De documenten in de rubriek Israël en toekomstvisie variëren van persoonlijke geloofsgetuigenissen over de beloofde bekering van Israël en de verlevendiging van de Kerk van Christus op aarde, tot theologische uiteenzetting van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament die over deze geloofszaken handelen. Ruim aandacht wordt gegeven aan de diverse verklaringen over de Openbaring van Johannes met betrekking tot de onvervulde profetie.
Voor hen die bedroefd zijn over de droevige toestand van de Kerk des Heeren op aarde, is hier een krachtige stimulans om hoopvol te bidden: “Uw Koninkrijk kome!”

disclaimer:
"Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"

Algemeen

  Joodse Literatuur 

  • Morgen- en avondgebeden op de Grote Verzoendag  PDF
  • Morgen- en middaggebeden op de Grote Verzoendag  PDF
  • Joodse gebeden op vastendagen  DOCX PDF
  • Joodse gebeden op het loofhuttenfeest  DOCX PDF
  • Joodse smeekgebeden op de Sabbath  PDF
  • Ochtendgebeden voor de Sabbath  PDF
  • Wegwijs in het Jodendom  PDF
  • De betekenis van het gebed in de Joodse gedachtenwereld  PDF
  • Twee ethische tractaten, De regels van het gedrag en de regels van boete en berouw  PDF
  • Pseudografen van het Oude Testament  DOCX PDF
  • De laatste dagen in Jeruzalem, De paasweek op de voet gevolgd, een joodse visie op de gebeurtenissen rond het proces tegen Jezus  PDF
  • Het complete boek Henoch, Toegelicht uit de brief van Judas  DOCX PDF
  • Hebreeuws-Nederlands woordenboek  PDF

Bezinningscomité Israël

 • Israël, vraag en teken; Verdieping van de bezinning op de verhouding van Kerk en Israël binnen de Gereformeerde Gezindte  DOCX PDF

Berkhoff, A.M.

 • De Christusregering; Openbaring 20 beloofde Duizendjarig Rijk  DOCX PDF

Berkovits, rabbi

 • Twee Joden door de Heere geleerd en bekeerd  DOCX PDF

Bierman, ds. J.

 • Bekering van de Joden n.a.v. Hoséa 3:4 en 5  DOCX PDF

Biesma, H.

 • Maranen, gedoopte Joden: in Vrede over Israël (1992)  DOCX PDF

Boer, Ds. C. den

 • Zicht op Israël, Israël in het licht van de Bijbel en in de traditie van de Reformatie  PDF

Bonar, Andrew

 • De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne en anderen.  DOCX PDF

Buijs, ds. P.D.J.

Bultema, H.

 • Het Chiliasme in het licht der historie; studieover uitleg kerkvaders over Openbaring 20  DOCX PDF

Bunyan, John

 • De Antichrist en zijn val en het doden van de getuigen en bekering van Israël  DOCX PDF

Burroughs, Jeremiah

 • De toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem en de Kerk wereldwijd, Een openbaring van de Schriften voor de Nieuwtestamentische Kerk in de laatste dagen, voorafgaand aan de Tweede Komst van Christus  DOCX PDF

Buys, C.J.

 • Israël's aannemen, het leven uit de doden. Romeinen 11:15  DOCX PDF

Campen, dr. M. van

 • Gans Israël, Voetiaanse en Coccejaanse visies op de Joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw  PDF
 • Visie van Campegius Vitringa op de bekering van het Joodse volk, Overgenomen uit: Gans Israël; Voetiaanse en Coccejaanse visies op de Joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw  DOCX PDF
 • Visie van Hendricus Groenewegen op de bekering van het Joodse volk, Overgenomen uit: Gans Israël; Voetiaanse en Coccejaanse visies op de Joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw  DOCX PDF
 • Zicht op Israël, Israël in het licht van de Bijbel en in de traditie van de Reformatie  PDF

Capadose, Abraham

 • Capadose; proefschrift van David Kalmijn  DOCX PDF
 • De toekomst van Israël  DOCX PDF
 • Een Israëliet in wie geen bedrog is; zijn bekering en andere geschriften  DOCX PDF

Costa, Isaäc da

 • Hagar en Ismaël - gedicht  DOCX PDF
 • Het leven van Isaac da Costa, door Dr. J. Meijer en Dr. J. Haitsema  DOCX PDF
 • Toekomst van Israel, door I. da Costa, dr. A. Capadose en 10 tijdgenoten. Deel 1, 12 bidstonden voor de Wederoprichting van het Koninkrijk Israel en de aanstaande herstelling  PDF
 • Toekomst van Israel, door I. da Costa, dr. A. Capadose en 10 tijdgenoten. Deel 2, 12 bidstonden voor de Wederoprichting van het Koninkrijk Israel en de aanstaande verlossing  PDF
 • Voorrede over de onvervulde profetie  DOCX PDF

Curtenius, P.

