Deze rubriek bevat een schat aan literatuur over onderwerpen zoals: preekschetsen, hermeneutiek, dogmatiek, kerkrecht, exegese, schriftuitleg, Bijbelverklaringen, bevindelijke geschriften, proefschriften, studies, archeologie, preken voor leesdiensten, zowel vrije stoffen als preken voor feestdagen en de Catechismusverklaring van Justus Vermeer. Uit praktisch alle kerkverbanden zijn gepubliceerde preken opgenomen. Van ds. W.C. Lamain zijn een groot aantal originele preken aanwezig, die niet in druk verschenen zijn.
In deze rubriek zijn Bijbelse Chronologieën aanwezig, die alle gebeurtenissen met jaartallen voor en na Christus weergeven. In het Nederlands is een dergelijke Chronologie niet eerder gepubliceerd.
De Reformatoren zijn vertegenwoordigd, de Puriteinen, Nederlandse, Schotse en Amerikaanse theologen. Bijna al de werken van Thomas Watson, William Huntington, Andrew Gray en Thomas Boston zijn aanwezig, waaronder preken die nooit in het Nederlands verschenen zijn.
Voor studenten en belangstellenden zijn in deze rubriek ‘gouden appelen in zilveren gebeelde schalen’ om niet verkrijgbaar.

disclaimer:
“Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden”

Algemeen

  Algemeen, prekenbundels 

  • Schat des Woords deel 1, 8 predikanten PDF
  • Schat des Woords deel 2, 8 predikanten PDF
  • Schat des Woords deel 3, 13 predikanten PDF
  • Schat des Woords deel 4, 10 predikanten PDF
  • Vier vroegrijpe vruchten verzameld, 4 predikanten PDF
  • Facetten uit de historie van de Gereformeerde Gemeenten 1907 – 1953 PDF
  • Van oefenaar tot predikant, 4 predikanten PDF
  • Kerkelijke visie over oefenaars, Levensoverzicht en preken, 4 oefenaars PDF
  • Levensoverzicht en preken, 3 predikanten PDF
  • Die u het Woord Gods gesproken hebben, 12 predikanten PDF
  • Ledeboeriaanse oefenaars en predikanten PDF
  • 27 practicale preken uit de eerste helft van de 20e eeuw PDF
  • 42 preken van Nederlandse en Engelse predikanten PDF

  Belijdenisgeschriften en liturgie 

  • De Dordtse Kerkorde PDF
  • Heidelberger Catechismus PDF
  • Formulieren en Dordtse leerregels PDF
  • Dordtse leerregels PDF

  Bijbel in andere talen 

  • Hebreeuwse Oude Testament – Koreneditie PDF
  • Griekse Nieuwe Testament – Textus Receptus PDF

  Bijbel in Statenvertaling 

  • GENESIS – PSALMEN PDF
  • SPREUKEN – MALEACHI PDF
  • NIEUWE TESTAMENT PDF
  • PSALMBERIJMING PDF

Bezinning ICT

 • Bezinning op gebruik van ICT en internet; vernieuwen en bewaren PDF

Nederlands Bijbel Genootschap

 • Uitgave voor NBG ter gelegenheid van 300 jaar bestaan Statenvertaling (1637 – 1937); PDF

Aalders, dr. W.

 • Luthers angst van het Westen PDF

Ambrosius, kerkvader

 • De leer der wedergeboorte PDF

Antonides, Meinardus

 • Schriftmatige verklaring over borgtochtelijk en zaligmakend lijden van Jezus Christus, Twaalftal Lijdenspredikaties PDF

Apeldoorn, mr. L.J. van

 • Hertrouw na trouweloze verlating PDF

Appelius, Johannes Conradus

 • Aanmerkingen over het recht gebruik van het Evangelie – deel A PDF
 • Aanmerkingen over het recht gebruik van het Evangelie – deel B PDF
 • Bedenkingen over de orde des heils en de algemene aanbiedingen van het evangelie PDF
 • Brief ter beantwoording van een vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden PDF

Athanasius

 • Incarnatie; de leer van de menswording van Christus PDF

Augustinus, Aurelius

 • Augustinus’ belijdenissen PDF
 • De leer van de Heilige Geest PDF
 • De stad Gods PDF
 • Preken voor het liturgisch jaar PDF

Avinck, Theodorus

 • 10 praktikale verhandelingen; Deel 1 PDF
 • 12 praktikale verhandelingen; Deel 2 PDF
 • Het eerste en voornaamste deel der uitwendige roeping PDF
 • Het eerste en voornaamste deel der uitwendige roeping – deel 1a PDF
 • Het eerste en voornaamste deel der uitwendige roeping – deel 1b PDF
 • Het eerste en voornaamste deel der uitwendige roeping – deel 2 PDF

Baaij, ds. W.

