Een aantal documenten hebben betrekking op de Reformatie in de Zuidelijke Nederlanden, vooral in Vlaanderen en Antwerpen. Over de opkomst en de ondergang van de Lutherse, Doopsgezinde en de Calvinistische Reformatie zijn een aantal boeken gedigitaliseerd die in de Nederlandse literatuur zeer zeldzaam zijn.
Aan de historie van de Martelaren wordt ruim aandacht gegeven. Van de meeste personen die in het Martelaarsboeken voorkomen, zijn persoonlijke gegevens uitgezocht en gepubliceerd. Namen en feiten uit het Romeinse rijk, uit Frankrijk, Italië, Spanje en Schotland worden zoveel mogelijk in chronologische volgorde aangevuld en toegelicht.
Kerkgeschiedenis van Nederland en andere landen in Europa, wordt door diverse auteurs beschreven. Aan Kerkgeschiedenis na de Afscheiding wordt ook aandacht gegeven. Bovendien is deze fragmentarisch aanwezig in de documenten onder de rubriek Bekeringsgeschiedenis.

disclaimer:
“Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden”

Gereformeerde Gemeenten

 • Levenschetsen van 15 predikanten, 1907 – 1998 PDF

Kruisgemeenten

 • Levenschetsen van 36 predikanten en voorgangers PDF

Stichting de Gihonbron

 • Kerkgeschiedenis vanaf de oude christelijke kerk tot ca. 1965, door 18 deskundigen theologen PDF
 • Uit het leven van 20 gelovigen in Engeland PDF
 • Uit het leven van 32 gelovigen in Nederland PDF

Vrije Gereformeerde Gemeenten

 • Levenschetsen van 36 predikanten en voorgangers PDF
 • Levenschetsen van 4 predikanten (Verheij, Maliepaard, Meinders en van der Heijden) PDF

Adrianus, P.

 • Het Romeins Martelarenboek, vertaald en aangevuld door Van Delft/Van Gemert PDF

Akkermans, M.

 • Antwerpens Martyrologium PDF

Alcock, D.

 • De vreemdelingen van de valleien, over de Waldenzen en Albigenzen PDF

Alexander, J.H.

 • Vrouwen van de Reformatie PDF

Ambrosius, kerkvader

 • Brieven aan keizer Theodosius PDF

As, H.H.J. van

 • De vrede van Munster door diverse auteurs PDF

Aseart, G.

 • Vluchtelingen uit Vlaanderen en Wezel, Vluchtelingen uit het voormalig Vlaanderen en de Vlaamse gemeente te Wezel / ondertekenaars van Convent van Wezel PDF

Asselt, G. van

 • Achttien jaren onder de Bataks PDF

Asselt, dr. W.J. van

 • Johannes Coccejus, zeventiende-eeuws theoloog, 17e eeuws theoloog PDF

Aubigné, J.H. Merle d’

 • Anna Boleyn, koningin van Engeland PDF
 • Cromwell, beschermer van het geloof in Engeland PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw I, 1e deel PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw II, 2e deel PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw III, 3e deel PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw IV, 4e deel PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw V, 5e deel PDF
 • Geschiedenis van de Hervorming in Europa ten tijde van Calvijn 

  • Boek 1; deel 1 – Genève en deel 2 – Frankrijk PDF
  • Boek 2 – Frankrijk & Boek 3 – Genève PDF
  • Boek 4 & Boek 5 – Leven Calvijn, Hervorming in Frankrijk en Zwitserland, Boek 4 – Leven Calvijn en druk bij de Hervorming in Frankrijk & Boek 5 – De strijd van de Hervorming Zwitserland PDF
  • Boek 6 & Boek 7 – Hervorming in Engeland PDF
  • Boek 8 – Hervorming Genève, Zwitserland en Italië PDF
  • Boek 9 & Boek 10 – Farel en Calvijn in Genève PDF
  • Boek 11 – Hervorming in Schotland PDF
  • Boek 12 – Hervorming in de Scandanavië & Boek 13 – Hongarije, Polen, Bohemen, de Nederlanden PDF
 • Luther en de Hervorming in Duitsland I, deel I, 1483 – 1521 PDF
 • Luther en de Hervorming in Duitsland II, deel II, 1522 – 1530 PDF

Baart, K.

