De Evangelist, theologie

Deze rubriek bevat een schat aan literatuur over onderwerpen zoals: preekschetsen, hermeneutiek, dogmatiek, kerkrecht, exegese, schriftuitleg, Bijbelverklaringen, bevindelijke geschriften, proefschriften, studies, archeologie, preken voor leesdiensten, zowel vrije stoffen als preken voor feestdagen en de Catechismusverklaring van Justus Vermeer. Uit praktisch alle kerkverbanden zijn gepubliceerde preken opgenomen. Van ds. W.C. Lamain zijn een groot aantal originele preken aanwezig, die niet in druk verschenen zijn.
In deze rubriek zijn Bijbelse Chronologieën aanwezig, die alle gebeurtenissen met jaartallen voor en na Christus weergeven. In het Nederlands is een dergelijke Chronologie niet eerder gepubliceerd.
De Reformatoren zijn vertegenwoordigd, de Puriteinen, Nederlandse, Schotse en Amerikaanse theologen. Bijna al de werken van Thomas Watson, William Huntington, Andrew Gray en Thomas Boston zijn aanwezig, waaronder preken die nooit in het Nederlands verschenen zijn.
Voor studenten en belangstellenden zijn in deze rubriek ‘gouden appelen in zilveren gebeelde schalen’ om niet verkrijgbaar.

disclaimer:
"Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"

Algemeen, Overig

  Bijbel in Statenvertaling
  Bijbel in andere talen
  • Hebreeuwse Oude Testament - Koreneditie; PDF
  • Griekse Nieuwe Testament - Textus Receptus; PDF

 • Woordenboek Grieks  - Nederlands    PDF
 • Woordenboek Latijns - Nederlands    PDF

 • Korte Verklaring der Heilige Schrift (1922-1962) door diverse theologen: Zie digitale theologiebibliotheek

 • 12 KERSTPREKEN; 8 van dr. Kohlbrugge en 4 van ds. Lodensteyn  RTF  PDF
 • Bezinning op gebruik van ICT en internet; vernieuwen en bewaren.   RTF  PDF
 • Uitgave voor NBG ter gelegenheid van 300 jaar bestaan Statenvertaling (1637 - 1937);   RTF   PDF

Joodse literatuur

 • Het complete boek HENOCH.   RTF  PDF
 • Toelichting op boek HENOCH  RTF  PDF
 • Joodse gebeden op vastendagen RTF  PDF
 • Joodse gebeden op het loofhuttenfeest RTF  PDF
 • Wegwijs in het Jodendom door Chaim Pearl en Reuben S. Brookes   PDF
 • De laatste dagen in Jeruzalem door David Fluscher   PDF
 • Betekenis van gebed in de Joodse gedachtenwereld door Abraham Joshua Heschel   PDF
 • Regels van gedrag, boete en berouw door Mozes Maimonides   PDF
 • Pseudografen van het Oude Testamenet door dr. Th. C. Vriezen RTF  PDF
 • Gebeitelde woorden, Sprekende taal door B. Folkertsma  PDF
 • Hebreeuws-Nederlands woordenboek door J. Pimentel  PDF
 • Joods Smeekgebeden op sabbat e.d.  PDF
 • Ochtendgebeden op de Sabbath door J. Vredenburg  PDF
 • Morgen- en avondgebeden op de Grote Verzoendag door S.I. Mulder  PDF
 • Morgen- en middaggebeden op de Grote Verzoendag door S.I. Mulder  PDF

 • Enkele apocriefe boeken van ná het Nieuwe Testament, over het leven van Maria en Jezus, diverse auteurs; RTF PDF
 • De apocriefe boeken, oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur; RTF PDF
 • De Peshittah;  PDF

Belijdenisgeschriften en liturgie

 • De Dordtse Kerkorde; RTF PDF
 • Heidelberger Catechismus; RTF PDF
 • Formulieren en Dordtse leerregels; RTF PDF
 • Dordtse leerregels; RTF PDF
 • De Nederlandse geloofsbelijdenis; PDF

Algemeen, prekenbundels

 • Gereformeerde Gemeenten, Schat des Woords deel 1, 8 predikanten;  RTF  PDF
 • Gereformeerde Gemeenten, Schat des Woords deel 2, 8 predikanten;  RTF  PDF
 • Gereformeerde Gemeenten, Schat des Woords deel 3, 13 predikanten;  RTF  PDF
 • Gereformeerde Gemeenten, Schat des Woords deel 4, 10 predikanten;  RTF  PDF
 • Gereformeerde Gemeenten, Vier vroegrijpe vruchten verzameld, 4 predikanten;  RTF  PDF
 • Facetten uit de historie van de Gereformeerde Gemeenten 1907 - 1953;  RTF  PDF
 • Gereformeerde Gemeenten, Van oefenaar tot predikant, 4 predikanten;  RTF  PDF
 • Gereformeerde Gemeenten, Kerkelijke visie over oefenaars, Levensoverzicht en preken, 4 oefenaars;  RTF  PDF
 • Gereformeerde Gemeenten, Levensoverzicht en preken, 3 predikanten;  RTF  PDF
 • Oud Ger. Gemeenten in Nederland, Die u het Woord Gods gesproken hebben, 12 predikanten;   PDF
 • Ledeboeriaanse oefenaars en predikanten;  RTF PDF
 • Hervormde predikanten, 27 practicale preken uit de eerste helft van de 20e eeuw;  RTF PDF
 • 42 preken van Nederlandse en Engelsie predikanten;   PDF
Voor preken van onderstaande predikanten, zie de alfabetische volgorde in deze rubriek 'Theologie':
 • M. Blok, P. Blok, Chr. van Dam, H. van Gilst, J. van Haaren, W. Hage, M. Heerschap, C. Hegeman, H. Hofman, P. Honkoop Sr., A.F. Honkoop, P. Honkoop Jr., A. Hoogerland, M. Karens, A. de Kok, J. Mijnders, G.J. van den Noort, Chr. Van de Poel, C. de Ridder, A. van Stuijvenberg, E. Venema, A. Vergunst, A. Verhagen, A.W. Verhoef, C. Wisse, G. Zwerus.

Aalders, dr. W.

 • Luthers angst van het Westen;   PDF

Admirant, M. de

 • Discipelen van Kohlbrugge;   PDF

Augustinus, Aurelius

 • De leer van de Heilige Geest; RTF PDF
 • Augustinus' belijdenissen; RTF PDF
 • De stad Gods; PDF
 • Preken voor het liturgisch jaar; RTF PDF
Ambrosius
 • Het zien op Jezus; verkrijgbaar bij Den Hertog B.V. HOUTEN 
 • De leer der wedergeboorte; RTF PDF
Antonides, Meinardus
 • Schriftmatige verklaring over borgtochtelijk en zaligmakend lijden van Jezus Christus, Twaalftal Lijdenspredikaties  RTF  PDF 
Appelius, Johannes Conradus
 • Aanmerkingen over het recht gebruik van het Evangelie - deel A  RTF   PDF   
 • Aanmerkingen over het recht gebruik van het Evangelie - deel B  RTF   PDF   
 • Brief ter beantwoording van een vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden.   RTF   PDF
 • Bedenkingen over de orde des heils en de algemene aanbiedingen van het evangelie.    RTF   PDF
Athanasius
 • Incarnatie; de leer van de menswording van Christus; PDF 

Avinck, Theodorus

 • Het eerste en voornaamste deel der uitwendige roeping RTF  PDF
 • Het eerste en voornaamste deel der uitwendige roeping - deel 1a (originele weergave) PDF
 • Het eerste en voornaamste deel der uitwendige roeping - deel 1b (originele weergave) PDF
 • Het eerste en voornaamste deel der uitwendige roeping - deel 2   (originele weergave) PDF
 • 10 praktikale verhandelingen; Deel 1 RTF  PDF   
 • 12 praktikale verhandelingen; Deel 2 RTF  PDF

Baaij, ds. W.

 • Levensbeschrijving en een drietal preken   PDF

Bakhuizen van den Brink, prof. dr. J.N.

 • Protestantse pleidooien in de 16e eeuw     PDF

Balke, prof. dr. W.

 • Johannes Wichelhaus, Hoogleraar te Halle en vriend van dr. H.F. Kohlbrugge     PDF

Barth, ds. J.D.

 • Het Calvinistisch beginsel in zijn wording door Calvijn; met voorrede van ds. G.H. Kersten  RTF   PDF

Bavinck, dr. H.

 • Dogmatiek PDF

Beek, ds. M. van

 • De roem der ware Christenen; 4 preken;  RTF  PDF

Benjamin, ds. David. J.

 • Uit het leven van Ds. David Jacob Benjamin;  RTF  PDF

Beuken, Dr. W.A.M.

 • Abraham weet van ons niet (Jesaja 63: 16). Inaugurele rede. RTF   PDF

Bijlsma, Dr. R.

 • Een Hermeneutiek van de Bijbel; Schriftgezag en Schriftgebruik;  RTF  PDF

Binning, Hugo

 • De vernedering des harten; 12 boetpredikaties;  RTF  PDF
 • Des zondaars heiligdom; 40 predikaties over Romeinen 8:1-15. Biografie en voorrede door M. Leydecker. RTF   PDF
 • Enige hoofdleerstukken verklaard; met levensbeschrijving door Jac. Koelman;  RTF  PDF

Blok, ds. M.

 • Levensschets en preken  RTF  PDF
 • 8 preken; Biddag, Dankdag, Kerst, Nieuwjaar RTF  PDF

Blok, ds. P.

 • 13 preken over Cornelius de hoofdman  RTF  PDF
 • 10 preken voor Kerst en Oud- en Nieuwjaar  RTF  PDF

Bloot, A

 • De verzekering van de rechtvaardigmaking.  RTF  PDF

Boëtius, Gellius

 • Zijn prophetische Duyve PDF

Bogaard, ds. J.H.

 • Levensschets en 10 preken RTF  PDF

Bogerman, Joh.

 • Zijn leven door H. Edema van der Tuuk PDF

Böhl, E.

 • Hoogleraar te Wenen PDF

Bolier, Ruben

 • Citaten van theologen en anderen uit de kerkgeschiedenis, op alfabetische volgorde RTF  PDF
 • Geestelijke brieven van diverse Engelse auteurs RTF  PDF
 • Getuigenissen uit het leven van Godvrezende mensen uit Groot-Brittannië en Amerika RTF  PDF

Bonar, Horatius

 • Het adres van het Evangelie. Citaat uit een boek van S. Pike, Engels theoloog.  RTF  PDF

Boone, ds. L.

 • Levensoverzicht en 4 preken  RTF  PDF

Bosch, Jakobus

 • De ware hoop en verwachting ISRAELS; over de Joodse en Christelijke religie; RTF   PDF

Boston, Thomas

 • De werking van Gods Geest door het Woord in de Ziel;  RTF PDF

 • Een verklaring van het VERBOND DER GENADE;  RTF   PDF

 • De natuur van de mens in zijn VIERVOUDIGE staat
  • Staat I (der Rechtheid) en Staat II (Algemeen Bederf)  RTF   PDF 
  • Staat III (van Genade) en IV (eeuwige staat van Gelukzaligheid);  RTF   PDF 

 • De wijde en de smalle poort, 8 preken  RTF  PDF     
 • Het Kromme in het Levenslot: Troost in verdriet; 3 preken  RTF  PDF   
 • Het Kromme in het Levenslot: Troost in verdriet; 3 preken; voor E-reader  EPUB
 • Gods uitstel van het oordeel. Verhandeling over Prediker 8:11   RTF   PDF
 • Gods uitstel van het oordeel. Verhandeling over Prediker 8:11; voor E-reader   EPUB
 • De noodzaak van altijd te bidden; voor E-reader   EPUB

 • 4-tal preken
 • 1. Voorbereid op de komst van CHRISTUS;  RTF  PDF   
 • 2. Ongeloof, de grootste zonde: Geloof de grootste genade; RTF  PDF 
 • 3. Geen uitstel van bekering; nog is er plaats!; RTF  PDF 
 • 4. Verlangen naar verlossing; RTF  PDF 
 • 5. Verhandeling over de gemeenschap der heiligen; RTF  PDF 

 • 7-tal preken
 • 1. Verbondsonderhandelingen; RTF  PDF   
 • 2. De keuze om de Heere oprecht te dienen; RTF  PDF    
 • 3. Geloofvertrouwen op de Heere;  RTF PDF  
 • 4. De rechtvaardige zal door het geloof leven; RTF  PDF
 • 5. Christus staat voor de deur van zondaarsharten; RTF  PDF 
 • 6. Het volgen van Christus, een kruisdragend leven; RTF  PDF   

Bounds, E.M.

