwachting voor de Hongaarse kerk n.a.v. Ezechiël 37 door W. Westerbeke;  RTF   PDF

Hovius, J.

 • Notities betreffende de synode te Emden in 1571 en haar artikelen RTF  PDF

Hubregtse, I.

 • Gereformeerde Gemeente te Yerseke  PDF

Hulzen, dr. A. van

 • Van opstand tot oorlog. Onze vaderlandse geschiedenis van 1555 - 1576.   RTF   PDF

Hulzen, Joh. van

 • Vaderlandse geschiedenis van het begin tot 1965   RTF   PDF

Hus, J.

 • Levensoverzichten van Johannes Hus en Hieronimus van Praag; RTF   PDF

Itterson, G.P.

 • Fransiscus Gomarus en de vluchtelingengemeenten Frankfort en Hanau. RTF  PDF

Janssen, G.

 • Om de Theocratie; 100 jaar strijd om de theocratische gedachte RTF   PDF

Janssen, H.Q

 • De Kerkhervorming te Brugge; een kerkhistorisch tafereel;  RTF   PDF

Jeune, J.C.W. le

 • Afkomst en verspreiding van alle talen;  RTF   PDF

Jonge, Christiaan de

 • Levensloop en theologie van Franciscus Junius; RTF  PDF

Kerényi, Professor Dr. K.

 • Griekse godensagen; RTF  PDF

Kluit, Dr. M.E.

 • Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865; RTF  PDF

Knox, John

 • De Hervormer van Schotland, door Ds. G. Bouwmeester; RTF PDF
 • Het heilige leven en de zalige dood van John Knox; RTF PDF

Kole, I.A. (red.)

 • De Gereformeerde Gezindte, Anno Domini 2000;   PDF 

Kourdakov, Sergei

 • Vergeef mij, Natasja; RTF  PDF 

Kurtz, dr. Johan Heinrich

 • Beknopt leerboek der christelijke kerkgeschiedenis. (uit het Duits vertaald 1873) ; RTF  PDF 

Kuypers, Gerardus

 • De opwekking te Nijkerk in 1749. RTF   PDF

Langeraad, A van

 • Guido de Bray, zijn leven en werken; RTF  PDF

Linde, S. van der

 • Jean Taffin, hofprediker en raadsheer van Willem van Oranje; RTF  PDF

Makkabeeën

 • De marteldood van Eleazar de priester en van een weduwvrouw met haar 7 zonen; RTF  PDF
 • Gedocumenteerde beschijving door M. Pearlman ; RTF  PDF

Marnef, Guido

 • Antwerpen in de tijd van de Hervorming; RTF  PDF
 • Antwerpen in de tijd van de Reformatie, Doopsgezinden te Antwerpen; RTF  PDF

Meertens, dr. P.J.

 • Zeeuwse familienamen  RTF   PDF

Metselaar, Albert

 • Kruisgemeente van Hollandscheveld, HBO-Theologie scriptie  RTF   PDF

Middel, ds. H.H.

 • Gods menigvuldige reddingen en zijn kerkelijk leven  RTF   PDF

Mobachius, Joachimus

Montijn, C. G.

 • De geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden; reformatie in Vlaanderen;  RTF   PDF

Niel, Ferdinand

 • Tragedie van de Albigenzen; inwoners uit provincie Albigois in Zuid-Frankrijk;  RTF   PDF

Ommeslaeghe, dr. J.F. Van

 • Opkomst en ondergang van de Reformatie in en omtrent Oudenaarde PDF

Oostveen, Mia S.H. van

 • Henri Arnaud, leraar en veldheer der Waldenzen RTF PDF

Oranjehuis

 • Juliane van Stolberg; haar leven en haar 5 zonen.  RTF   PDF
 • Beschrijving van de belangrijkste prinsen en graven uit het huis van Nassau.  RTF   PDF
 • Willem III - Prins van Oranje, stadhouder en koning  RTF   PDF

Osinga, T. en Heesakkers, C.