 • Westkapelle en haar bevolking PDF

Backhouse, M.

 • Beeldenstorm en bosgeuzen in het Westkwartier PDF

Bakhuizen van den Brink, prof. dr. J.N.

 • Juan de Valdés, Reformator in Spanje en Italië PDF

Bakker, ds. D.

 • Het leven, zijn opvolgers, de gemeenten en zijn brieven PDF

Bauwhede, D. van der

 • Brugge in de Geuzentijd/Oost-Vlaamse synode 1582 PDF
 • Sluis in Vlaanderen verloren en herwonnen, studies over het beleg van Sluis door hertog van Parma PDF

Bax, W

 • Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht I, deel 1 PDF
 • Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht II, deel 2 PDF

Bekouw, J.H.

 • De Reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen, Opkomst en ondergang van de Reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen PDF

Berg, C.R. van den

 • De vrede van Munster door diverse auteurs PDF

Bettex, F.

 • De heldenstrijd der Camisarden, vervolging en strijd der Hugenoten in Frankrijk PDF

Beversluis, N.H.

 • Klacht en jubel, facetten uit de kleine kerkhistorie PDF

Beza, Theodorus

 • Theodorus Beza, opvolger van Johannes Calvijn PDF

Bijleveld, H.

 • Nederland in Frankrijk, zuidergrens van de Nederlanden PDF

Bisschop, dr. R.

 • De vrede van Munster door diverse auteurs PDF

Blaupot, S.

 • Geschiedenis van de Doopgezinden PDF

Blok, ds. P.

 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Dirksland PDF

Blom, Derk F.

 • Geschiedenis van de Joden in Middelburg, in de spiegel van de (kerk)geschiedenis PDF

Boer, D.E.H.

 • De Nederlanden in de late Middeleeuwen PDF

Boer, K.J.

 • De kerkgeschiedenis van Denemarken PDF
 • De reformatie van Zweden, het leven van Koning Gustaaf Adolf II en de Dertigjarige oorlog PDF
 • Het leven en de daden van prins Eugenius van Savoye PDF

Boersma, O.

 • Vluchtelingen uit Vlaanderen en Wezel, Vluchtelingen uit het voormalig Vlaanderen en de Vlaamse gemeente te Wezel / ondertekenaars van Convent van Wezel PDF

Boon, R.

 • Jan Arendsz, de Hageprediker van Alkmaar , met historische schets over Petrus Gabriël, hageprediker PDF

Bosch, dr. F.L.

 • Kruisdominees, uit de gereformeerde Kerk onder het Kruis PDF

Bouwmeester, ds. G.

 • Caspar Olevianus en zijn reformatorische arbeid PDF
 • Marnix van St. Aldegonde en de Heidelbergse Catechismus PDF
 • Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus PDF

Braekman E. M.

 • Het Protestantisme in Brussel PDF

Braght, Thieleman Jansz. van

 • Doopsgezinde martelaren in Europa PDF
 • Doopsgezinde martelaren te Middelburg, Brugge en Gent PDF
 • Hans Bretgemarteld en verbrand te Antwerpen, met enkele martelaren PDF
 • Het offer des Heeren, met voorrede en toelichting van S. Cramer PDF
 • Martelaren Doopsgezinden en Hervormden in Nederland PDF
 • Martelaren en doop uitleg bij Doopsgezinden; deel 1 PDF
 • Martelaren in Dordrecht en Breda PDF
 • Martelaren in Vlaanderen, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland; deel 2 PDF

Breevaart, P. van den

 • De breuk beleefd, Historie over voorgangers m.b.t. kerkelijke breuken PDF

Bremmer, dr. R.H.

 • De geboortegeschiedenis van de GKN; ontstaan van de NHK, de Gereformeerde Kerken in Nederland PDF
 • De val van Antwerpen (1585) PDF
 • Proefschrift over Herman Bavinck PDF
 • Reformatie en rebellie PDF
 • Reformatie in Kampen en Overijssel PDF

Brès, Guido de

 • Guido de Brès, Zijn leven en sterven en enige brieven; opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis PDF

Bucer, Martin

 • Bucer en Tremmelius, theologen tijdens de Reformatie PDF

Byvanck, dr. A.W.