 • Levensbeschrijving en een drietal preken PDF

Bartelink, G.J.M.

 • Woordenboek Grieks – Nederlands PDF

Barth, ds. J.D.

 • Het Calvinistisch beginsel in zijn wording door Calvijn; met voorrede van ds. G.H. Kersten PDF

Bavinck, dr. H.

Beek, ds. M. van

 • De roem der ware Christenen; 4 preken PDF

Benjamin, ds. David. J.

 • Uit het leven van Ds. David Jacob Benjamin; PDF

Beuken, dr. W.A.M.

 • Abraham weet van ons niet(Jesaja 63: 16). Inaugurele rede. PDF

Bijlsma, dr. R.

 • Een Hermeneutiek van de Bijbel; Schriftgezag en Schriftgebruik PDF

Binning, Hugo

 • De vernedering des harten; 12 boetpredikaties PDF
 • Des zondaars heiligdom, 40 predikaties over Romeinen 8:1-15, Biografie en voorrede door M. Leydecker PDF
 • Enige hoofdleerstukken verklaard; met levensbeschrijving door Jac. Koelman PDF

Bisschop, dr. R.

 • Het puritanisme; Geschiedenis, theologie en invloed PDF

Blok, ds. M.

 • 8 preken; Biddag, Dankdag, Kerst, Nieuwjaar PDF
 • Levensschets en preken PDF

Blok, ds. P.

 • 10 preken voor Kerst en Oud- en Nieuwjaar PDF
 • 13 preken over Cornelius de hoofdman PDF

Bloot, A

 • De verzekering van de rechtvaardigmaking. PDF

Bogaard, ds. J.H.

 • Levensschets en 10 preken PDF

Bogerman, Joh.

 • Zijn leven door H. Edema van der Tuuk PDF

Bolier, Ruben

 • Citaten van theologen en anderen uit de kerkgeschiedenis, op alfabetische volgorde PDF
 • Geestelijke brieven van diverse Engelse auteurs PDF
 • Getuigenissen uit het leven van Godvrezende mensen uit Groot-Brittannië en Amerika PDF

Bonar, Horatius

 • Het adres van het Evangelie. Citaat uit een boek van S. Pike, Engels theoloog PDF

Boone, ds. L.

 • Levensoverzicht en 4 preken PDF

Bosch, Jakobus

 • De ware hoop en verwachting ISRAELS; over de Joodse en Christelijke religie PDF

Boston, Thomas

  4-tal preken 

  • 1. Voorbereid op de komst van CHRISTUS PDF
  • 2. Ongeloof, de grootste zonde: Geloof de grootste genade PDF
  • 3. Geen uitstel van bekering; nog is er plaats! PDF
  • 4. Verlangen naar verlossing PDF
 • 5. Verhandeling over de gemeenschap der heiligen PDF
 • 7-tal preken 

  • 1. Verbondsonderhandelingen PDF
  • 2. De keuze om de Heere oprecht te dienen PDF
  • 3. Geloofvertrouwen op de Heere PDF
  • 4. De rechtvaardige zal door het geloof leven PDF
  • 5. Christus staat voor de deur van zondaarsharten PDF
  • 6. Het volgen van Christus, een kruisdragend leven PDF

  De natuur van de mens in zijn VIERVOUDIGE staat 

  • Staat I (der Rechtheid) en Staat II (Algemeen Bederf) PDF
  • Staat III (van Genade) en IV (eeuwige staat van Gelukzaligheid) PDF
 • De noodzaak van altijd te bidden (EPUB) PDF
 • De werking van Gods Geest door het Woord in de Ziel PDF
 • De wijde en de smalle poort, 8 preken PDF
 • Een verklaring van het VERBOND DER GENADE PDF
 • Gods uitstel van het oordeel. Verhandeling over Prediker 8:11 PDF
 • Het Kromme in het Levenslot: Troost in verdriet; 3 preken PDF
 • Het kromme in het levenslot: Troost in verdriet; 3 preken (EPUB), De soevereiniteit en de wijsheid Gods in de beproevingen van de mensen ontvouwd PDF

Bounds, E.M.