 • De bekering der Joden. Preek over Rom. 11:25 en 26a  DOCX PDF

Dasberg, Isaac

 • Joodse gebeden voor het hele jaar, Deze Siddoer (Joods gebedenboek) bevat de gebeden voor iedere dag en voor Sjabbat, zowel in de synagoge als thuis  PDF

Duitsch, Christiaan Salomon

 • De wonderlijke leiding Gods; enige leerredenen van de schrijver  DOCX PDF

Edwards, Jonathan

 • De Geschiedenis van het werk der verlossing; Deel 1,2,3 en 4  DOCX PDF
 • De Geschiedenis van het werk der verlossing; Deel 5, Waarbij toegevoegd de visie over het Millennium door J.C. Philpot e.a.  DOCX PDF

Elderen, dr. J.R. van

 • Toekomst voor Israël; een theologisch-historisch onderzoek  DOCX PDF

Epstein, I.

Essenius, ds. A.

 • Heilsaam bericht en troost aan de Joden  PDF

Finch, Mr. Henry

 • De Geschiedenis van het werk der verlossing; Deel 5, Waarbij toegevoegd de visie over het Millennium door J.C. Philpot e.a.  DOCX PDF

Fleming, Robert

Floor, Wulfert

 • Israëls bekering in het laatste der dagen: preek over Hosea 3:3 en 4  DOCX PDF

Flud van Giffen, David

 • De nog verwachte heerlijkheid van de Kerk in het laatste der dagen; Preek over Ps. 8:10 over Israël's toekomstverwachting  DOCX PDF

Frank, Samson

 • Twee Joden door de Heere geleerd en bekeerd  DOCX PDF

Gill, dr. John

 • Verhandeling over het nuttig gebruik van Joodse schrijvers in de Bijbelverklaringen  DOCX PDF

Graaf, ir. J. van der

 • Zicht op Israël, Israël in het licht van de Bijbel en in de traditie van de Reformatie  PDF

Groe, Theodorus van der

 • Inzake de bekering van Israël; Voorrede bij verklaring van G. Hutcheson van de 12 kleine profeten  DOCX PDF

Hof, dr. W.J. op 't

 • Visie op Joden in de Nadere Reformatie in het begin van de 17de eeuw.  DOCX PDF

Josefus, Flavius

 • Alle de werken van Flavius Josephus; Gezantschap keizer Kaligula  PDF
 • Alle de werken van Flavius Josephus; Historie der Joden  DOCX PDF
 • Alle de werken van Flavius Josephus; Oorlog der Joden  DOCX PDF

Josselin, ds. P. G.

 • 10 verloren stammen van Israël ... gevonden en komen terug, Josselin geloofde in 1743 vast dat de stammen eens terugkeren naar Israël  DOCX PDF

Kaduri, rabbi Yitshak

Karels, ds. W.J.

 • De bekering der Joden n.a.v. 2 Korinthe 3: 14-16  DOCX PDF

Keller, Werner

 • Geschiedenis van het Jodendom na het Bijbelse Tijdvak  DOCX PDF

Kropveld, Eliëzer

Lambert, Lance

Levinsohn, Isaac

 • Een blinde zwerveling uit Israëls geslacht op wonderlijke wijze verlost  DOCX PDF

Lowman, Mozes

 • OPENBARING van JOHANNES hfd14 - hfd 22,overgenomen uit bijbelverklaring Patrick, Polish, Welsh e.a.  DOCX PDF
 • OPENBARING van JOHANNES hfd4 - hfd 13,overgenomen uit bijbelverklaring Patrick, Polish, Welsh e.a.  DOCX PDF
 • OPENBARING van JOHANNES inleidingen beknopte inhoud uit bijbelverklaring Patrick, Polish, Welsh e.a.  DOCX PDF

Mobachius, Joachimus

 • 2 preken over de bekering van de Joden  DOCX PDF
 • De langgewenste en vast aanstaande bekering van het volk der Joden, volgens Jeremia 31 

  • Originele uitgave - Jeremia 31: 1-10  PDF
  • Originele uitgave - Jeremia 31: 11-30  PDF
  • Originele uitgave - Jeremia 31: 31-40  PDF
 • Verhevenste gezichten vertoond aan Jesaja, Ezechiël, Daniël en Johannes  PDF

Nederlandsche Vereniging voor Israël

 • Gods grote daden aan Israël, Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandse vereniging voor Israël  DOCX PDF

Philpot, ds. J.C.

 • De Geschiedenis van het werk der verlossing; Deel 5, Waarbij toegevoegd de visie over het Millennium door J.C. Philpot e.a.  DOCX PDF

Praag, E. van

 • Levenservaringen van een Israeliet van voor en tijdens de oorlog  DOCX PDF

Prasch, Jacob

Presser, dr. J.

 • De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom  DOCX PDF

Ravesteyn, Henricus

 • Het zogenaamde duizendjarig rijk onderzocht en wederlegt en de heerlijke kerkstaat verdedigd  DOCX PDF

Reinders, B.