 • Nederland in de Romeinse tijd – deel 1 PDF
 • Nederland in de Romeinse tijd – deel 2 PDF

Chambon, Joseph

 • Geschiedenis van een Martelarenkerk, het protestantisme in Frankrijk tot aan de revolutie PDF

Cock, ds. H. de

 • Zijn afscheidingen en geschriften PDF

Colijn, J.J.A.

 • De Hongaarse Gereformeerde Kerk, Schets van de geschiedenis van de Hongaarse Gereformeerde Kerk; toegevoegd schets van het Christendom in Polen PDF

Cooper, Bill

 • De vroegste geschiedenis van Europa PDF

Davidse, P.

 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Meliskerke PDF
 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Oostkapelle PDF

Decavele, Joh.

 • De Dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520 – 1565) PDF
 • Geloof en Heldenmoed in Waals Vlaanderen PDF
 • Geloof en Heldenmoed in Zuid-West Vlaanderen PDF

Dijk, M. van

 • Willem III – Prins van Oranje, stadhouder en koning PDF

Does, dr. J.C.

 • Kruisgezinden en separatisten PDF

Doeve, prof. dr. J.W.

 • Het Palestijns Jodendom tussen 500 voor en 70 na Christus, Van ballingschap tot Agrippa PDF

Dordtse Synode

 • Nationale Syonde van Dordrecht 1616-1619, uitgave van de Gereformeerde Bond PDF

Eggebeen, A.G.

 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Goes PDF
 • Jeruzalem dat Ik bemin, kruistochten en strijd met moslims PDF
 • Reformatie doorgebroken in ’s Hertogenbosch PDF

Eijkelboom, Kees

 • Ljoeba, zendelinge, zendelinge onder de Nentsen PDF

Elikink, Bernardus

 • Het werk der overtuiging en beroering te Papendrecht PDF

End, dr. G. van den

 • Proefschrift over Guiljelmus Saldenus PDF

Eusebius Pamphyli

 • De heilige kerkgeschiedenis PDF

Farel, Willem

 • Willem Farel, leven en werk, Hervormer te Genève PDF

Farrell, Monica

 • Het lijden van de protestanten in Servië in 1941-1942 PDF

Felicitas

 • Martelaren van de oude kerk. Bewaarde documenten van de christenvervolging PDF

Ferenc, Visky

 • Hongaars Geref. Kerk, In Banden en Gevangenis PDF

Florijn, B.

 • Helden van Valencijn, Opkomst en ondergang van deReformatie in en omtrent Valenciennes PDF

Florijn, dr. H.

 • De OGGiN te Sint-Philipsland, uit de geschiedenis PDF

Fortgens, H.W.

 • Middelburg, historie van de stad, de oorlog en opkomst Hervormde gemeente PDF

Félicé, G. de

 • Ontroerende geschiedenis van de Protestanten in Frankrijk PDF

Golverdingen, ds. M.

 • Kerkgeschiedenis van de Gereformeerde Gezindte PDF

Graaff, B.J.W. de

 • Petrus Datheen, levensstrijd en levenswerk PDF

Groen van Prinsterer, mr. G.

 • Handboek der geschiedenis van het vaderland I, deel 1 PDF
 • Handboek der geschiedenis van het vaderland II, deel 2 PDF
 • Handboek der geschiedenis van het vaderland III, deel 3 PDF
 • Ongeloof en Revolutie PDF

Groenewegen, Jacob

 • Een oprecht verhaal in de gemeente van Werkendam PDF

Haamstede, Adrianus van

 • A.J. Jelsma, proefschrift Adriaan van Haemstede en zijn Martelarenboek PDF
 • Geloofsvervolging en doodstraf in Antwerpen PDF
 • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Spanje, gedeeltelijk door Francisco de Enzinas PDF
 • HISTORIE DER MARTELAREN, digitaal in zeven delen opgesplitst., Historie der martelaren die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hunbloed gestort hebben, ‘van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655. 