 • De predikant en het gebed PDF

Boëtius, Gellius

 • Zijn prophetische Duyve PDF

Brahé, Jan Jacob

  Ethans onderwijzing in de 89ste psalm geopend en verklaard 

  • Voorrede + ontledingpsalm 89 PDF
  • Verklaring vers   1 – vers 14 PDF
  • Verklaring vers 15 – vers28 PDF
  • Verklaring vers 29 – vers46 PDF
  • Verklaring vers 47 – vers53 PDF

Brainerd, David

 • Verlangen naar de Heere; preek begrafenis van David Brainerd door J. Edwards PDF

Brakel, Th.G. à

 • Trappen van het Geestelijke Leven PDF

Brakel, W. à

 • De heerlijke Staat der Kerk, visie op het 1000-jarig rijk en toekomst van het Joodse volk (doctoraalscriptie W. Meijer) PDF
 • De Redelijke Godsdienst; Deel 1 

  • De Redelijke Godsdienst.Deel I; Hoofdstuk 1 – 6 PDF
  • De Redelijke Godsdienst.Deel I; Hoofdstuk 7 – 12 PDF
  • De Redelijke Godsdienst.Deel I; Hoofdstuk 13 – 18 PDF
  • De Redelijke Godsdienst.Deel I; Hoofdstuk 19 – 24 PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 25 – 30 PDF
  • De Redelijke Godsdienst.Deel I; Hoofdstuk 31 – 36 PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 37 – 42 PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel I; Hoofdstuk 43 PDF

  De Redelijke Godsdienst; Deel 2 

  • De Redelijke Godsdienst. Deel II; Hoofdstuk 1 -12 PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel II; Hoofdstuk 13 – 24 PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel II; Hoofdstuk 25 – 31 PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel II; Hoofdstuk 32 – 48: VOORSCHRIFT VOOR VASTEN PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel II; Hoofdstuk 49 – 60 PDF

  De Redelijke Godsdienst; Deel 3 

  • De Redelijke Godsdienst.Deel III; Hoofdstuk 1 – 6 PDF
  • De Redelijke Godsdienst. Deel III; verklaring Openbaring van Johannes PDF
 • De Ware Christen of Oprecht Gelovige in 10 leerredenen PDF
 • Een Godvruchtige Brief tot Raadgeving en Besturingaan Kinderen in Christus Jezus PDF

Breevaart, ds. G. van den

 • 4 preken en 8 verslagen van afscheid en sterven PDF
 • Als reukwerk voor Gods aangezicht, 5 preken PDF
 • Sions lijdende en triomferende Borg, 16 preken voor de feestdagen PDF

Brienen, T.

 • Prediking van de Nadere Reformatie PDF
 • Theologische aspecten van de Nadere Reformatie PDF

Brink, dr. G.A. van den

 • Hertrouw na trouweloze verlating PDF

Brink, ds. W.J. van den

 • De visie op ‘de rechtvaardiging door het geloof’ van A. Comrie en G.H. Kersten vergeleken en toegelicht PDF

Britstra, ds. A.J.

 • 18 preken over het leven van Elia PDF
 • 20 preken over de geschiedenissen van Jozef PDF
 • 30 preken over de Dordtse leerregels PDF
 • De verloren zoon PDF
 • Het leven van David PDF
 • Preken over de Heidelberger Catechismus, zondag 1 t/m 26 PDF
 • Preken over de Heidelberger Catechismus, zondag 27 t/m 52 PDF

Brooks, Thomas

 • De Hemel op aarde: 16 preken over de zekerheid van het geloof PDF
 • De sterfdag van een gelovige, zijn beste dag PDF
 • De zwijgende christenonder de smartelijke roede, Psalm 39:10 PDF
 • Kostbare hulpmiddelen tegen satan’s bedriegerijen PDF

Brown, John

 • Christus in de gelovigen de Hoop der Heerlijkheid PDF
 • Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven PDF

Bruinings, David

 • De Leeuw uit de stam van Juda als een Lam ter slachting geleid; 16 lijdenspreken PDF

Bucer, M.