 • Gevangenschap en bevrijding van Francisco de Enzinas, vertaler van het Nieuwe Testament in het Spaans; verslag van geloofsvervolgingen in Leuven, Brussel en andere plaatsen  RTF PDF

Paauwe, J.P. ds.

 • De Nederlandse Hervormde Kerk na 1816; enige toespraken over de belijdenis van de kerk.  RTF   PDF

Pater, J.C.H. de.

 • De opkomst en ondergang van het Calvinisme in Doornik  RTF PDF
 • De scheiding Nederland - Vlaanderen in de 16de eeuw - historisch belicht  RTF   PDF

Paton, John

 • De zendeling op de Nieuwe Hybriden  RTF PDF

Perkins, William

 • Een bijdrage tot de kennis der religieuze ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth  RTF PDF

Plaisier, J.A. en Akkermans, M.

Perpétua en Felicitas

 • Martelaren van de oude kerk. Bewaarde documenten van de christenvervolging; RTF PDF 

Pohl, Dieter

 • Holocaust, massale moorden op Europsee Joden RTF PDF

Poll, R. van der

 • De verdwenen kerk van Noord-Afrika; RTF PDF

Post, dr. R.R.

 • Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen; PDF

Prins Willem van Oranje

 • Apologie of Verantwoording van Willem van Oranje; RTF PDF

Reitsma, Dr. J.

 • Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk in de Nederlanden   PDF

Robijn, L. en J. H. Bekouw

 • Opkomst en ondergang van de Reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen   RTF  PDF

Roos, ds. J.

 • Historie van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld met enkele meditaties  PDF

Rooze-Stouthamer, dr. C

 • De doorbraak van de hervorming in Middelburg;  RTF  PDF
 • De hervorming van de doopsgezinden in Zeeland en Vlaanderen;  RTF  PDF

Rotterdam, Arnoldus

 • Historisch bericht van de Nederlandse Geloofsbelijdenis der Hervormde Kerk; RTF  PDF

Scheerder, J. 

Schelven, prof. dr. A.A. van

 • Marnix van sint Aldegonde  RTF  PDF
 • De Nederduitse Vluchtelingenkerken in de 16e eeuw en hun betekening voor de Reformatie in de Nederlanden RTF  PDF
 • Willem van Oranje; een boek ter nagedachtenis van idealen en teleurstellingen  RTF  PDF
 • Chronologie van Willem van Oranje   RTF PDF
 • Calvinisme in Polen-Bohemen, Hongarije en Zevenburgen, met een bijdrage van G. De Vijver   RTF PDF

Shiels, A

 • De historie van de kerk in Schotland;  RTF  PDF

Simons, Menno

 • Hervormer van de Mennonieten of Doopsgezinden;  RTF  PDF

Smallegange, M

 • Kroniek van Zeeland PDF

Spijker, dr. W. van 't e.a.

 • De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers;  PDF
 • Bronnen van de Nadere Reformatie;  PDF

Tacitus, Publius Cornelius

 • Romeinse historiën, deel 1 - 5;  RTF   PDF

Tell, Willem

 • De schutter uit Zwitserland;  RTF   PDF

Utenhove, J.

 • Een eersteling van de Vlaamse Reformatie;  RTF   PDF

Vaernewijck, Marcus van

 • Van de beroerlijke tijden in de Nederlanden en voornamelijk in Gent. RTF PDF

Valen, L.J.van

 • Een Rijke Oogst; De opwekking in Schotland in 1742;  RTF  PDF 
 • Gelijk de dauw van Hermon; Wonderwerken in de Schotse Hooglanden; Dl I;   RTF  PDF 
 • Gelijk de dauw van Hermon; Wonderwerken in de Schotse Hooglanden; Dl II;  RTF  PDF   
 • Alexander Peden, de profeet van het Covenant;  RTF  PDF

Valkenburg, R.