  • Historie der Martelaren, deel 1 PDF
  • Historie der Martelaren, deel 2 PDF
  • Historie der Martelaren, deel 3 PDF
  • Historie der Martelaren, deel 4 PDF
  • Historie der Martelaren, deel 5 PDF
  • Historie der Martelaren, deel 6 PDF
  • Historie der Martelaren, deel 7 PDF
 • John Foxe: “HET BOEK DER MARTELAREN” Beschrijving van de martelaren in de regeringsperiode van Koningin Mary Tudor 1555 – 1558, Vertaald door Adriaan van Haemstede PDF
 • Korte levensschets PDF
 • Martelaren in het Romeinse Rijk I, deel 1 PDF
 • Martelaren in het Romeinse Rijk II, deel 2 PDF
 • Serie Vervolging in Frankrijk 

  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk I, deel 1, 1523 – 1553 PDF
  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk II, deel 2, 1553 – 1557 PDF
  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk III, deel 3, De 5 martelaren van Lausanne PDF
  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk IV, deel 4, 1558 – 1571 PDF
  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk V, deel 5, 1572, de Bartholomeüsnacht PDF
  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk VI, deel 6, Levensschets van 3 koninginnen PDF
  • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk VII, deel 7, Drie Franse martelaren in Brazilië PDF

  Serie: Italië, geloofsvervolgingen en geloofshelden Noord- en Zuid-Italië 

  • Italië, geloofsvervolgingen en geloofshelden Noord- en Zuid-Italië I, deel 1 PDF
  • Waldenzen in Piëmont II, deel 2 PDF
  • Waldenzen in Noord- en Zuid-Italië III, deel 3 PDF
  • Valtellina en Lombardije IV, deel 4 PDF

Haar, ds. J. van der

 • Hollandse geloofshelden I, deel 1 door ds. J. van de Haar PDF
 • Hollandse geloofshelden II, deel 2 door ds. J. van de Haar PDF

Haemstedius, Adrianus

 • Martelaren van de oude kerk, Bewaarde documenten van de christenvervolging PDF

Havinga, K.

 • Geschiedenis van de Waldenzen PDF

Heesakkers, C.

 • Francisco de Enzinas, Gevangenschap en bevrijding van Francisco de Enzinas, Vertaler Nieuwe Testament in het Spaans; verslag van geloofsvervolgingen in Leuven, Brussel en andere plaatsen PDF

Heyden, Gaspar van der

 • Gaspard van der Heyden, Academisch proefschrift van dr. M.F. van Lennep PDF

Hille, H.

 • Geschiedenis van de Oud Gereformeerden, de eerste helft van de 20e eeuw PDF

Hof, dr. W.J. op ‘t

 • De Nadere Reformatie in Friesland PDF
 • De Nadere Reformatie in Zeeland, een eerste schets PDF
 • Het gereformeerd piëtisme PDF
 • Het Gereformeerde Piëtisme en de Nadere Reformatie in de classis Bommel tot 1660 PDF
 • Sluis na de verovering van Maurits in 1604 en 1605 PDF
 • Vroomheid in de 17e eeuw in internationaal perspectief PDF
 • Zeeland en de Nadere Reformatie PDF

Hofman, drs. H.A.

 • Ledeboerianen en Kruisgezinden, een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten PDF

Hogendorp, Jonkvrouwe A. van

 • Juliana van Stolberg; haar leven en haar 5 zonen. PDF

Hovius, J.

 • Notities betreffende de synode te Emden in 1571 en haar artikelen PDF

Hubregtse, I.

 • Gereformeerde Gemeente te Yerseke PDF

Hulzen, Joh. van

 • Vaderlandse geschiedenis van het begin tot 1965 PDF

Hulzen, dr. A. van

 • Van opstand tot oorlog, Onze vaderlandse geschiedenis van 1555 – 1576 PDF

Hus, J.

 • Johannes Hus en Hiëronymus van Praag, levensoverzichten PDF

Itterson, prof. dr. G.P. van

 • Fransiscus Gomarus en de vluchtelingengemeenten, te Frankfort en Hanau PDF

Janssen, G.

 • Om de Theocratie, 100 jaar strijd om de theocratische gedachte PDF

Janssen, H.Q.

 • De Kerkhervorming te Brugge, een kerkhistorisch tafereel PDF

Jeune, J.C.W. le

 • Afkomst en verspreiding van alle talen PDF

Jonge, Christiaan de

 • Franciscus Junius, Levensloop en theologie PDF

Kerényi, prof. dr. K.