 • De predikant en het gebed;  RTF  PDF

Brahé, Jan Jacob

  Ethans onderwijzing in de 89ste psalm geopend en verklaard;
  • Voorrede + ontleding psalm 89   PDF
  • Verklaring vers   1 - vers 14        PDF
  • Verklaring vers 15 - vers 28        PDF
  • Verklaring vers 29 - vers 46        PDF
  • Verklaring vers 47 - vers 53        PDF
  • -------------------------------------------
  • Voorrede + ontleding psalm 89   RTF
  • Verklaring vers   1 - vers 14        RTF
  • Verklaring vers 15 - vers 22        RTF
  • Verklaring vers 23 - vers 28        RTF
  • Verklaring vers 29 - vers 46        RTF
  • Verklaring vers 47 - vers 53        RTF

Brainerd, David

 • Verlangen naar de Heere; preek begrafenis van David Brainerd door J. Edwards RTF   PDF

Brakel, Th.G. à

 • Trappen van het Geestelijke Leven.   RTF  PDF

Brakel, W. à  (zoon van Th.G. à Brakel)

 • Een Godvruchtige Brief tot Raadgeving en Besturing aan Kinderen in Christus Jezus  RTF   PDF
 • De Ware Christen of Oprecht Gelovige in 10 leerredenen RTF   PDF
 • De heerlijke Staat der Kerk, visie op het 1000-jarig rijk en toekomst van het Joodse volk (doctoraalscriptie W. Meijer) RTF  PDF

 • De Redelijke Godsdienst; Deel 1
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk   1 -   6;  RTF   PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk   7 - 12;  RTF   PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 13 - 18;  RTF   PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 19 - 24;  RTF   PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 25 - 30;  RTF   PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 31 - 36;  RTF   PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 37 - 42;  RTF   PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 43; RTF   PDF
 • De Redelijke Godsdienst; Deel 2
  • De Redelijke Godsdienst. Deel II; Hoofdstuk  1 - 12;  RTF   PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 13 - 24;  RTF   PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 25 - 31;  RTF   PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 32 - 48: VOORSCHRIFT VOOR VASTEN;  RTF   PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 49 - 60;  RTF   PDF
 • De Redelijke Godsdienst; Deel 3
  • De Redelijke Godsdienst. Deel III; Hoofdstuk 1 - 6;  RTF   PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel III; verklaring Openbaring van Johannes. RTF   PDF

Breevaart, ds. G. van den

 • 4 preken en 8 verslagen van afscheid en sterven;  RTF  PDF
 • Als reukwerk voor Gods aangezicht, 5 preken;  RTF  PDF
 • Sions lijdende en triomferende Borg, 16 preken voor de feestdagen;  RTF  PDF

Brienen, T.

 • Prediking van de Nadere Reformatie; PDF

Brienen, Graafland, e.a.

 • Theologische aspecten van de Nadere Reformatie; PDF
 • Johannes Hoornbeeck; PDF

Brink, dr. G.A. van den; Golverdingen, ds. M; Steensma, dr. D.J.; Apeldoorn, mr. L.J. van

 • Hertrouw na trouweloze verlating - vernieuwd;  RTF  PDF

Brink, W.J. van den

 • De visie op 'de rechtvaardiging door het geloof' van A. Comrie en G.H. Kersten vergeleken en toegelicht;  RTF  PDF

Britstra, ds. A.J.

 • 20 preken over de geschiedenissen van Jozef;  RTF  PDF
 • 18 preken over het leven van Elia;  RTF  PDF
 • 30 preken over de Dordtse leerregels;  RTF  PDF
 • Preken over de Heidelberger Catechismus, zondag   1 t/m 26;  RTF  PDF
 • Preken over de Heidelberger Catechismus, zondag 27 t/m 52;  RTF  PDF
 • Het leven van David;  RTF  PDF
 • De verloren zoon;  RTF  PDF

Brooks, Thomas

 • De Hemel op aarde: 16 preken over de zekerheid van het geloof;  RTF   PDF
 • De zwijgende christen onder de smartelijke roede, Psalm 39:10    RTF   PDF
 • Kostbare hulpmiddelen tegen satan's bedriegerijen    RTF   PDF
 • De sterfdag van een gelovig, zijn beste dag    RTF   PDF

Brown, John

 • Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven; RTF  PDF
 • Christus in de gelovigen de Hoop der Heerlijkheid; RTF  PDF

Bruinings, David

 • De Leeuw uit de stam van Juda als een Lam ter slachting geleid; 16 lijdenspreken    RTF   PDF
 • De geloofsroem der vrijgekochten door het bloed van Jezus Christus; zondag 1 en 7 van de Heidelberger Catechismus  RTF  PDF

Bucer, M.

Bullinger, Ethelbert W.

 • Het getuigenis van de sterren; PDF

Bullinger, Heinrich

 • Deel 1: Het enige en eeuwige testament of verbond Gods + Deel 2: Het oude geloof; RTF PDF

Bunyan, John

 • De CHRISTENREIS naar de eeuwigheid.   RTF   PDF
 • De CHRISTENREIS naar de eeuwigheid; voor E-reader   EPUB
 • De CHRISTINNENREIS naar de eeuwigheid  RTF   PDF
 • De Heilige Oorlog RTF  PDF
 • Verhandeling over de gelijkenis van de onvruchtbare vijgeboom;  RTF  PDF
 • De Jeruzalemse zondaar verlost, goed nieuws voor de slechtste mensen;  RTF  PDF
 • Het leven en sterven van Mr. Kwaad;  RTF  PDF
 • De Heilige Stad of Het Nieuwe Jeruzalem;  RTF  PDF
 • Genade voor de voornaamste der zondaren; RTF  PDF
 • Komen en welkom bij Jezus Christus; RTF  PDF
 • Over toelating tot 's HEEREN tafel; RTF  PDF
 • Zijn werken; deel 1 - 8 boeken; RTF  PDF
 • Zijn werken; deel 2 - 7 boeken; RTF  PDF
 • Zijn werken; deel 3 - 7 boeken; RTF  PDF
 • Zijn levensbeschrijving door diverse auteurs; RTF  PDF

Calamy, Edmund

 • Bevend vanwege de ark Gods. Preken over 1 Samuël 4:13 en 2 Samuël 24:14  RTF   PDF
 • De Ark van de vromen geopend. In 5 preken over Psalm 119: 92; RTF PDF

Calvijn, Johannes

 • INSTITUTIE; boek 1        RTF   PDF
 • INSTITUTIE; boek 2        RTF   PDF
 • INSTITUTIE; boek 3        RTF   PDF
 • INSTITUTIE; boek 4        RTF   PDF

 • Verklaring Genesis 1-3. 31 juli 1563 met rede aan Prins Henri, hertog van Vendôme; RTF PDF
 • Uitleg op de zendbrieven van Paulus aan Timotheüs, Titus en Filemon; RTF PDF 
 • Calvijn in het licht zijner brieven; Honderd brieven van de reformator; RTF PDF
 • Luther en Calvijn: de invloed van Luther op Calvijn, blijkens de Institutie, door W. van 't Spijker; RTF PDF
 • Calvijn en Calvinisme; Een studie over Calvijn en ons geestelijk en kerkelijk leven, door H. J. Couvée; RTF PDF
 • 23 brieven aan vrouwen en 13 brieven aan Melanchton; RTF PDF
 • Prediking en verkiezing, 13 preken over de onverdiende verkiezing van Jakob en de verwerping van Ezau; RTF PDF
 • Het leven van Johannes Calvijn; RTF PDF
 • Hanna's droefheid en blijdschap, 11 leerredenen over het eerste boek van Samuël; RTF PDF
 • Calvijn als mens en hervormer door Emile Doumergue; RTF PDF
 • Facetten uit het leven en de leer van Jean Calvijn; RTF PDF
 • Verklaring van de Catechismus; RTF PDF
 • Diverse preken over de Heilsfeiten; RTF PDF
 • 27 preken over Jeremia; RTF PDF
 • Het geestelijk leven bij Calvijn door ds. J. van der Haar; RTF PDF

Campbell, K.M.

 • De antinomiaanse twistpunten van de 17-de eeuw;  4de lezing uit de Westminister Conference in 1974. RTF   PDF
Campen, Dr. M. van
 • Aangaande mij en mijn huis..., over het dienen van God in het gezin   RTF  PDF
 • Gans Israël   PDF

Chauncy, Isaac

 • De leer der waarheid; uitleg over de kleine Westminster Catechismus.   RTF   PDF

Charnock, Stephen

 • God verzoend, de Wet verheerlijkt en van haar vloek ontwapend; Verhandeling 1 (voorrede dr. A. Comrie)  RTF  PDF
 • God verzoend, de Wet verheerlijkt en van haar vloek ontwapend; Verhandeling 2  RTF  PDF
 • God verzoend, de Wet verheerlijkt en van haar vloek ontwapend; Verhandeling 3  RTF  PDF
 • God verzoend, de Wet verheerlijkt en van haar vloek ontwapend; Verhandeling 4  RTF  PDF

Costa, I da

 • Al de werken - deel 1; PDF 
 • Al de werken - deel 2; PDF 
 • Al de werken - deel 3; PDF 
 • Al de werken - deel 4; PDF 
 • Al de werken - deel 5; PDF 
 • De chaos en en licht; PDF 

Cohen, dr. J.

 • Hebreeuwse grammatica     PDF

Colonius, Daniël

 • Levensbeschrijving door dr. J Hoek     PDF

Comrie, dr. A.

 • Bede om Levendmaking, RTF   PDF 
 • HET ABC DES GELOOFS   RTF   PDF
 • Verhandelingen van enige eigenschappen des zaligmakenden geloof, in 14 preken, 1e deel   RTF   PDF
 • Verhandelingen van enige eigenschappen des zaligmakenden geloof, in 14 preken, 2e deel   RTF   PDF
 • Het gebed van een vernederde bidder RTF   PDF
 • Verklaring zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus  RTF   PDF
 • 2 brieven aan ds. J. H. Verster. Richtlijnen voor het geestelijk leven.   RTF   PDF
 • Brief over de rechtvaardigmaking   PDF
 • Leven en leer van dr. A. Comrie door diverse theologen   RTF   PDF
 • 11 leerredenen   RTF   PDF
 • Examen van tolerantie; samen met N. Holtius   PDF

Dächsel, Karl August

  Oude Testament
 • Bijbelverklaring Genesis en Exodus.   RTF
 • Bijbelverklaring Leviticus t/m Deuteronomium.   RTF
 • Bijbelverklaring Jozua t/m 2 Samuël.   RTF
 • Bijbelverklaring 1 Koningen t/m Esther.   RTF
 • Bijbelverklaring Job t/m Psalm 80.   RTF
 • Bijbelverklaring Psalm 81 t/m Hooglied.   RTF
 • Bijbelverklaring Jesaja en Jeremia.   RTF
 • Bijbelverklaring Klaagliederen t/m Micha.   RTF
 • Bijbelverklaring Nahum t/m Maleachi.   RTF

 • Nieuwe Testament
 • Bijbelverklaring Mattheüs.   RTF
 • Bijbelverklaring Markus en Lukas.   RTF
 • Bijbelverklaring Johannes.   RTF
 • Bijbelverklaring Handelingen t/m 1 Korinthe.   RTF
 • Bijbelverklaring 2 Korinthe t/m Hebreeën.   RTF
 • Bijbelverklaring Jacobus t/m Openbaring.   RTF

 • Bijbelverklaring volledig.   PDF

Dam, ds. Chr. van

 • Levensbeschrijving en preken.   RTF  PDF

Dankbaar, dr. W.F.

 • Hoogtepunten uit het Nederlandse calvinisme in de 16e eeuwe   RTF  PDF

Datema, S.

 • Des mensen vrije wil of Gods vrije genade; Bladzijde uit de strijd tussen Pelagius en Augustinus.   RTF   PDF

Datheen, Petrus

 • Psalmenberijming 150 psalmen. RTF   PDF

Detmar, D.A.

 • Preken op Feestdagen. RTF   PDF
 • Levensgeschiedenis en 3 preken RTF   PDF

Dickson, David and Durham, James

 • Kennis der Zaligheid, Verklaring over de Grote Westminster Catechismus; RTF   PDF

Dijke, ds. P. van

 • Leven en vele werken  RTF   PDF

Dorresteyn, ds. T.