 • Verhalen over de Watersnoodramp 1953; PDF

Velde, Abraham van de

 • De wonderen des Allerhoogsten;  RTF  PDF

Verduyn, W.D.

 • Emanuel van Meteren  RTF  PDF

Verheyden, A.L.E.

 • Geschiedenis doopsgezinden in Z-Nederlanden in 16e eeuw; RTF PDF
 • De Hervorming in Z-Nederlanden in 16e eeuw; RTF PDF
 • Het Gentse Martyrologium; RTF PDF
 • Het Brugse Martyrologium; RTF PDF
 • Vilvoorde, internat. repressiecentrum en brandpunt; RTF PDF

Vins, Georgi

 • De laatste hoop..., het evangelie onder Russische gevangenen; RTF PDF

Viret, Pierre

 • Medestander van Calvijn, in leven en werk geschetst, door Dr. D. Nauta; RTF PDF

Vlierden, M. van

 • Willibrord en het begin van Nederland;  PDF

Vloten, dr. J.van

 • Beeldenstorm in Middelburg; Middelburgse beroerten van 1566 en 1567;  RTF  PDF

Voetius, G.

Vos, K.

 • De doopsgezinden te Antwerpen in de 16de eeuw; RTF  PDF

Water, Willem te

 • De historie der Hervormde Kerk te Gent;  RTF   PDF

Wesseling, Dr. J.

 • De Afscheiding van 1834 in Zeeland;  PDF
 • De Afscheiding van 1834 in Zeeland; Deel 1 - De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen  PDF

Westerbeke, Huib

 • Hij gedenkt aan Zijn Verbond tot in eeuwigheid. Uit de kerkgeschiedenis van Borssele, vanaf 1619. Gedocumenteerd uit notulen. RTF   PDF

Westerbeke, Joh.

 • De armen verzadigd, leven en werk van Petrus Immens. RTF   PDF
 • De Bruidegom komt, 150 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse. PDF

Westerbeke, Willem

 • Als Puritein... in de voetsporen van Christus!? Lezing over de Puriteiten, hun historie, invloed en nut; lezing; RTF PDF
 • Een wolk der getuigen - martelaren in Schotland RTF PDF
 • Episoden uit de kerkgeschiedenis tijdens de onrust op Walcheren 1773-1779; RTF   PDF
 • Korte schets over de onrust op Walcheren rond de invoering van de nieuwe psalmberijming op 'Nieuwe Zangwijze', tussen 1773 en 1779 en toelichting over de onrust in Zeeland 1775-1779. Toegevoegd doctoraalscriptie van Arthur L. Legger te Amsterdam; 1994.  

Westkapelle

 • Met een vuurbaken voor de zee en met een vuurbaken aan land; korte historie van het kerkelijk leven RTF   PDF

Wijk, B.J. van

 • Guido de Brès, de Hervormer uit Zuid-Nederland + Onstaan van de Nederlandse Geloofsbelijdenis door prof.dr J.N. Bakhuizen van den Brink.  RTF PDF

Wishart, George

 • Voorloper van de Reformatie in Schotland; RTF PDF

Wurmbrand, R.

 • Bloed en tranen, getuigen voor de Amerikaanse senaat; RTF PDF

Zanchius, Hieronymus

 • Een getuige uit de zestiende eeuw, levensbeschrijving; RTF PDF

Zwaag, W. van der

 • Korte historie van de Waldenzen en Félix Neff RTF PDF
 • Het leven en werk van J.L. Bernhardi PDF

Zweden, D.s. J. van

 • Brieven aan predikanten van de Ger. Gemeenten, geschreven in oorlogstijd; RTF PDF

Zwingli, Ulrich

 • Leven en daden van de Zwitserse kerkhervormer Ulrich Zwingli, door J.J. Hottinger; RTF PDF