 • Griekse godensagen PDF

Kluit, dr. M.E.

 • Het protestantse Réveil, in Nederland en daarbuiten 1815-1865 PDF

Knox, John

 • De Hervormer van Schotland, door Ds. G. Bouwmeester PDF
 • Het heilige leven en de zalige dood van John Knox PDF

Kole, I.A.

 • De Gereformeerde Gezindte, Anno Domini 2000 PDF

Kourdakov, Sergei

 • Vergeef mij, Natasja PDF

Kurtz, dr. Johan Heinrich

 • Beknopt leerboek der christelijke kerkgeschiedenis, uit het Duits vertaald, 1873 PDF

Kuypers, Gerardus

 • De opwekking te Nijkerk in 1749 PDF

Langeraad, A. van

 • Guido de Bray, zijn leven en werken PDF

Linde, S. van der

 • Jean Taffin, hofprediker en raadsheer van Willem van Oranje PDF

Lütge, H.A.J.

 • De Poolse kerk – Reformatie en grote verdrukking, door H.A.J. Lütge e.a. PDF
 • Het lijden van de Hongaarse, Boheemse kerk, door H.A.J. Lütge e.a. PDF

Marnef, Guido

 • Antwerpen in de tijd van de Hervorming PDF
 • Antwerpen in de tijd van de Reformatie, Doopsgezinden te Antwerpen PDF

Meertens, dr. P.J.

 • Zeeuwse familienamen PDF

Metselaar, Albert

 • Kruisgemeente van Hollandscheveld, HBO-theologie scriptie PDF

Middel, ds. H.H.

 • Gods menigvuldige reddingen, en zijn kerkelijk leven PDF

Mobachius, Joachimus

 • Jeremia 31 PDF

Montijn, C.G.

 • De geschiedenis der Hervorming, in de Nederlanden; reformatie in Vlaanderen PDF

Niel, Ferdinand

 • Tragedie van de Albigenzen, inwoners uit provincie Albigois in Zuid-Frankrijk PDF

Ommeslaeghe, dr. J.F. van

 • De Reformatie omtrent Oudenaarde, Opkomst en ondergang van de Reformatie in en omtrent Oudenaarde PDF

Oostveen, Mia S.H. van

 • Henri Arnaud, leraar en veldheer der Waldenzen PDF

Oranje, prins Willem van

 • Apologie of Verantwoording van Willem van Oranje PDF

Osinga, T.

 • Francisco de Enzinas, Gevangenschap en bevrijding van Francisco de Enzinas, Vertaler Nieuwe Testament in het Spaans; verslag van geloofsvervolgingen in Leuven, Brussel en andere plaatsen PDF

Paauwe, ds. J.P.

 • De Nederlandse Hervormde Kerk na 1816, enige toespraken over de belijdenis van de kerk PDF

Pater, de J.C.H.

 • De opkomst en ondergang van het Calvinisme in Doornik PDF
 • De scheiding Nederland-Vlaanderen in de 16de eeuw, historisch belicht PDF

Paton, John

 • De zendeling op de Nieuwe Hybriden PDF

Pearlman, Moshe

 • De marteldood van Eleazar de priester, en van een weduwvrouw met haar 7 zonen 4de boek van de Makkabeeën PDF
 • Gedocumenteerde beschrijving van de strijd door de Makkabeeën PDF

Perkins, William

 • De religieuze ontwikkeling in Engeland, Een bijdrage tot de kennis der religieuze ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth PDF

Perpetua

 • Martelaren van de oude kerk. Bewaarde documenten van de christenvervolging PDF

Plaisier, J.A.

 • Antwerpens Martyrologium PDF

Pohl, Dieter

 • Holocaust, massale moorden op Europsee Joden PDF

Pol, dr. Frank van der

 • Reformatie in Kampen en Overijssel PDF

Poll, R. van der

 • De verdwenen kerk van Noord-Afrika PDF

Post, dr. R.R.

 • Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen PDF

Reitsma, dr. J.

 • Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk, in de Nederlanden PDF

Robijn, L.