 • Levensschets en preken   RTF   PDF

Drelincourt, Charles; Moulin, P. du; Focquenbergues, Joh. van;

 • Voorbereiding, Betrachting en Nabetrachting van het Heilig Avondmaal. RTF   PDF

Dubbeldam, W.

 • De Doop volgens Gods Woord RTF   PDF

Duitsch, Christiaan Salomon

 • JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud, 1ste deel, PDF
 • JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud, 2de deel, PDF
 • JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud, 3de deel, overzicht door dr. Haitsema  RTF  PDF
 • JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud, 3de deel - A, (blz 1 - 227) PDF  
 • JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud, 3de deel - B, (blz 228 - 471) PDF

 • De gelukstaat, de roem en de bewaring van een gelovig Christen; plus schets laatste levensjaren; RTF PDF
 • Jehovah verheerlijkt, door de erkenning van de Ware Messias Jezus Christus; RTF PDF
 • Een tweetal leerredenen en een vijftal brieven; RTF PDF

Durham,  James (Jacobus)

 • Alle dingen zijn gereed, Avondmaalpreek; Matth. 22:4  RTF  PDF
 • De gelukzaligheid van de stervenden in de Heere; 7 Preken over Openbaringen 14:13. RTF   PDF

Edelman, G.J.

 • De geopende deur, doop allen oprechte gelovigen en hun zaad  RTF  PDF

Edwards, Jonathan

 • Gods rechtvaardigheid en genade verheerlijkt; 3 preken; RTF   PDF
 • Die God leeft nog! Historie over de OPWEKKING in Nieuw Engeland, toegelicht door ds. W. van Vlastuin; RTF   PDF
 • De Heilige Schrift, de enige regel voor bevinding (Zie boven bij D. Brainerd)  RTF   PDF

Eisenman, Robert en Wise, Michael

 • De Dode-Zeerollen onthuld  PDF

Erskine, Ebenezer

 • Deel 1: 8 preken;+ levensloop     RTF   PDF
 • Deel 2: 6 preken;                         RTF   PDF
 • Deel 3: 6 preken;                         RTF   PDF
 • Deel 4: 8 preken;                         RTF   PDF
 • Deel 5: 7 preken;                         RTF   PDF
 • Deel 6: 6 preken;                         RTF   PDF

 • Levensbeschrijving en dagboek PDF

 • Vijf verhandelingen - deel 2 RTF   PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 4 RTF   PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 6 RTF   PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 8 RTF   PDF

Erskine, Ralph

 • Deel 1: 7 preken;+ levensloop     RTF   PDF
 • Deel 2: 7 preken;                         RTF   PDF
 • Deel 3: 14 preken;                       RTF   PDF
 • Deel 4: 5 preken;                         RTF   PDF
 • Deel 5: 6 preken;                         RTF   PDF
 • Deel 6: 7 preken;                         RTF   PDF
 • Index 6 delen preken van Ebenezer Erskine en van 6 delen preken van Ralph Erskine; RTF PDF

 • De overeenstemming van Gods eigenschappen. Verhandeling over Psalm 85:11.   RTF   PDF
 • De pleitgrond van het geloof, de grote bazuin van het Evangelie e.a. RTF   PDF
 • Het sterven aan de wet en het leven naar het Evangelie RTF   PDF
 • De zwangere belofte en haar vrucht of de kinderen der belofte voorgebracht en beschreven RTF   PDF
 • Levensbeschrijving en dagboek PDF

 • Vijf verhandelingen - deel 1 RTF   PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 3 RTF   PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 5 RTF   PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 7 RTF   PDF

Eswijler, J.

 • Levensschets en Zielseenzame meditatiën   RTF   PDF

E.V.H.

 • De man uit de aarde aards   RTF   PDF

Exalto, K.

 • Beleefd geloof; leven en werk 8 Nederlandse theologen   RTF   PDF
 • De dood ontmaskerd PDF

Fischer, J, Erskine, E. en R.

 • Verklaring van de Kleine Westminster Catechismus PDF

Flavel,  John

 • Het beste werk in de slechtste tijden. Een verhandeling over Handelingen 21:13  RTF  PDF
 • Goddelijke leiding of de verborgenheid  der voorzienigheid  RTF  PDF
 • De 7 kruiswoorden, uitgelegd in 7 lijdenspreken  RTF  PDF
 • Christus het Rustpunt voor de gelovige, 6 preken  RTF  PDF
 • Een geschenk aan bedroefden  RTF  PDF

Floor, Wulfert

 • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 1 - 12 oefeningen RTF  PDF
 • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 2 - 12 oefeningen RTF  PDF
 • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 3 - 17 oefeningen RTF  PDF
 • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 4 - 16 oefeningen RTF  PDF
 • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 5 - 16 oefeningen RTF  PDF
 • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 6 - 19 oefeningen RTF  PDF
 • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 7 - 25 oefeningen RTF  PDF
 • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 8 - 26 oefeningen RTF  PDF
 • 36 Oefeningen over het Gebed des Heeren. de Wet en diversen RTF  PDF

Focquenbergues, Johannes van

 • Dagwerk: uitleg over dagelijks Geestelijk leven ontleent aan Psalm 119:164; RTF  PDF

Foley, Eric

 • De geheime erfenis, over christenen in Noord-Korea   PDF

Fraanje, Ds. J

 • Leven en brieven  RTF   PDF
 • 15 feeststoffen   RTF   PDF
 • 14 preken, vrije stoffen; RTF PDF
 • Catechisatielessen over Hellenbroek; RTF PDF

Fransen, Ds. Elias

 • De Leeuw uit Juda's stam. Preek over Openbaring 5:5 (Toekomstvisie);  RTF  PDF
 • Sions weeklacht; Preek over Hooglied 1: 7 en 8. RTF  PDF
 • De brandende, maar niet verterende Braambos van Gods kerk op aarde (samenspraak) RTF PDF
 • De wapenrusting Gods, 6 leerredenen RTF PDF
 • De Kostelijke Bruidsschat, 8 preken RTF PDF

Fruytier, Jacobus

 • Salomo's raad aan de jeugd  RTF  PDF

Gardiner, C.J.

 • Levensbeschrijving; toegevoegd: Uit het leven van Lawrence Ruther  PDF

Gataker, T

 • Verklaring van Huwelijksplichten. Een goede vrouw, een gave Gods, Spreuken 19:14  RTF  PDF

Genderen, Dr. J. van

 • Herman Witsius, bijdrage tot de kennis der gereformeerde theologie;    RTF   PDF

Gilbert, E.W.

 • Volharding der heiligen   RTF  PDF

Gilst, ds. H. van

 • Zestal preken: Inkeer - afkeer - wederkeer; RTF  PDF
 • 6 preken en levensbeschrijving; RTF  PDF

Graaff, L.F. de

 • De verdwijning der engelen uit kerk en theologie   PDF

Graafland, Dr. C.

 • Van Calvijn tot Comrie, het Genadeverband, deel 3 en 4   RTF  PDF
 • Van Calvijn tot Comrie, het Genadeverband, deel 5 en 6   RTF  PDF

Gray, Andrew

  8-tal preken
 • 1. Christus boven alles dierbaar; RTF   PDF
 • 2. Christus boven alles nodig; RTF   PDF
 • 3. De verhoogde CHRISTUS door het geloof aanschouwd; RTF   PDF
 • 4. De gelovige worsteling om CHRISTUS; RTF   PDF
 • 5. De geestelijke strijd en overwinning van een oprecht Christen;  RTF  PDF
 • 6. De grootste en dierbare belofte voor de ware Christen; RTF  PDF
 • 7. De biddende en waakzame Christen; RTF  PDF
 • 8. De vergenoeging en de geloofszekerheid van de Christen;  RTF  PDF
 • 9. Een Christen gesterkt in zijn God; RTF  PDF
 • 10. Een Christen in zijn wandel naar de schrift;  RTF  PDF
 • 11. Een diep bedroefde Christen; RTF  PDF
 • 12. Een Christen rijp gemaakt voor de hemel; RTF  PDF
 • Index preken Andrew Gray; RTF PDF

Groe, Theodorus van der

 • De bekering tot God en het geloof in Jezus Christus; 17 predikaties nav zondag 33 HC; RTF   PDF
 • Zaligmakend geloof; brieven van der Groe, Groenewegen en A. v.d. Willigen;  RTF
 • Toetssteen van de ware en valse genade. (Deel I; 220p. groot aantal hfd toegevoegd);  RTF   PDF
 • Toetssteen van de ware en valse genade. (Deel II); RTF   PDF
 • Toetssteen van de ware en valse genade. (Deel III; 183p. hoofdstuk 3 over de leer van Verlossing);  RTF   PDF
 • 16 Biddagpreken;    RTF   PDF
 • 16 Biddagpreken; voor E-reader;    EPUB
 • De plicht van het lezen van de Heilige Schrift en andere Godgeleerde boeken;  RTF   PDF
 • De plicht van het lezen van de Heilige Schrift en andere Godgeleerde boeken; voor E-reader; EPUB
 • De Rechtvaardiging door het geloof;  RTF   PDF
 • Het juk afgenomen; Een verhandeling over Hosea 11:4; RTF   PDF
 • 10 preken: De genezing van de blinde Bartimeüs; RTF   PDF
 • 10 preken: diverse onderwerpen; RTF   PDF
 • 14 preken: biddag; RTF   PDF
 • 5 preken over Openbaringen 2: 11 en 17; RTF   PDF
 • 16 Lijdenspreken van de Heere Jezus Christus; RTF   PDF
 • Vervolg wederlegging tegen beroepingswerk; PDF
 • 30 brieven; RTF   PDF
 • 12 leerredenen; RTF   PDF
 • Uitleg over oprecht geloof; 5 verhandelingen; RTF   PDF
 • Levensoverzicht en theologische werken van Ds. THEODORUS VAN DER GROE; RTF   PDF
 • Zondag 1   t/m 27 van de Heidelberger Catechismus; RTF   PDF
 • Zondag 28 t/m 52 van de Heidelberger Catechismus; RTF   PDF

Groenewegen, Joh.

 • Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke preken RTF  PDF

Guthrie, William and James

 • In tijden van vervolging; 5de bundel predikaties  RTF  PDF
 • Des christens GROOT INTEREST RTF  PDF

Haaren, ds. J. van

 • Levenschets en preken RTF   PDF
 • 13 preken over het boek Judas RTF   PDF

Hage, ds. W.

 • Zijn leven en 7 catechisatie preken RTF   PDF

Halyburton, Thomas, Schotse godgeleerde van 1674 - 1712

 • De zondaar verheugd in Gods Heiligdom; 10 uitmuntende leerredenen   RTF   PDF
 • Groot belang der Zaligheid RTF   PDF
 • Onderzoek of de wedergeboorte of de rechtvaardigmaking RTF   PDF

Hart, Joseph

 • Waar is de geboren Koning der Joden?, Predikatie over Mattheüs 2:2 + levensbeschrijving   RTF   PDF

Heer, Johannes de

 • De namen Gods in Oud- en Nieuw Testament; RTF PDF

Heerschap, ds. M.

 • Facetten uit het leven zijn leven (4 preken) en een meditatie; RTF PDF

Hegeman, ds. C.

 • Paulus in de voetstappen van Christus (10 preken) en een levensschets; RTF PDF
 • Heimwee naar Bethlehem, een zestal preken; RTF PDF

Heijden, P. van der

 • De gereformeerde geloofsleer; RTF PDF

Heikoop, ds. M.