Rottenberg, J.

 • Is Jezus de Messias?, Mijn antwoord aan Rabbijn G. de Lange  DOCX PDF

Ryle, J.C.

 • Profetie en gebed voor de bekering van Israël; 5 preken  DOCX PDF

Seiss, dr. J.A.

 • De komende Christus; en uitleg over Openbaring van Jezus Christus aan Johannes  DOCX PDF

Serrarius, Petrus

 • Een blijde boodschap aan Jeruzalem; tweespraak door Petrus Serrarius  DOCX PDF

Sonnevelt, ds. C.

 • Bidt met algemene stem om de vrede van Jeruzalem, referaten Israël studiedag  DOCX PDF
 • De verborgenheid van de bekering van Israël, volgens Romeinen 11, De heerlijke verwachting voor het laatst der dagen volgens Rom. 11 vers 25 en 26a. Preek 1-6-2017 te Westkapelle  DOCX PDF
 • Preek over Zacharia 2; en de noodzaak van schulderkenning t.o.v. Joden in de 2e Wereldoorlog, Het belang van onvervulde profetie  DOCX PDF

Spurgeon, Charles Haddon

 • De opstanding der rechtvaardigen, het duizendjarig Vrederijk en het Laatste Oordeel  DOCX PDF
 • Het herstel en de bekering van de Joden; de eerste en de tweede opstanding; 2 preken  DOCX PDF

Staringh, J.G.

 • Bekering van Israël en het 1000-jarig Rijk  DOCX PDF

Tirza

 • Thirza, bekering van een Joods meisje en haar vader  DOCX PDF

Valkenburg, R.

 • Het gebeurde onder synagogetijd, Yom Kippur-oorlog  PDF

Wesselius, Johannes

 • De wonderlijke bewaring van het overal verstrooide Joodsche volk  PDF

Westerbeke, Jos

Westerbeke, Willem

 • Bidstond voor Israël; Lezing gehouden in de Hersteld Hervormde Gemeente te Waddinxveen en Kruiningen, Bidstond als een pleitgrond op de onvervulde profetieën voor Israël en de volken  DOCX PDF
 • De profetie van Paulus over de bekering van Israël en het Jodendom n.a.v. Romeinen 11  DOCX PDF
 • Deel 1: Messiasbelijdende Joden in Nederland, Europa en Israël  DOCX PDF
 • Deel 2: Messiasbelijdende Joden in Europa en Nederland  DOCX PDF
 • Israël - Gaza oorlog 2014, 70 soldaten gedood en 3 vermist  PDF
 • Lezing over de bekering van Israël; te Elspeet, Krabbendijke, Goes. Jacobs gebedsworsteling. Een Man worstelde met hem ..., De komst van Christus koninkrijk in Jezus' testament; en geestelijke opwekking persoonlijk  DOCX PDF
 • Serie: ONVERVULDE PROFETIE 

  • Deel 1: ZIET HEM, HIJ KOMT! De bekering van Israël tot verlevendiging van Christus' kerk op aarde  DOCX PDF
  • Deel 2: De bekering van ISRAËL. Preek over Zacharia 12:12 door Thomas Boston. Met een toelichting over het grote belang hiervan voor onze tijd  DOCX PDF
  • Deel 3: De uitstorting van de HEILIGE GEEST. De heerlijke staat van Christus' kerk, vóór het eind der dagen, In een preek over Ezechiël 39:29, door John Howe  DOCX PDF
  • Deel 4: De hoop van CHRISTUS' Kerk. Studie over de toekomstverwachting van Godgeleerden uit Engeland in de 17e eeuw, 'Westminster Grote Catechismus' P. Martyr, W. Perkins, John Owen, Th. Manton en John Flavel, Jer Burroughs, John Bunyan, Greenhill, Durham,  DOCX PDF
  • Deel 5: Enkele hoofdstukken uit: De geschiedenis van de VERLOSSING. Door Jonathan Edwards, Hieraan toegevoegd de visie over het MILLENNIUM. Door J. C. Philpot  DOCX PDF
  • Deel 6: Toekomstverwachting voor de kerk van Christus. De visie van Nederlandse theologen over de onvervulde profetie  DOCX PDF
  • Deel 7: Verwachting voor de kerk van Christus. De visie van Nederlandse schrijvers vanaf het 'Réveil' over de onvervulde profetie  DOCX PDF
  • Deel 8: De heerlijkheid van Christus' Kerk volgens Openbaring 20, Met toelichting vanuit het Evangelie van Lukas  DOCX PDF
 • Vrede tussen Israël en de Palestijnen? Lezing over de hoop over een opwekking onder de Arabieren  DOCX PDF

Zijderveld, ds. G.A.

 • De bidstond in Jeruzalem; 3 preken uitgesproken na het uitbreken van de Yom-Kippur oorlog, 1973  DOCX PDF