 • De Reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen, Opkomst en ondergang van de Reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen PDF

Roos, ds. J.

 • Historie van de GGiN te Barneveld, Historie van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld met enkele meditaties PDF

Rooze-Stouthamer, dr. C.

 • De doopsgezinden in Zeeland en Vlaanderen, De hervorming van de doopsgezinden in Zeeland en Vlaanderen PDF
 • De doorbraak van de hervorming in Middelburg PDF

Rotterdam, Arnoldus

 • De Nederlandse Geloofsbelijdenis der Hervormde Kerk, Historisch bericht PDF

Scheerder, J.

 • De Beeldenstorm PDF

Schelven, prof. dr. A.A. van

 • Calvinisme in Polen-Bohemen, Hongarije en Zevenburgen, met een bijdrage van G. De Vijver PDF
 • Chronologie van Willem van Oranje PDF
 • De Nederduitse Vluchtelingenkerken in de 16e eeuw, en hun betekening voor de Reformatie in de Nederlanden PDF
 • Marnix van sint Aldegonde PDF
 • Willem van Oranje, een boek ter nagedachtenis van idealen en teleurstellingen PDF

Shiels, A.

 • De historie van de kerk in Schotland PDF

Sijnke, Peter

 • Middelburg, historie van de stad, de oorlog en opkomst Hervormde gemeente PDF

Simons, Menno

 • Hervormer van de Mennonieten of Doopsgezinden PDF

Smallegange, M.

 • Kroniek van Zeeland PDF

Smits, A.J.

 • Stavenisse door storm en vloed verwoest PDF

Spijker, dr. W. van ‘t

 • Bronnen van de Nadere Reformatie PDF
 • De Nadere Reformatie, Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers PDF

Sprenger van Eijk, J.P.

 • Hongaarse martelaars van de Protestantse kerken, in de 17de eeuw PDF

Tacitus, Publius Cornelius

 • Romeinse historiën, deel 1 – 5 PDF

Tell, Willem

 • De schutter uit Zwitserland PDF

Unger, dr. S.W.

 • Middelburg, historie van de stad, de oorlog en opkomst Hervormde gemeente PDF

Utenhove, J.

 • Een eersteling van de Vlaamse Reformatie PDF

Vaernewijck, Marcus van

 • Van de beroerlijke tijden in de Nederlanden, voornamelijk te Gent PDF

Valen, L.J. van

 • Alexander Peden, de profeet van het Covenant PDF
 • Een Rijke Oogst, De opwekking in Schotland in 1742 PDF
 • Gelijk de dauw van Hermon I, Wonderwerken in de Schotse Hooglanden; deel 1 PDF
 • Gelijk de dauw van Hermon II, Wonderwerken in de Schotse Hooglanden; deel 2 PDF

Velde, Abraham van de

 • De wonderen des Allerhoogsten PDF

Verduyn, W.D.

 • Emanuel van Meteren PDF

Verheyden, A.L.E.

 • De Hervorming in Z-Nederlanden in 16e eeuw PDF
 • Geschiedenis doopsgezinden in Z-Nederlanden in 16e eeuw PDF
 • Het Brugse Martyrologium PDF
 • Het Gentse Martyrologium PDF
 • Vilvoorde, internat. repressiecentrum en brandpunt PDF

Vins, Georgi

 • De laatste hoop…, het evangelie onder Russische gevangenen PDF

Viret, Pierre

 • Pierre Viret, Medestander van Calvijn, in leven en werk geschetst, door Dr. D. Nauta PDF

Vlierden, M. van

 • Willibrord en het begin van Nederland PDF

Vloten, dr. J. van

 • Beeldenstorm in Middelburg, Middelburgse beroerten van 1566 en 1567 PDF

Voetius, Gisbertus

 • Meer dan wijsheid PDF

Vos, K.

 • De doopsgezinden te Antwerpen in de 16de eeuw PDF

Waal, TH. de

 • 100 jaar Gereformeerde Gemeente Dirksland PDF

Water, Willem te

 • De historie der Hervormde Kerk te Gent PDF

Wesseling, dr. J.