 • De ondertrouw met de hemelse Bruidegom, een dertiental preken; RTF PDF
Hellenbroek, Abraham
 • Bijbelse Keurstoffen; 4 predikaties  RTF   PDF
 • Catechisatieboekje  RTF   PDF
 • 13 adventspreken  RTF   PDF

Henoch

 • De Heere is gekomen met zijn engelen. Enkele hoofdstukken uit het boek Henoch over het eindgericht. Toelichting over oude Joodse literatuur.  PDF
 • Complete werken. PDF

Henry, Matthew

 • Korte levensbeschrijving van Matthew Henry; RTF PDF
 • COMPLETE BIJVELVERKLARING VAN HET OUDE TESTAMENT EN NIEUWE TESTAMENT DOOR MATTHEW HENRY

 • Verklaring van het Oude Testament; Genesis; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Exodus; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Leviticus en Numeri; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Deuteronomium; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Jozua, Richteren, Ruth; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Samuël 1 en 2; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Koningen 1 en 2, Kronieken 1 en 2; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Ezra, Nehemia, Esther, Job; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Psalmen; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Spreuken, Prediker, Hooglied; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Jesaja; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Jeremia, Klaagliederen; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Ezechiël, Daniël; RTF PDF
 • Verklaring van het Oude Testament; Hoséa, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Hábakuk, Zefánja, Haggaï, Zacharía, Maleáchi; RTF PDF

 • Verklaring van het Nieuwe Testament; Matthéüs; RTF PDF
 • Verklaring van het Nieuwe Testament; Markus; RTF PDF
 • Verklaring van het Nieuwe Testament; Lukas; RTF PDF
 • Verklaring van het Nieuwe Testament; Johannes; RTF PDF
 • Verklaring van het Nieuwe Testament; Handelingen; RTF PDF
 • Verklaring van het Nieuwe Testament; brief aan de Romeinen; RTF PDF
 • Verklaring van het Nieuwe Testament; 1e en 2e brief aan Korinthe; RTF PDF
 • Verklaring van het Nieuwe Testament; Galaten, Éfeze, Filipenzen, Kolossenzen; RTF PDF
 • Verklaring van het Nieuwe Testament; Thessalonisenzen 1 en 2, Timotheüs, Titus, Filemon; RTF PDF
 • Verklaring van het Nieuwe Testament; Hebreeën, Jakobus, Petrus 1 en 2; RTF PDF
 • Verklaring van het Nieuwe Testament; Johannes 1, 2 en 3, Judas, Openbaringen; RTF PDF

Herwaarden, Adrianus

 • Door de bliksem getroffen. levensbeschrijving en 4 predikaties.   RTF   PDF

Hillenius, J.

 • De mens beschouwd, een bondige uitleg van de gereformeerde geloofsleer;RTF PDF

Hinde, N.L.

 • Het Sieraad hersteld, viertal oefeningen; RTF PDF

Hoekstra, Dr. T.

Hofman, ds. A.

 • 7 preken over Job RTF   PDF

Hofman, ds. H.

 • Levensbeschrijving en preek van de begrafenis RTF   PDF
 • 15-tal preken RTF   PDF

Hofman, ds. M.

 • De handelingen Gods met Zijn knechten en gunstvolk hier op aarde. 4 preken; RTF PDF
 • 2 zestallen leerredenen voor de biddag en dankdag; RTF PDF
 • 14 leerredenen voor de bijzondere gelegenheden; RTF PDF

Hog, James e.a,

 • Wet en Evangelie: Twaalf vragen, gesteld door de Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 1719   RTF   PDF

Honig, dr. A.G.

 • Gereformeerdee Dogmatiek; RTF   PDF

Honkoop, ds. P. sr.

 • En Abram toog heen; predicatiën over het leven van Abraham en Jacob; RTF PDF
 • 15 preken - Feeststoffen; RTF PDF

Honkoop, ds. A.F.

 • Eliza's vaarwel aan Elia (uitgesproken door ds. A.F. Honkoop na overlijden van zijn vader ds. P. Honkoop sr);RTF PDF

Hoogerland, ds. A.

 • 11 preken over Jona; RTF   PDF
 • Levensoverzicht en 3 preken; RTF   PDF

Hooker, Thomas

 • De arme twijfelende christen genaderd tot Christus. RTF   PDF
 • Leven en werk van Thomas Hooker en John Cotton; RTF  PDF

Houdt, J. van

 • 3 preken van een oefenaar; RTF PDF

Houten, Frederik, van

 • Geestelijk Huwelijksaanzoek. Levensbeschrijving en 3 predikaties over Ps 45:11 en 12; RTF PDF
 • Levenschets en 18 preken; RTF PDF
Howe, John (Voornaam puritein)
 • De uitstorting van de Heilige Geest. In de heerlijke staat van Christus Kerk, voor het eind der dagen.   RTF   PDF
Hubregtse, ds. L.
 • Levensoverzicht en 2 preken  RTF   PDF
Huisman, C
 • Neerlands Israel, het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de 18de eeuw.  RTF   PDF
Huntington, William
 • Deel 1 Huntington; RTF  PDF
 • Deut. 24:15, Psalm 104: 3. Psalm 110:3. Jesaja 30: 21. Jesaja 54: 11. Hoséa 2:20, 21. Amos 8:9. Lukas 11: 18. Lukas 11: 20. Lukas 13:24. Eféze 3:18‑19. 2 Tim. 4:13. 2 Tim. 2:24, 25. Openbaring 14:4.

 • Deel 2 Huntington; RTF  PDF
 • Jesaja 11:8. Haggaï 2: 7-10. Matth. 18:23-35. Wijze en dwaze maagden Matth. 25:4. Matth. 25:3. Verlies en herstel van Gods Beeld Joh.5:17. Joh. 5:17. Vernieling des doods door Fontein des Levens Vervolg Joh. 5:17. 2 Tim. 1:10. Openb. 5: 8. Laatste afscheid 9-6-1813 Openb 3:3.

 • Deel 3 Huntington; RTF  PDF
 • 1. De zedelijke wet niet beledigd door het eeuwig Evangelie Matthéüs 5:17 .
  2. De hemelse arbeiders en hun wonderlijke uitbetaling. 2 preken Matth. 20:13
  3. De wet bevestigd door het geloof in Christus. Romeinen 3:31.
  4. Mozes zonder deksel in het aangezicht van Jezus Christus. 2 Korinthe 3:13
  5. Het kind der vrijheid in de banden der wet; of, de zoon en de erfgenaam onder het juk van de dienstknecht. Gal. 5:1

 • Deel 4 Huntington; RTF  PDF
 • 1. HET EVANGELIE DE ENIGE LEEFREGEL, WAARIN ALLE WETTEN VERVAT ZIJN.Hand. 15 : 24-31.
  2. DE WET VAN CHRISTUS, WAARVAN DE WET VAN MOZES GETUIGENIS HEEFT. Romeinen 11:6.
  3. DE WET VAN CHRISTUS DE ENIGE LEEFREGEL; gesteld tegenover: De gebroken bak en de Springbron
  4. De wet des gemoeds en de wet der zonde onderzocht. Romeinen 7:23.
  5. Waarschuwingen uit de straten van Sion door een wachter van de nacht. Openbaring 3:5.
  6. Het geroep van Klein Geloof gehoord en beantwoord, en zijn goede zaak verdedigd en bepleit.
  7. Een groot Raadsel. Meditatie over: “Men noemt Zijn Naam Wonderlijk” Jesaja 9:5.
  8. Een vette maaltijd met reine wijn. Jesaja 25: 6.
  9. Brieven van William Huntington.
  10. Brieven AAN en VAN  William Huntington.

 • Deel 5 Huntington; RTF  PDF
 • 1. DE GESCHIEDENIS VAN KLEIN GELOOF. In 20 samenspraken tussen een herder en een rentmeester van de Koning.
  2. DE RECHTVAARDIGING VAN EEN ZONDAAR EN SATANS RECHTSGEDING MET HEM. VOORGESTELD IN 10 SAMENSPRAKEN.

 • Deel 6 Huntington; RTF  PDF
 • 1. BESCHOUWINGEN OVER DE GOD VAN ISRAËL. Uitleg over de Drieënige God.
  2. DE VERBORGENHEID DER GODZALIGHEID. De ontvangenis van Jezus en Zijn nederdaling ter hel.
  3. HET ARMINIAANS GERAAMTE. Het Arminianisme ontzenuwd en ontleed.

 • Deel 7 Huntington; RTF  PDF
 • 26 brieven Over geestelijke onderwerpen door diverse mensen.
  38 Geloofsbrieven over bevindelijke onderwerpen gericht aan en beantwoord door Huntington
  40 brieven door Jenkin Jenkins en beantwoord door Huntington.
  1 Brief aan Mr. Davidson over Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen.

 • Deel 8: 105 BRIEVEN van en aan W. Huntington; RTF  PDF
 • 1. De vreugde van het geloof in de schaduw des doods. Uitgelegd in 5 brieven.
  2. De Briefwisseling tussen Noctua Aurita en Philomela in het Koningsdal. Inleiding en 42 brieven over geestelijk leven van Elisabeth Hooper.
  3. 25 brieven. Bekering uit het Rooms geloof, van Elisabeth MortonS.

 • Deel 9 Huntington; RTF  PDF
 • 1. HET KONINKRIJK DER HEMELEN INGENOMEN DOOR GEBED. Bekering van Huntington.
  2. DE NAAKTE BOOG VAN GOD. Oordelen van God over de vijanden van de waarheid
  3. DE LAATSTE WIL EN TESTAMENT VAN WILLIAM HUNTINGTON
  4. HET ZALIG STERVEN VAN WILLIAM HUNTINGTON

 • Deel 10 Huntington; RTF  PDF
 • 1. DE GELOOFSBANK; GOD DE KASSIER VAN DE ARMEN
  2. Uitreddingen door Gods Voorzienigheid.
  3. UIT HET LEVEN VAN WILLIAM HUNTINGTON, beschreven door  THOMAS WRIGH.
Huyser, W.
 • De leer der Zaligheid verklaard. RTF   PDF
Immens, Petrus
 • De godvruchtige avondmaalganger. RTF   PDF
 • Zijn levensloop, de gedachtenis des rechtvaardigen tot zegen  PDF
Ipuwer (Egyptisch wijsgeer)
 • papyrus; beschrijving van een gedeelte van de tien plagen in Egypte en van de uittocht van Israël; RTF PDF
Irons, Joseph
 • Goddelijke leiding, 7 predikaties. RTF   PDF
James, J.A.
 • Bestuur en aanmoediging voor ieder die ernstig de zaligheid zoekt; RTF   PDF
Janse, ds. A.
 • Een oprecht woord, een zevental preken en een levensschets; RTF   PDF

Jong, H. de

 • Leven en werk van Jacobus Willemsen te Middelburg   RTF   PDF
Jong, L. de
 • Ontwaak Noordenwind en kom gij Zuidenwind; 6 oefeningen;  RTF   PDF
Kamp, Wolter van der
 • Houvast aan het hemelruim; Een pleidooi voor de Bijbelse opvatting dat de zon om de aarde draait   PDF
Karens, ds. M.
 • 10 preken over Gideon;  RTF  PDF
Keller, Werner
 • De Bijbel heeft toch gelijk, de wetenschap bewijst de historische juistheid PDF
Kemp, Johannes van der
 • De verborgenheid van de verbonden Gods. RTF   PDF
 • Drie bevindelijke brieven over de rechtvaardigmaking. RTF   PDF
Kersten, ds. G.H,
 • Het land wankelt, SGP jaarrede 24 april 1930. RTF   PDF 
 • De tucht in de kerke CHRISTI. RTF   PDF
 • Levensschets en 9 preken RTF   PDF
 • Christus alles en in allen; 28 preken voor bijzondere gelegenhedenRTF   PDF
 • De Gereformeerde dogmatiek - deel 1    PDF
 • De Gereformeerde dogmatiek - deel 2    PDF
 • Leven en werk door ds. M. Golverdingen e.a.;   PDF
Kievit, ds. L.
 • Bundel van 16 predikanten   PDF
Kleijn, Pleun
 • De zonden van Gods volk als Paarlen aan de Kroon van Christus; RTF   PDF
 • Een overdenking over de toestand van land en kerk. In een brief aan mijn vrienden.    RTF   PDF
 • De vijf zalen van Bethesda uitgelegd en levensbeschrijving RTF   PDF
Klijn, Dr. A.F.J.
 • De Apostolische vaders Ignatius en Polycarpus   RTF PDF
Koeijer, R.W.
 • Geestelijke strijd bij de Puriteinen   PDF
Koelman, Jacobus
 • De weg Gods met de mens hierop aarde, naar de hemel leidende; RTF   PDF 
 • Dagelijks Zelfonderzoek of Tafereel van ettelijke vragen  RTF   PDF 
 • Nederlands ondergang gedreigd en nabij predikatie Jesaja 9:12-16  RTF   PDF 
 • De aard en de gronden van het geloof. RTF   PDF  
 • Het onnaspeurlijke van Gods wegen; preek over Ps 77:20,21 RTF   PDF
 • Het heilige en welbeproefde leven en sterven van Galeacius Caracciolus RTF  PDF 
 • Koningskinderen op weg naar het paleis, levensbeschrijving koning Eduard VI en koningin Jane Grey. RTF   PDF
 • Drieërlei Catechismus; RTF PDF
 • De oprechte liefde tot de Heere Jezus; RTF PDF
 • Het ambt en de plichten van de ouderlingen en diakenen; PDF
Kohlbrugge, Herman Friedrich
 • Levensbeschrijving van Dr. H. F. Kohlbrugge, door P. M. Donkersloot; RTF PDF
 • Levensbeschrijving van Dr. H. F. Kohlbrugge, door H. Klugkist Hesse   RTF   PDF
 • Hoe Dr. H. F. Kohlbrugge predikant werd, door H. van Druten; RTF PDF
 • Door Zijn wonden is ons genezing geworden; bijzondere brieven van Kohlbrugge aan familieleden; RTF PDF
 • Ter Herinnering aan Dr. H. F. Kohlbrugge en zijn vrouw; laatste preken, verslag levenseinde en begrafenis; RTF PDF
 • De theologie van Dr. H. F. Kohlbrugge, door Jacob Loos; RTF PDF
 • Hoogst belangrijke briefwisseling (met Da Costa); RTF PDF
 • Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact, brieven; RTF PDF
 • Kohlbrugge en Westendorp - vriendschap en correspondentie; PDF
 • 100 brieven aan diverse personen, deel 1; RTF PDF
 • Diverse brieven, deel 2; RTF PDF
 • Kohlbrugge en de Afscheiding, door Dr. J.C.S. Locher; RTF PDF
 • Toelichting en verweer, opmerkingen aangaande verschillende punten der Waarheid, door Dr. J.C.S. Locher; RTF PDF
 • Dr. H. F. Kohlbrugge en zijn prediking; door Dr. J. van Lonkhuizen; met antwoord aan Dr. J.C.S. Locher; RTF PDF
 • De taal Kanaäns; een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid; RTF PDF
 • De Leer des Heils, in vragen en antwoorden; RTF PDF
 • Historisch - Theologische gesprekken over het doopformulier; RTF PDF
 • De Godheid van Christus; RTF PDF
 • Waartoe het Oude Testament? RTF PDF
 • Het ambt der ouderlingen; vijf overdenkingen naar aanleiding van 1 Petrus 5: 1-4; RTF PDF
 • Verklaring Formulier Heilig Avondmaal; preken H.A.; Vragen Geloofsbelijdenis; RTF PDF
 • Enige gebeden, uitgesproken kort voor en gedurende de Duits - Franse oorlog; RTF PDF
 • 10 Preken van oorlog en vrede, uitgeproken in de jaren 1859, 1870 en 1871; RTF PDF
 • Uw enige troost; en verklaring Apostolische Geloofsbelijdenis. Preken over Zondag 1, 8, 9, 45; RTF PDF
 • Achtentwintig leerredenen; De tabernakel en zijn gereedschappen; RTF PDF
 • Betrachting over de vijftigste Psalm; RTF PDF
 • 14 Preken over Psalm 118; RTF PDF
 • 7 Preken over de profeet Jona; RTF PDF
 • De profeet Zacharia, 7 leerredenen over het derde hoofdstuk van Zacharia; RTF PDF
 • De lofzangen Israëls, verhandelingen en preken over de Psalmen, deel I; RTF PDF
 • De lofzangen Israëls, verhandelingen en preken over de Psalmen, deel II; RTF PDF
 • Betrachting over het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs; RTF PDF
 • Waartoe God zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft; 9 preken over het Evangelie van Johannes; RTF PDF
 • 25 preken; Handelingen der Apostelen; RTF PDF
 • Verhandeling over Romeinen 7; RTF PDF
 • 19 preken; 1 Petrus 1 en 2; RTF PDF
 • 16 preken; 1 Petrus 3 en 4; RTF PDF
 • Vermaning en vertroosting; 8 preken over 1 Petrus 5: 5-11; RTF PDF
 • Betrachting van Christus' dood aan het kruis en wat daar aan vooraf ging; 18 lijdenspreken;  RTF  PDF    
 • De eenvoudige Heidelberger, catechismuspreken over de meeste zondagen van de H C; RTF PDF
 • De Heidelberger Catechismus in vraag en antwoord; RTF PDF
 • Index 12 twaalftallen; PDF
 • 1ste  twaalf-tal Preken;        RTF   PDF 
 • 2de   twaalf-tal Preken;        RTF   PDF  
 • 3de   twaalf-tal Preken;        RTF   PDF  
 • 4de   twaalf-tal Preken;        RTF   PDF  
 • 5de   twaalf-tal Preken;        RTF   PDF  
 • 6de   twaalf-tal Preken;        RTF   PDF  
 • 7de   twaalf-tal Preken;        RTF  PDF  
 • 8ste  twaalf-tal Preken;        RTF   PDF  
 • 9de   twaalf-tal Preken;        RTF   PDF  
 • 10de  twaalf-tal Preken;       RTF   PDF   
 • 11de  twaalf-tal Preken;       RTF   PDF  
 • 12de  twaalf-tal Preken;       RTF   PDF 
 • Schriftverklaringen Deel 1, Genesis; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 2, Exodus - Deuteronomium; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 3, Ruth; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 4, Jozua - Psalm 54; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 5, Psalm 68 - 148; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 6, Spreuken - Zacharia; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 7, Matthéüs; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 8, Markus - Lukas 1-16; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 9, Lukas 17 - 24; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 10, Johannes 1 - 19; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 11, Johannes 20 - Handelingen; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 12, Romeinen - 2 Korinthe; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 13, Galaten - 2 Timótheüs; RTF PDF
 • Schriftverklaringen Deel 14, Hebreeën - Openbaringen; RTF PDF 
 • 1ste vijftien-tal preken; RTF PDF
 • 2de vijftien-tal preken; RTF PDF
 • 3de vijftien-tal preken; RTF PDF
 • 4de vijftien-tal preken; RTF PDF
 • 5de vijftien-tal preken; RTF PDF
 • 6de vijftien-tal preken; RTF PDF
 • 7de vijftien-tal preken; RTF PDF
 • 8ste vijftien-tal preken; RTF PDF
 • Index van alle preken van Dr. H. F. Kohlbrugge, uitgezonderd de 12 twaalftallen en de Schriftverklaringen; RTF PDF
 • Index van de schriftverklaringen; RTF PDF
 • Index van de schriftverklaringen op chronologische volgorde van de Bijbel; RTF PDF
Kok, ds. A.
 • 2 preken en levensbeschrijving RTF   PDF
Kort, ds. A.
 • Scriptie over de rechtvaardigmaking bij Dr. J. Owen RTF   PDF
 • Rechtvaardigend geloof volgende de Heilige Schrift  PDF
 • 4 preken bij bijzondere gelegenheden RTF   PDF
 • Wedergeboorte of schijngeboorte  PDF
Kramp, ds. C.
 • 10 preken en levensbeschrijving RTF   PDF
Krull, dr. A.F.
 • Jacobus Koelman, een kerkhistorische studie RTF   PDF
Kuyper, dr. Abraham
 • Het Calvinisme - Stonelezingen 1898 te Princeton. RTF   PDF
Laar, J. van
 • Wolk van getuigen. Schriftuurlijke aanbieding van genade. RTF   PDF
Labuschagne, Dr. C.J.
 • Logotechnische analyse van Deuteronomium PDF
Lamain, ds.W.C.
 • Inhoud van de prekenbundels; RTF PDF
 • Een Handvol Koren; 10 preken; RTF PDF
 • Preek over zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus RTF PDF
 • Gods genade verheerlijkt in leven en in sterven; 4 preken; RTF PDF
 • Juda in de Schuld, Een Probleemgezin,  Predikatie over Genesis 38:12 - einde; RTF PDF 
 • Gods daden herdacht; Predikaties gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land; RTF PDF
 • Gods genade overvloedig en bestendig; 6 preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 1ste tiental preken; RTF PDF 
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 2de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 3de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 4de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 5de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 6de tiental preken; RTF PDF 
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 7de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 8ste tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 9de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 10de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 11de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 12de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 13de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 14de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 15de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 16de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 17de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 18de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 19de tiental preken; RTF PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is; 20ste tiental preken; RTF PDF
Land, van der J.G., e.a.
 • Bijbelse archeologie; RTF PDF
Larkin, George
 • De toekomende wereld. Visioenen van hemel en hel; Engels auteur.   RTF   PDF
Ledeboer, ds. L.G.C.
 • Gedachtenis aan ds.Ledeboer, lofzangen, meditaties; RTF  PDF  
 • Kerkelijke en pastorale brieven;  RTF  PDF
 • 's HEEREN WEGEN Gehouden met een ALLES VERBEURDHEBBEND ZONDAAR;  RTF  PDF
 • 70 geloofsbrieven aan zijn geloofs- en strijdgenoten; RTF  PDF
 • J.H.R. Verboom: Rondom de kansel van Benthuizen (levensbeschrijving van d.s. Ledeboer); RTF  PDF
 • Een klein vragenboekje; RTF   PDF
Leeuwarden, N.S. van
 • De wedergeboren christen en de dankbare erkentenis van de wedergeborene.  RTF  PDF
Leijdekker, Cornelia
 • Meditaties over het Heilig Avondmaal  RTF  PDF
Ligtenberg, ds. H.
 • Christus, de Plant van NAAM: 5 preken met levensschets RTF  PDF
Lindeboom, Ds. C.
 • Bijbelgids of handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis. Bewerkt door J. Pluimers. PDF
Linden, predikant P. van de
 • Potappel verdronken en behouden thuis + visie over de uitbreiding van Gods Kerk; RTF  PDF
 • 2 preken: De demonstratie van Wet en Evangelie tot wederlegging van een bijna algemene dwaling; Het Apostolisch Vaart Wel voor geredde Geestelijke Schipbreukelingen; RTF PDF
 • Het doctrinair leerstuk der Hervorming; RTF PDF
Locher, dr. J.C.S.
 • De leer van Luther over Gods Woord  RTF PDF
Lodensteyn, Jodocus van
 • De heerlijkheid van een waar christelijk leven; 16 uitgelezen leerredenen.  RTF  PDF
 • Verzameling van keurstoffen of uitgelezen predikatiën;  RTF  PDF
Los, ds. P.

Love, Christophorus

 • De strijd tussen Vlees en Geest; RTF  PDF
 • Eens Christens onderrichting. prekenserie over 1 Korinthe 30:30,31; RTF  PDF
 • De alomtegenwoordigheid en alwetendheid Gods. 1ste uitgave "Alle de Theologische Wercken"; RTF  PDF
 • Een kroongetuige van Christus  uitgebreide levensbeschrijving, briefwisseling, preken en citaten. RTF  PDF
 • De IJverige Christen  predikatie over Lukas 11:28  RTF  PDF 
 • Eens Koopmans onderrichting.  5 predikaties over 1 Korinthe 7:30,31  + met korte levensbeschrijving  RTF  PDF

Luiks, dr. A.G.

 • De Doop in de Oud-Christelijke Kerk RTF   PDF

Luther, Maarten (voor Luthers theologische werken: Herdenking 500 jaar hervorming en d' Aubigné Merle)

De werken van Dr. Maarten Luther, Herdenking Hervorming 1517-2017.

 • De knechtelijke wil, verklarende dat er geen vrije wil is; RTF PDF
 • Luther, zijn weg en werk; Dr. W.J. Kooiman; RTF PDF
 • Het rechtvaardigend geloof; verklaring van Paulus’ brief aan de Galaten. Verkrijgbaar bij DEN HERTOG, HOUTEN 
 • Uitgebreide versie van de Verklaring van Paulus' brief aan de Galaten; PDF
 • De brief van Paulus aan de Romeinen. Inleiding; RTF PDF
 • Preek over Gods liefde in Christus, Joh. 3:16.; RTF PDF
 • Het Troostboekje voor Christenen in alle wederwaardigheden; RTF PDF
 • Brieven uit de beslissende jaren van Luther's leven; RTF PDF
 • Verklaring van de Psalmen; RTF PDF
 • Uitleg van de 117e, 118e en 127e Psalm; RTF PDF
 • De Lofzang van Maria, het Magnificat; RTF PDF
 • Het Hogepriesterlijk Gebed; RTF PDF
 • Grote en Kleine Catechismus; RTF PDF
 • Hoe men bidden moet en over de goede werken; RTF PDF
 • Citaten uit de tafelgesprekken; RTF PDF
 • De Babylonische gevangenschap der Kerk; brief aan paus Leo X; de vrijheid van een Christen; RTF PDF
 • Kerkpostillen I, vanaf Advent tot aan de Lijdensweken; RTF PDF
 • Kerkpostillen II, vanaf de Lijdensweken tot aan de Opstanding; RTF PDF
 • Kerkpostillen III, Jezus en Zijn Werk; RTF PDF
 • Kerkpostillen in het Duits; RTF PDF
 • Publicaties van de eerste 10 jaar van de Reformator en een belangrijke preek over het sterven; RTF PDF
 • Door Christus méér dan overwinnaar; preken van Luther; RTF PDF
 • Luther en zijn Bijbelvertaling; RTF PDF
Macwair, Robert
 • De wekker der leraren, vertaalt in Nederlands door Jacobus Koelman; RTF PDF

Makkenze, ds. A.