 • De Afscheiding van 1834 in Zeeland I, Deel 1 – De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen PDF
 • De Afscheiding van 1834 in Zeeland II PDF

Westerbeke, Huib

 • Hij gedenkt aan Zijn Verbond tot in eeuwigheid, Uit de kerkgeschiedenis van Borssele, vanaf 1619 PDF

Westerbeke, Joh.

 • De armen verzadigd, leven en werk van Petrus Immens PDF
 • De Bruidegom komt, 150 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse PDF

Westerbeke, Willem

 • Als Puritein… in de voetsporen van Christus!?, Lezing over de Puriteinen, hun historie, invloed en nut; lezing PDF
 • Beschrijving van de belangrijkste prinsen en graven uit het huis van Nassau PDF
 • Een wolk der getuigen – martelaren in Schotland PDF
 • Episoden uit de kerkgeschiedenis tijdens de onrust op Walcheren, Korte schets over de onrust op Walcheren rond de invoering van de nieuwe psalmberijming op ‘Nieuwe Zangwijze’, tussen 1773 en 1779…. PDF
 • Refo500-project – Luther en Melanchton, Aandacht voor de Reformatie (1517-2017) 

  • Deel 1: Levensoverzicht van Luther, Chronologisch overzicht en Luther en de Reformatie na de Augsburgse Confessie PDF
  • Deel 2: Catharina von Bora, Uit het leven van Luther, zijn vrouw en kinderen PDF
  • Deel 3: Luthers verblijf op de Coburg, Tijdens de Rijksdag te Augsburg PDF
  • Deel 4: Brieven aan familie en vrienden PDF
  • Deel 5: Invloed van Luther in de Nederlanden, Luthers geschriften in Vlaanderen, Brabant en Zeeland PDF
  • Deel 6: Luthers 95 stellingen in 1517 en de Rijksdag te Worms in 1521 PDF
  • Deel 7: Aspecten uit het leven en de leer van Dr. Maarten Luther PDF
  • Deel 8: Dr. Maarten Luther als zielszorger, Luther als kruisdrager, trooster, voorbidder, voorbeeld in ambt en beroep, bemoedigend door gedichten PDF
  • Deel 9: De Augsburgse Confessie opgesteld door Luther en Melanchton PDF
  • Deel 10: Melanchtons invloed na Luther, Melanchton ‘de hoogleraar van Duitsland’ PDF
  • Deel 11: Luther, belofte en ervaring, Uitgegeven ter herdenking van Luthers 500e geboortedag PDF
  • Deel 12: Loci Communes, Korte Samenvatting van Theologie, of Algemene theologische bewijsgronden PDF
  • Deel 13: Magister Philippus Melanchton, Levensbeschrijving Melanchton PDF
  • Deel 14: Philippus Melanchton, levensloop PDF
 • Verwachting voor de Hongaarse kerk, n.a.v. Ezechiël 37 door W. Westerbeke PDF

Westkapelle

 • Met een vuurbaken voor de zee en met een vuurbaken aan land, korte historie van het kerkelijk leven PDF

Wijk, B.J. van

 • Guido de Brès, de Hervormer uit Zuid-Nederland + Onstaan van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, door prof.dr J.N. Bakhuizen van den Brink PDF

Wishart, George

 • Voorloper van de Reformatie in Schotland PDF

Wurmbrand, ds. Richard

 • Bloed en tranen, getuigen voor de Amerikaanse senaat PDF

Zanchius, Hieronymus

 • Een getuige uit de zestiende eeuw, levensbeschrijving PDF

Zwaag, W. van der

 • Het leven en werk van J.L. Bernhardi PDF
 • Korte historie van de Waldenzen en Félix Neff PDF

Zweden, ds. J. van

 • Brieven aan predikanten van de Ger. Gemeenten, geschreven in oorlogstijd PDF

Zwingli, Ulrich

 • Ulrich Zwingli, Leven en daden van de Zwitserse kerkhervormer, door J.J. Hottinger PDF
Gereformeerde Gemeenten
Kruisgemeenten
Stichting de Gihonbron
Vrije Gereformeerde Gemeenten