 • Levensschets en 7 preken   RTF  PDF

Malan, Dr. C.

 • De tweede Bartimeüs   RTF  PDF

Mallan, Ds. F.

 • Deel 1 - Diverse preken  RTF  PDF
 • Deel 2 - Diverse preken  RTF  PDF
 • Deel 3 - Lijdenspreken tot Pinksteren   RTF  PDF
 • Deel 4 - Gelegenheidspreken  RTF  PDF
 • Deel 5 - Vrije stof preken  RTF  PDF
 • Deel 6 - Dankdag en Nieuwjaar   RTF  PDF
 • Deel 7 - 8 preken 'Terwijl ik nog leef'   RTF  PDF
 • Deel 1, 2 en 3 'Het gesproken woord'; drie achttal predikaties  RTF  PDF

Manton, Thomas, de

 • De verlossing door Christus; preek over Col 1:14;  RTF  PDF
 • De verzoeking van Christus in de woestijn;7 preken;  RTF  PDF
 • Het Gebed de HEEREN; verklaard en toegepast in 24 preken;  RTF  PDF
 • De verheerlijking van Christus op de berg; 7 preken; RTF  PDF
 • Uitgelezene Engelse boetpredicatiën; Manton, Thomas en diverse auteurs; RTF PDF

Marck, Johannes à

 • Gereformeerde Dogmatiek  Register  PDF 
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz.     1 -   72  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz.   73 - 196  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 197 - 363  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 364 - 397  PDF 
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 398 - 431  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 432 - 463  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 464 - 493  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 494 - 523  PDF  
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 524 - 553  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 554 - 583  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 584 - 617  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 618 - 651  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 652 - 681  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 682 - 709  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 710 - 743  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 744 - 777  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 778 - 805  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 806 - 835  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 836 - 951  PDF
 • Gereformeerde Dogmatiek  blz. 952 - 1021  PDF

Mac Cheyne, Robert Murray

 • Onze Schuld aan ISRAEL, Preek over Romeinen 1:16 "Eerst de Jood,...  RTF  PDF
 • Verschillende leerredenen en bijbellezingen deel 1, 40 preken  RTF  PDF
 • Verschillende leerredenen en bijbellezingen deel 2, 24 preken en 15 leerredenen RTF  PDF

Marchie van Voorthuijsen, M. du

 • Levenschets en zeven preken; RTF  PDF 

Marnix van St. Aldegonde, Philips

 • Verhandeling over het Heilig Avondmaal des Heeren  PDF 

Marshall, W.

 • De Evangelische Heiligmaking RTF  PDF

Meade, Matthew

 • ISRAEL's bekering, nieuw leven in de doodsbeenderen, 5 preken over Ezechiël 37;  RTF  PDF

Meer, Ds. E. van

 • De stad des grote Konings, 10 preken  RTF  PDF

Mees, Gregorius

 • Een vriend in de rouw,  droevig ongeluk op de Maas en geestelijke bedenkingen daarover n.a.v. Jesaja 43:2  RTF  PDF

Meesters, J.H.

 • Op zoek naar de oorsprong van de sabbat  PDF

Meijer, ds. J.

 • De engelen in de Openbaringsgeschiedenis  PDF

Mell, Koenraad

 • Het gruwelijk Sodom gestraft, 9 boetpredikatiën; RTF   PDF
 • Bazuinen der eeuwigheid; verscheidene leerredenen  RTF  PDF
 • Het huwelijk van Izak met Rebecca Gen 24:5-8. Coenraad Mel was predikant te Hersfeld, Duitsland  RTF   PDF
 • Heerlijk zegelied over de vereniging der godsdiensten en het onuitsprekelijk HALLELUJA van het laatste jubeljaar,
 • Liederen Hamaäloth; psalm 133, psalm 134; RTF PDF

Meijer, Daniël  Foto + levensbeschrijving

 • De weg welke de Heere gehouden heeft + 4 zelf uitgegeven preken. RTF   PDF

Meiners, Eduard

 • Schriftuurlijke wegwijzer voor bekommerden , overtuigden en gelovigen  RTF   PDF
 • Het leven van de rechtvaardige  RTF   PDF

Mijnders, ds. J.

Mobachius, J.A.

Murray, Andrew

 • De kracht van Jezus' bloed - twintig preken RTF   PDF

Moulin, P. en Rivet, A

 • Franse predikanten in de vervolgingen   PDF

Nevius, Sara (echtgenoot Wilh. à Brakel)

 • Meditaties   RTF   PDF

Newton, R. Izaäk

 • Aantekeningen over de Openbaring van Johannes.   RTF   PDF (profetische zinnebeeld van de rituelen op de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest)

Noort, ds. G.J. van der

 • Levenschets en prekenRTF   PDF

Notsutt, William

 • De eeuwige liefde van Jezus Christus tot een verloren wereld. 6 preken Spreuken 8; RTF   PDF

Oever, ds. C. van den

 • 20 feeststoffen;  PDF

Olevianus, Caspar

 • Verklaring Apostolische Geloofsbelijdenis, het wezen en de getuigenissen van het Genadeverbond; RTF PDF
 • Caspar Olevianus en zijn Reformatorische arbeid, door Ds. G. Bouwmeester; RTF PDF

Oomius, Simon

 • Satan's Vuistslagen  RTF   PDF

Owen, dr. John

 • Leven en werk van dr. J. Owen; RTF PDF
 • Bij U is vergeving; verklaring van psalm 130;  RTF  PDF  
 • De doding der zonden in de gelovigen;  RTF  PDF  
 • Het ootmoedig wandelen met God; verhandeling over Micha 7:8;   RTF   PDF   
 • Vertrouwen op God onder het oordeel; 10 preken RTF   PDF   
 • Een verhandeling aangaande de Heilige Geest, beschreven in V boeken; Boek 1,2,3 RTF   PDF 
 • Een verhandeling aangaande de Heilige Geest, beschreven in V boeken; Boek 4,5    RTF   PDF 
 • Gods gewone handelingen met zondige landen en kerken; RTF   PDF   
 • Wijze lessen in gevaarlijke tijden. 5 preken uit The Works Of John Owen, Vol.9;  RTF   PDF 
 • Wijze lessen in gevaarlijke tijden. 5 preken uit The Works Of John Owen, Vol.9; voor E-reader  EPUB   
 • Opwekking aan diegenen, die Christus nog niet tot hun deel hebben.   RTF   PDF
 • De onveranderlijkheid van de beloften en de zonde van het twijfelen, 3 preken over het geloof; RTF PDF

Padrosa Roca, pater Luis

 • Enkele godsdienstige leerstukken aan de Heilige Schrift getoetst.  RTF   PDF
Paleario, Aonio
 • Over de weldaad van Christus de Gekruisigde voor Christenen; RTF PDF

Pannekoek, Ds. J.

 • Liefdevolle aandrang van een herder. 1ste 6-tal predikaties op bijzondere tijden  RTF   PDF
 • Eenvoudige lessen van een nederig dienaar, 2de 6-tal predikaties op bijzondere dagen  RTF   PDF

Perkins, William

 • Korte Levenschets  RTF   PDF  
 • De staat van een christen in dit leven.   RTF   PDF 
 • Het mosterdzaadje.   RTF   PDF

Pieneman, ds. C.

 • Een elftal predikaties RTF  PDF

Philpot, J.C.

 • Snoeien en Oogsten - 1ste zes-tal preken;  RTF PDF
 • Vernederd en Verhoogd - 2de zes-tal preken;  RTF PDF
 • Vreugde in de God van Israël - 3de zes-tal preken;  RTF PDF
 • Jezus als de grote Hogepriester over het huis Gods  RTF   PDF
 • Geestelijke Scheikunde in het bevindelijk leven   RTF   PDF
 • De gehele wapenrusting Gods. Preek over Efeze 6:13.   RTF   PDF
 • Arm, maar rijk in God; 7 preken.   RTF   PDF
 • HET EVANGELIEVOORSCHRIFT, de regel des levens voor de gelovigen.   RTF   PDF

Poel, ds. Chr. van der,

 • Het Nieuwe Jeruzalem, 7 preken; RTF PDF

Poel, Ds. J. van der,

 • Snipperhout; gepubliceerd in "Het zieleraadsel opgelost"; RTF PDF
 • Splinterhout; gepubliceerd in "Twee wegen"; RTF PDF
 • Sprokkelhout; 260 spreuken, gepubliceerd in "Nood en Uitkomst"; RTF PDF 
 • Kerkbladmeditaties; RTF PDF
 • Nood en Uitkomst; 2 biddagpredikaties over Jesaja 38:14; RTF PDF
 • Ter nagedachtenis en tiental preken; RTF PDF
 • Twaalf preken; RTF PDF
 • Een getrouw woord; elf preken; RTF PDF

Ragstat à Weille, Fridericus

Rambach, Johan Jacob

 • De verborgenheid van Christus stilzwijgen; RTF  PDF
 • Voorbeeld en Tegenbeeld;   RTF  PDF

Ramsbottom, ds. B.A.

 • Christmas Evans, de prediker van Wales    RTF  PDF

Reenen, ds. G. van,

 • 15 leerredenen (5 drietallen).   RTF  PDF
 • Levensgeschiedenis en 8 lijdenspreken   RTF  PDF
 • Levensgeschiedenis en 20 preken  PDF
 • De Koning in Zijn schoolheid - 12 preken  PDF

Rehwinkel, Prof. Alfred M.

 • De zondvloed; in het licht van de Bijbel, de geologie en de archeologie; RTF (36 Mbyte!)  PDF

Renesse, Lodewijk G. van

 • De heilige voorzienigheid Gods in 't Beleid der huwelijken; RTF  PDF

Renwick, James

 • Leven en brieven van James Renwick (o.a. levensbeschrijving door John Howie)  RTF  PDF
 • In tijden van vervolging; 1ste bundel predikaties RTF  PDF
 • In tijden van vervolging; 2de bundel predikaties door Peden, Cameron, Shields RTF  PDF
 • In tijden van vervolging; 3de bundel predikaties RTF  PDF
 • In tijden van vervolging; 4de bundel predikaties RTF  PDF

Reuver, dr. A de,

 • Kruis en Gratie; Calvijn over de rechtvaardiging, het kruisdragen, het gebed; RTF PDF
 • Bedelen bij de bron - Kohlbrugge's visie en de (Nadere) Reformatie - hoofdstuk 1 - 4; PDF
 • Bedelen bij de bron - Kohlbrugge's visie en de (Nadere) Reformatie - hoofdstuk 5 - 7; PDF
 • Bedelen bij de bron - Kohlbrugge's visie en de (Nadere) Reformatie - hoofdstuk 8 - 9; PDF
 • Bedelen bij de bron - Kohlbrugge's visie en de (Nadere) Reformatie - hoofdstuk 10 - slot; PDF

Rietveld J.J.

 • Luisteren naar de Bijbel en Oudvaders; RTF  PDF
 • Is kerkelijke verdeeldheid zonde?; RTF  PDF

Ridder, ds. C. de

 • Levensschets en 7 preken; RTF  PDF

Rijksen, ds. L.

 • Leven en leerstelling; RTF  PDF

Romaine, William

 • Liefdebetrekking door CHRISTUS; Hooglied 1:4; RTF  PDF
 • Leven, wandel en overwinning des geloofs; RTF  PDF

Ronkel, dr. Philip S. van,

 • Het boek Ruth; in bijbellezingen voor het volk; RTF PDF
 • Jezus de beste Uitlegger van het Oude Verbond; PDF
 • Levenshistorie door drs. A. van der Ploeg; PDF

Roodsant, ds. J.J.

 • Sion door recht verlost; 8 preken over diverse onderwerpen; RTF  PDF
 • Bethlehem's bornput; preek over 2 Samuël 23:15;   RTF  PDF

Roon, ds. M. van

 • In Christus rechtvaardig; 10 preken;  RTF  PDF

Roosma, André H.

 • Semitische taal;  PDF

Rottenberg, J.

 • Is Jezus de Messias?  PDF

Rotterdam, Arnoldus

 • Zion's roem en sterkte; verklaring van 37 artikelen van Nederlandse Geloofsbelijdenis; 1e Deel artikel 1-15;  RTF  PDF
 • Zion's roem en sterkte; verklaring van 37 artikelen van Nederlandse Geloofsbelijdenis; 2e Deel artikel 16-37;RTF  PDF

Ruben, ds. M.

 • Levensbeschrijving;  RTF  PDF

Rutherford, Samuel

 • De verloren zoon; 7 predikaties over Lukas 15: 11-32  RTF  PDF 
 • De leer en de eer van Koning JEZUS; 15 predikaties  RTF  PDF
 • De triomferende Christus, 6 predikaties;  RTF  PDF
 • De slapende Christus ontwaakt door de gebeden; Verklaring over Lukas 8:22 vv.   RTF  PDF

 • Deel 1: Christus stervende en zondaren tot Zich trekkende;   RTF  PDF
 • Deel 2: Christus stervende en zondaren tot Zich trekkende;   RTF  PDF

 • Deel 1: De 362 brieven van Rutherford (brief 1-100);  RTF  PDF
 • Deel 2: De 362 brieven van Rutherford (brief 101-200);  RTF  PDF
 • Deel 3: De 362 brieven van Rutherford (brief 201-300);  RTF  PDF
 • Deel 4: De 362 brieven van Rutherford (brief 301-362);  RTF  PDF
 • Brief van Westminister Synode (1644) aan predikanten in Nederland; Koelman vertaalde deze brief en voegde hem toe aan: RTF  PDF
 • Historie kerk van Schotland tijdens leven van S. Rutherford ca 1600 - 1660;  RTF  PDF
 • De beproeving en zegepraal des geloofs; RTF  PDF

Ryle, J.C.

 • Bidt U?;  RTF  PDF
 • Waarschuwing aan kerken; RTF  PDF
 • Waar zijn uw zonden? - Oudejaardienst RTF  PDF
 • Verklaring van het Evangelie van Johannes RTF  PDF

Sadler, Paul

 • Instelling van het Huwelijk RTF  PDF

Saldenus, Guiljelmus

 • De droevigste staat van een christen RTF  PDF
 • Een christen vallende en opstaande  RTF  PDF
 • De christelijke kinderschool RTF  PDF
 • Kort en klaar bericht van de roeping van de arme zondaar tot God  RTF  PDF

Saphir, Dr. Adolph

 • Christus en de Schriften; RTF PDF

Schaap, ds. P.

Schortinghuis, W.

 • Het innige Christendom  PDF

Schouten, L

 • Uitleg over de Tabernakel  RTF  PDF

Schuit, Prof. J.J. van der

 • Het verbond der verlossing. Antwoord op de vraag: Twee of drie verbonden? RTF PDF
Schuppen, H.J. van
 • Een zondares aan de voeten van JEZUS veroordeeld door Simon, de Farizeeër;  RTF  PDF
 • Sterven en Leven; 6-tal predikaties + levensbeschrijving;  RTF  PDF

Shepard, Thomas

 • De Gezonde Gelovige  RTF  PDF
 • Een Juweel van de Heiligen   RTF  PDF
 • De wijze en dwaze maagden   RTF  PDF
 • Autobiografie van Thomas Shepard   RTF  PDF

Sibbes, Dr. R.

 • Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek  RTF  PDF

Sibersma, H.

 • Bijbelse gedichten  RTF  PDF

Simonides, Simon

 • Leidsman der zwakken aan des Heeren tafel  RTF  PDF

Sizoo, dr. A.

 • Levenbeschrijvings van Augustinus  RTF  PDF

Slager, J.W.

 • Levensschets en De Vrijstad  RTF  PDF
 • De gangen van de Koning naar het heiligdom; 7-tal leerredenen; RTF PDF

Smytegelt, Bernardus

 • Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem. Preek over Habakuk 2.   RTF  PDF
 • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 21 preken deel 1.   RTF  PDF
 • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 21 preken deel 1; voor E-reader.   EPUB
 • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 20 preken deel 2.   RTF  PDF
 • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 26 preken deel 3.   RTF  PDF
 • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 20 preken deel 4.   RTF  PDF
 • 16 uitmuntende predicaties   RTF  PDF
 • Zestal leerredenen   RTF  PDF
 • Verklaring over de Heidelberger Catechismus in 52 preken   RTF  PDF
 • 50 uitnemende predikaties over diverse onderwerpen   RTF  PDF

Spaans, J.

 • Een ernstige vermaning uit de Heilige Schrift - 4 predikaties  RTF  PDF

Spijker, W. van 't; Bisschop, R.; Hof, W.J. op 't

 • Het puritanisme; Geschiedenis, theologie en invloed  PDF

Spranckhuysen, D.

 • Levensbeschrijving en vier traktaten  RTF  PDF

Spruyt, Dr. B. J.

 • Augustinus - de onsterfelijkheid van de wijsheid  RTF  PDF
 • Ketter aan het binnenhof; Cornelis Hoen en zijn tractaat tegen de transsubstantiatieleer; RTF PDF

Spurgeon, Charles Haddon

 • Zoekt en gij zult vinden; Aanwijzingen voor het oprecht zoeken en vinden van Christus; RTF PDF
 • Een ernstige oproep tot bekering, Ezechiël 18 en 33; RTF PDF 
 • Geheimnisvolle bezoeken; Uit "Totdat Hij komt", toespraken aan de tafel des Heeren; RTF PDF
 • Gelijkenissen van de Heiland; verklaard en toegepast in leerredenen; RTF PDF 

 • Wonderen en gelijkenissen van de Heiland:
  • Preken uit het Mattheus Evangelie; RTF PDF 
  • Preken uit het Markus Evangelie; RTF PDF 
  • Preken uit het Lukas Evangelie; RTF PDF 
  • Preken uit het Johannes Evangelie; RTF PDF
 • Preken aan de landbouw en veeteelt ontleent; RTF PDF
 • 'Hebt goede moed', diverse preken; RTF PDF
 • Rondom de poort tot de smalle weg, gesprek met zoekenden over het geloof in de Heere Jezus Christus; RTF PDF
 • Het geklank des Konings; 20 preken; RTF PDF
 • De Evangelie boodschap; 32 Volksleerredenen uit het Nieuwe Testament; RTF PDF
 • Strijd tegen satan, 7 preken; RTF PDF
 • 12 preken voor jongelui; RTF PDF

Steenbergen, Th. van

 • De Rechtvaardigmaking in de Vierschaar;  RTF   PDF

Steenblok, Dr. C

 • Gods ontferming over Zijn volk; 3 preken uit de Schat des Woords + 1 Nieuwjaarspreek;  RTF   PDF

Stoddard, Salomon

 • Een Leidsman tot Christus; Besturing hoe men zielen moet leiden.   RTF   PDF 
 • De Verzoening. Preek over 1 Joh. 1:7 + korte levensbeschrijving.   RTF   PDF

Stralen, Freule F.A.C. van

 • Oh land, land land, hoort des Heeren Woord; RTF PDF
Struys, C.
 • JEZUS weende;  RTF   PDF

Stuijvenberg, ds. A.

 • Levensschets en intrede preken;  RTF  PDF
 • 8 preken, Sions Koning - Sions onderdanen;  RTF  PDF

Symonds, Joseph

 • De staat en genezing van een verlaten ziel; 1ste Ned.uitgave door Ds.J.Koelman Geestelijke Verlatingen  RTF  PDF

Teelinck, Willem

 • EUBULUS, tegenwoordige staat van onze christelijke gemeente. RTF   PDF 
 • De Christelijke Leidsman; Aanwijzend de praktijk van de ware bekering en VASTEN.   RTF   PDF
 • SOLILOQUIUM; Alleenspraak van een zondaar in de wedergeboorte.   RTF   PDF 
 • PHILOPATRIS en APRAGMON, of Christelijk Bericht. RTF   PDF
 • Het nieuwe Jeruzalem - samenspraak RTF   PDF
 • De Noord-Sterre   PDF
 • De standvastige Christen   PDF

Temmink, Johan

 • Het hogepriesterlijk gebed van Christus; 23 preken  RTF  PDF

Themmen, W.

 • De Heerlijkheid en sterkte van SION in het laatste der dagen naar Psalm 48 en Kerkrede over Jeremia 31:12   RTF  PDF

Thomas

 • Evangelie van Thomas  RTF  PDF

Til, Salomon van 

 • Korte en ordentelijke ontleding der ware en Godsvruchtwerkende Godgeleerdheid.   RTF   PDF

Tjaden, ds. S. 

 • Het verborgen leven   PDF

Toplady, August  Foto Toplady

 • Van binnen vrees. Preek over 2 Kor. 7:5a en levensschets.   RTF   PDF

Traill, Robert

 • De grote zonde van het ongeloof  RTF  PDF

Trigland, Jac.

 • Levensbeschrijving en werken  RTF  PDF

Udemans, Godefridus

 • Belijdenis des geloofs om tot des Heeren Heilig Avondmaal zich te begeven RTF  PDF
 • 't Geestelijk roer van koopmanschip; uittreksel;  RTF  PDF
 • Korte en duidelijke verklaring van het Hooglied van Salomo; PDF

Ursinus, Zacharias

 • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag   1 - Zondag 13  RTF   PDF
 • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 14 - Zondag 24  RTF   PDF  
 • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 25 - Zondag 33  RTF   PDF
 • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 34 - Zondag 52  RTF   PDF
 • door G. Bouwmeester: Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus; RTF PDF
 • Stervenskunst; Christelijke overpeinzing van het levenseinde; RTF PDF

Veldman, ds. K.

 • Zeven preken over Ruth; RTF PDF

Velema, Prof. dr. W.H.

 • Oriëntatie in de Christelijke ethiek; RTF PDF

Venema, ds. E.

 • Leerschool van vrije genade; RTF PDF
 • Schoon niet mee uitgetogen - 10 preken; RTF PDF
Verboom, Prof. dr. W.
 • Een oude drieslag als theologisch paradigma in de 20ste eeuw; inaugurele rede 2002; RTF  PDF
Vergunst, ds. A.
 • Levensoverzicht en preken; RTF  PDF
 • 7 preken over de 7 brieven uit Openbaring; RTF  PDF
 • Neem waar de wacht des Heeren;  PDF
Verhagen, Ds. A.
 • 3 boetpreken en 1 tijdrede; RTF  PDF
 • Tot een eeuwige zegen - 10 preken; RTF  PDF
 • Levensoverzicht en preken; RTF  PDF
Verhoef, ds. A.W.
 • 12 preken uit het leven van JozuaRTF  PDF  
Vermeer, Justus
 • Verzameling van enige oefeningen, met voorrede van Gerardus van Schuilenborgh deel 1 RTF  PDF  
 • Verzameling van enige oefeningen, met voorrede van Gerardus van Schuilenborgh deel 2 RTF  PDF  
 • Het genadeverbond en de inwilliging ervan; (uit verzameling van enige oefeningen)  RTF  PDF  
 • 1. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag   1 - Zondag   7.  RTF   PDF 
 • 2. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag   8 - Zondag 14.  RTF   PDF
 • 3. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 15 - Zondag 21.  RTF   PDF
 • 4. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 22 - Zondag 27.  RTF   PDF 
 • 5. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 28 - Zondag 33.  RTF   PDF  
 • 6. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 34 - Zondag 38.  RTF   PDF  
 • 7. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 39 - Zondag 44.  RTF   PDF  
 • 8. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 45 - Zondag 52.  RTF   PDF
Vis, G.
 • Oud en Nieuw Licht; enige samenspraken; RTF  PDF
Visser, H.B.
 • De geschiedenis an den sabbatsstrijd onder de gereformeerden in de 17e eeuw;  PDF
Vlot, ds. H.
 • De voetstappen der schapen; 2e 15-tal preken; RTF  PDF
 • De voetstappen der schapen; 3e 15-tal preken; RTF  PDF
Voetius, Gisbertus
 • De zichtbare en de georganiseerde kerk; RTF  PDF
 • De Godsvrucht, vereiste tot de wetenschap;  RTF  PDF
 • Troost in geestelijke verlatingen en verzoekingen (uitgebreid door JOH. HOORNBEECK); RTF  PDF
 • Proeve van de kracht der Godzaligheid; PDF
 • De praktijk der Godzaligheid; RTF  PDF
 • Meer dan Wijsheid; RTF  PDF
 • Afscheidspreek Heusden; PDF
Vos, Prof. G. PH. D.
 • De verbondsleer in de Gereformeerde Theologie; RTF PDF
Vredenburg, J.
 • Het HOOGLIED verklaart; PDF  (let op 3 MB!)
Vriese, P. de
 • Historisch verhaal van het leven en sterven van ds. B. Smytegelt RTF PDF
Vrijer, dr. M.J.A. de
 • Ds. Bernardus Smytegelt en zijn 'Gekrookte riet' RTF PDF
Waard, ds. A. de
 • Levensbeschrijving en enkele preken RTF PDF 
Wall, John
 • Niemand dan Christus (1 Kor.2;2); RTF PDF 
Walcheren, geschiedenis
 • Plaatsnamen en offerhoogten op Walcheren  PDF 
 • Walcheren in de 14e eeuw door Z.W. Sneller  PDF 
 • Walcheren onder vreemde heersers door L.W. de Bree  PDF 
Watson, Thomas
 • Alles is Uwe, de heerlijke voorrechten van Gods kinderen  RTF  PDF 
 • Een schilderij van een godvrezend mens; geschilderd met een schriftuurlijk penseel   RTF  PDF  
 • De rechtvaardige voortreffelijker dan zijn naaste; Spreuken 12:26   RTF  PDF
 • De hemel door geweld ingenomen  RTF  PDF  