Adrianus, P.
Akkermans, M.
Alcock, D.
Alexander, J.H.
Ambrosius, kerkvader
As, H.H.J. van
Aseart, G.
Asselt, G. van
Asselt, dr. W.J. van
Aubigné, J.H. Merle d’
Baart, K.
Backhouse, M.
Bakhuizen van den Brink, prof. dr. J.N.
Bakker, ds. D.
Bauwhede, D. van der
Bax, W
Bekouw, J.H.
Berg, C.R. van den
Bettex, F.
Beversluis, N.H.
Beza, Theodorus
Bijleveld, H.
Bisschop, dr. R.
Blaupot, S.
Blok, ds. P.
Blom, Derk F.
Boer, D.E.H.
Boer, K.J.
Boersma, O.
Boon, R.
Bosch, dr. F.L.
Bouwmeester, ds. G.
Braekman E. M.
Braght, Thieleman Jansz. van
Breevaart, P. van den
Bremmer, dr. R.H.
Brès, Guido de
Bucer, Martin
Byvanck, dr. A.W.
Chambon, Joseph
Cock, ds. H. de
Colijn, J.J.A.
Cooper, Bill
Davidse, P.
Decavele, Joh.
Dijk, M. van
Does, dr. J.C.
Doeve, prof. dr. J.W.
Dordtse Synode
Eggebeen, A.G.
Eijkelboom, Kees
Elikink, Bernardus
End, dr. G. van den
Eusebius Pamphyli
Farel, Willem
Farrell, Monica
Felicitas
Ferenc, Visky
Florijn, B.
Florijn, dr. H.
Fortgens, H.W.
Félicé, G. de
Golverdingen, ds. M.
Graaff, B.J.W. de
Groen van Prinsterer, mr. G.
Groenewegen, Jacob
Haamstede, Adrianus van
Haar, ds. J. van der
Haemstedius, Adrianus
Havinga, K.
Heesakkers, C.
Heyden, Gaspar van der
Hille, H.
Hof, dr. W.J. op ‘t
Hofman, drs. H.A.
Hogendorp, Jonkvrouwe A. van
Hovius, J.
Hubregtse, I.
Hulzen, Joh. van
Hulzen, dr. A. van
Hus, J.
Itterson, prof. dr. G.P. van
Janssen, G.
Janssen, H.Q.
Jeune, J.C.W. le
Jonge, Christiaan de
Kerényi, prof. dr. K.
Kluit, dr. M.E.
Knox, John
Kole, I.A.
Kourdakov, Sergei
Kurtz, dr. Johan Heinrich
Kuypers, Gerardus
Langeraad, A. van
Linde, S. van der
Lütge, H.A.J.
Marnef, Guido
Meertens, dr. P.J.
Metselaar, Albert
Middel, ds. H.H.
Mobachius, Joachimus
Montijn, C.G.
Niel, Ferdinand
Ommeslaeghe, dr. J.F. van
Oostveen, Mia S.H. van
Oranje, prins Willem van
Osinga, T.
Paauwe, ds. J.P.
Pater, de J.C.H.
Paton, John
Pearlman, Moshe
Perkins, William
Perpetua
Plaisier, J.A.
Pohl, Dieter
Pol, dr. Frank van der
Poll, R. van der
Post, dr. R.R.
Reitsma, dr. J.
Robijn, L.
Roos, ds. J.
Rooze-Stouthamer, dr. C.
Rotterdam, Arnoldus
Scheerder, J.
Schelven, prof. dr. A.A. van
Shiels, A.
Sijnke, Peter
Simons, Menno
Smallegange, M.
Smits, A.J.
Spijker, dr. W. van ‘t
Sprenger van Eijk, J.P.
Tacitus, Publius Cornelius
Tell, Willem
Unger, dr. S.W.
Utenhove, J.
Vaernewijck, Marcus van
Valen, L.J. van
Velde, Abraham van de
Verduyn, W.D.
Verheyden, A.L.E.
Vins, Georgi
Viret, Pierre
Vlierden, M. van
Vloten, dr. J. van
Voetius, Gisbertus
Vos, K.
Waal, TH. de
Water, Willem te
Wesseling, dr. J.
Westerbeke, Huib
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Willem
Westkapelle
Wijk, B.J. van
Wishart, George
Wurmbrand, ds. Richard
Zanchius, Hieronymus
Zwaag, W. van der
Zweden, ds. J. van
Zwingli, Ulrich