 • Deel 1: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer; RTF  PDF 
 • Deel 1: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer; voor E-reader  EPUB 
 • Deel 2: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer - 10 geboden; RTF  PDF
 • Deel 2: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer - 10 geboden; voor E-reader  EPUB 
 • Deel 3: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer - ellendekennis, geloof en genademiddelen; RTF  PDF 
 • Deel 3: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer - ellendekennis, geloof en genademiddelen; voor E-reader  EPUB 
 • Deel 4: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer - gebed des HEEREN;  RTF  PDF   

 • De Zaligsprekingen, of geestelijke bedenkingen over Mattheüs 5:1-10     RTF   PDF 
 • Twee afscheidspreken en levensschets.   RTF   PDF

 • Deel 1: 5 honingzoete leerredenen, Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Hooglied 5 :16. RTF   PDF
 • Deel 2: 5 honingzoete leerredenen, Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God  te wezen. Psalm 73:28. RTF   PDF
 • Deel 3: 5 honingzoete leerredenen, God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen. Psalm 46:6. RTF   PDF 
 • Deel 4: 5 honingzoete leerredenen, Aan het einde hangt de kroon.  RTF  PDF  
 • Deel 5: 5 honingzoete leerredenen, Christus' Tempel op aarde.   RTF  PDF  
 • Deel 6: 5 honingzoete leerredenen, Psalmzingt Zijn Naam.   RTF  PDF  

 • Geestelijke hartsterking, heerlijk voorrecht van hen die God liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen zijn.    PDF  
 • De leer van de bekering,  RTF   PDF
 • Geen lied in de gevangenschap of uitleg over Psalm 137:3-6  RTF  PDF
 • De Parel van Goddelijke vergenoeging; RTF PDF
Webster, James
 • ca. 1658-1720 predikant te Edinburg. Preken en verhandelingen over diverse teksten.   RTF   PDF
Welch, John sr. en jr.
 • In tijden van vervolging; 6de bundel predikaties RTF  PDF
Westerbeke, Jos
 • Hagar en Ismaël  RTF  PDF
Westerbeke, Willem
  Serie: Ontstaan Bijbel en tijdsvolgorde Bijbelse historie
 • 1. Bijbelse chronologie van het Oud en Nieuw Verbond inclusief priesterlijst; RTF PDF 
 • 2. Bijbelse chronologie volgens de TENACH van Schepping tot aan verwoesting van Jeruzalem in 70 + priesterlijst; RTF PDF
 • 3. Om het Woord Gods en de getuigenis van Jezus Christus; Onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel en bronnen van de Statenvertaling;  RTF PDF

 • Serie: luchtruim, vogels en dieren in de Bijbel
  • 1. Het ruime Hemelrond; RTF PDF   
  • 2. Vogels in de Bijbel; RTF PDF  
  • 3. Dieren in de Bijbel; RTF PDF  
  • 4. Engelen, dienaars van God voor de mensen; RTF PDF  

 • Serie: Schriftonderzoek
  • 1. Bijbelboek ZEFANJA; RTF PDF
  • 2. ZACHARIA, hoofdstukken 12,13 en 14 in het licht van deze tijd; RTF PDF
  • 3. De Psalmberijming van Datheen; Vanuit O.T. / Vroegchristelijke Kerk / Reformatie tot (levens)geschiedenis van Datheen; RTF PDF
  • 4. LISTEN VAN DE SATAN EN VERZOEKING TOT ZELFMOORD; Lezing; RTF PDF
  • 5. De strijd van de Islam tegen de Koning der koningen; RTF PDF  

 • Serie: Het genadeverbond
  • 1. Het verbond der genade en de evangelische voorschriften in de roeping van zondaars; RTF PDF
  • 2. De inwilliging van het verbond der genade; RTF PDF
  • 3. Het huwelijksverbond met Vorst Immanuël; RTF PDF
  • 4. Het genadeverbond en onze doop en belijdenis; RTF PDF
  • 5. De Thora van Jezus / Het Evangelievoorschrift; RTF PDF
  • 6. Het Beeld Gods, waarin het bestaat, het verlies en het herstel; RTF PDF
  • 7. De trouwe, Drie-Enige VerbondsGod; RTF PDF
  • 8. De standen/trappen in het Genadeleven, Heilsorde; RTF PDF

 • Serie: Joodse oudheden
  • 1. Deel 1: De HEBREEUWSE taal,  de mooiste van allemaal, Onderzoek naar de taal van Adam en van de Heilige Schrift; RTF PDF
  • 2. Deel 2: GOD sprak HEBREEUWS. In den beginne schiep God … één taal en enerlei woorden; RTF PDF
  • 3. Het Joodse ACHTTIEN gebed; de Bron van het ONZE VADER; RTF PDF
  • 4. Scholen in Israël, kort onderzoek naar scholen in de tijd van de Bijbel; RTF PDF 
 • Is kerkelijke verdeeldheid zonde?;  RTF   PDF
 • LOCATIE TEMPEL VAN SALOMO uit Bijbel en Joodse geschriften;  RTF    PDF
 • De sabbat en de dag des Heeren verklaard door diverse theologen;  RTF    PDF
 • Diversen artikelen uit corona-crisistijd.;  RTF    PDF
 • 'Voorlopig' standpunt over aanbod van genade;  RTF    PDF
Westerhout, ds. M.
 • Levensbeschrijving en meditaties;  RTF   PDF
Weststrate, ds. J.A.
 • Drie adventspreken;  RTF   PDF
Wilcockson, Arthur
 • Gelovige bastaards en ongelovige kinderen; RTF PDF
Wilde, M.K.
 • Rechtvaardiging en geloof bij Dr. John Owen; PDF

Wisse, ds. C.

 • 2 preken en levensbeschrijving; RTF   PDF

Wisse, Prof. G.

 • Memoires Droefheid naar God  PDF
 • Uit het zielelevenRTF   PDF

Witsius, prof. H.

 • Uitleg over de 12 geloofsartikelen en het Onze Vader;    PDF
 • Vier boeken van de Verbonden Gods;    PDF

Whitefield, George de

 • 2 Preken en levensbeschrijving; RTF   PDF

Woensel, J. van

 • Zedige bedenkingen over de algemene welmenende aanbieding in het Evangelie;  RTF   PDF

Woestijne, Ds. Chr. van de

 • De keus van Mozes; 1ste 7-tal preken    RTF   PDF 
 • De weg naar Christus; 2ste 7-tal preken  RTF   PDF 
 • Een opgerichte Gedenksteen; 3de 7-tal preken   RTF   PDF
 • 21 preken over het boek Ruth   RTF   PDF

Woude, dr. A.S. van der

 • 14 theologen over de profetische geschriften;  PDF

Woude, Dr. C. van der

 • Leven en werken van Sibrandus Lubbertus;  PDF

Zanchius, H.

 • Verklaring van het boek Filippenzen;   PDF

Zehren, Eric

 • Bijbelse Ruïnen spreken, een geschiedenis van de archeologie;  RTF   PDF

Zohary, M.

 • Planten en bomen in Bijbel;  PDF

Zweistra, ds. H.

 • Comrie over het geloof en rechtvaardigmaking;  RTF   PDF

Zwerus, ds. G.

 • Levensschets en preken;  RTF   PDF
Auteurs:

Algemeen
Joodse literatuur
Belijdenisgeschriften en liturgie
Algemeen, prekenbundels

Aalders
Admirant
Augustinus
Ambrosius
Antonides
Appelius
Athanasius
Avinck

Baaij
Bakhuizen van den Brink
Balke
Barth
Bavinck
Beek
Beuken
Bijlsma
Binning
Blok, M.
Blok, P.
Bloot
Boëtius
Bogaard
Bogerman
Böhl
Bolier
Bonar, Horatius
Boone
Bosch
Boston
Bounds, E.M.
Brahé
Brainerd
Brakel, Th. G. à
Brakel, W. à
Breevaart, G. van den
Brienen
Brink
Britstra
Brooks
Brown
Bruinings
Bucer
Bullinger
Bullinger
Bunyan

Calamy
Calvijn
Campbell
Campen
Chauncy
Carnock
Cohen
Colonius
Comrie

Dächsel
Dam
Dankbaar
Datema
Datheen
Detmar
Dickson
Dijke
Dorresteyn
Drelincourt
Dubbeldam
Duitsch
Durham

Edelman
Edwards
Eisenman en Wise
Erskine, Ebenezer
Erskine, Ralph
Eswijler
E.V.H.
Exalto

Fischer
Flavel
Floor
Focquenbergues
Foley
Fraanje
Fransen
Fruytier

Gataker
Gardiner
Genderen
Gezelle Meerburg
Gilst
Graaff
Graafland
Gray
Groe
Groenewegen
Guthrie

Haaren
Hage
Halyburton
Hart
Heer
Heerschap
Hegeman
Heikoop
Hellenbroek
Henoch
Henry
Herwaarden
Hillenius
Hinde
Hoekstra
Hofman, A.
Hofman, H.
Hofman, M.
Hog
Honig
Honkoop, P
Honkoop, A.F.
Hoogerland
Hooker
Houdt
Houten
Howe
Hubregste
Huisman
Huntington
Huyser

Immens
Ipuwer
Irons

Janse
Jong, H. de
Jong, L. de

Kamp
Karens
Keller
Kemp
Kersten
Kievit
Kleijn
Klijn
Koeijer
Koelman
Kohlbrugge
Kok
Kort
Kramp
Krull
Kuyper

Laar
Labuschagne
Lamain
Land
Larkin
Ledeboer
Leeuwarden
Leijdekker
Ligtenberg
Linden
Locher
Lodensteyn
Los
Love
Luiks
Luther

Macwair
Makkenze
Malan
Mallan
Manton
Marck
'M Cheyne
Marchie van Voorthuijsen
Marnix van St. Aldegonde
Marshall
Meade
Meer
Mees
Meesters
Mell
Meijer
Meiners
Mijnders
Mobachius
Moorrees
Moulin
Murray

Nevius
Newton
Noort
Notsutt

Oever
Olevianus
Oomius
Owen

Padrosa Roca
Paleario
Pauli
Pannekoek
Perkins
Pieneman
Philpot
Poel, Chr. v.d.
Poel

Ragstat à Weille
Rambach
Ramsbottom
Reenen
Rehwinkel
Renesse
Renwick
Reuver
Ridder
Rijksen
Romaine
Ronkel, drs Philip S. van
Roodsant
Roon
Roosma
Rotterberg
Rotterdam
Ruben
Rutherford
Ryle

Sadler
Saldenus
Saphir
Schaap
Schortinghuis
Schouten
Schuit
Schuppen
Shepard
Sibbes
Sibersma
Simonides
Sizoo
Slager
Smytegelt
Spaans
Spijker, Bisschop, Hof
Spranckhuysen
Spruyt
Spurgeon
Steenbergen
Steenblok
Stoddard
Stralen
Struys
Stuijvenberg
Symonds

Thomas
Teelinck
Temmink
Themmen
Til
Tjaden
Toplady
Traill
Trigland

Udemans
Ursinus

Veldman
Velema
Venema
Verboom
Vergunst
Verhagen
Verhoef
Vermeer
Vis
Visser
Vlot
Voetius
Vos
Vredenburg
Vriese
Vrijer

Waard
Walcheren, geschiedenis
Wall
Watson
Webster
Welch
Westerbeke, Jos
Westerbeke, Willem
Westerhout
Weststrate
Wilcockson
Wilde
Wisse, C.
Wisse, P.
Witsius
Whitefield
Woensel
Woestijne
Woude

Zanchius
Zehren
Zohary
Zweistra
Zwerus