 • Bucer en de kerk PDF

Bullinger, Heinrich

 • Deel 1: Het enige en eeuwige testament of verbond Gods + Deel 2: Het oude geloof PDF

Bungener, Félix

 • Rome en de Bijbel, Het Nieuwe Testament PDF

Bunyan, John

 • De CHRISTENREIS naar de eeuwigheid PDF
 • De CHRISTENREIS naar de eeuwigheid (EPUB) PDF
 • De CHRISTINNENREIS naar de eeuwigheid PDF
 • De Heilige Oorlog PDF
 • De Heilige Stad of Het Nieuwe Jeruzalem PDF
 • De Jeruzalemse zondaar verlost, goed nieuws voor de slechtste mensen PDF
 • Genade voor de voornaamste der zondaren PDF
 • Het leven en sterven van Mr. Kwaad PDF
 • Komen en welkom bij Jezus Christus PDF
 • Over toelating tot ’s HEEREN tafel PDF
 • Verhandeling over de gelijkenis van de onvruchtbare vijgeboom PDF
 • Zijn levensbeschrijving door diverse auteurs PDF
 • Zijn werken; deel 1 – 8 boeken PDF
 • Zijn werken; deel 2 – 7 boeken PDF
 • Zijn werken; deel 3 – 7 boeken PDF

Calamy, Edmund

 • Bevend vanwege de ark Gods. Preken over 1 Samuël 4:13 en 2 Samuël 24:14 PDF
 • De Ark van de vromen geopend. In 5 preken over Psalm 119: 92 PDF

Calvijn, Johannes

 • 23 brieven aan vrouwen en 13 brieven aan Melanchton PDF
 • 27 preken over Jeremia PDF
 • Calvijn als mens en hervormer door Emile Doumergue PDF
 • Calvijn en Calvinisme; Een studie over Calvijn en ons geestelijk en kerkelijk leven, door H. J. Couvée PDF
 • Calvijn in het licht zijner brieven; Honderd brieven van de reformator PDF
 • Diverse preken over de Heilsfeiten PDF
 • Facetten uit het leven en de leer van Jean Calvijn PDF
 • Hanna’s droefheid en blijdschap, 11 leerredenen over het eerste boek van Samuël PDF
 • Het geestelijk leven bij Calvijn door ds. J. van der Haar PDF
 • Het leven van Johannes Calvijn PDF
 • Institutie van Calvijn 

  • INSTITUTIE; boek 1 PDF
  • INSTITUTIE; boek 2 PDF
  • INSTITUTIE; boek 3 PDF
  • INSTITUTIE; boek 4 PDF
 • Luther en Calvijn: de invloed van Luther op Calvijn, blijkens de Institutie, door W. van ’t Spijker PDF
 • Prediking en verkiezing, 13 preken over de onverdiende verkiezing van Jakob en de verwerping van Ezau PDF
 • Uitleg op de zendbrieven van Paulus aan Timotheüs, Titus en Filemon PDF
 • Verklaring Genesis 1-3. 31 juli 1563 met rede aan Prins Henri, hertog van Vendôme PDF
 • Verklaring van de Bijbel, Romeinen, 1 en 2 Korinthe PDF
 • Verklaring van de Catechismus PDF

Campbell, K.M.

 • De antinomiaanse twistpunten van de 17-de eeuw; 4de lezing uit de Westminister Conference in 1974 PDF

Campen, dr. M. van

 • Aangaande mij en mijn huis…, over het dienen van God in het gezin PDF

Charles, R.H.

 • Complete werken PDF
 • De Heere is gekomen met zijn engelen. Enkele hoofdstukken uit het boek over het eindgericht. Toelichting over oude Joodse literatuur PDF

Charnock, Stephen

 • God verzoend, de Wet verheerlijkt en van haar vloek ontwapend; Verhandeling 1 (voorrede dr. A. Comrie) PDF
 • God verzoend, de Wet verheerlijkt en van haar vloek ontwapend; Verhandeling 2 PDF
 • God verzoend, de Wet verheerlijkt en van haar vloek ontwapend; Verhandeling 3 PDF
 • God verzoend, de Wet verheerlijkt en van haar vloek ontwapend; Verhandeling 4 PDF

Chauncy, Isaac

 • De leer der waarheid; uitleg over de kleine Westminster Catechismus PDF

Cohen, dr. J.

 • Hebreeuwse grammatica PDF

Comrie, dr. A.

 • 11 leerredenen PDF
 • 2 brieven aan ds. J. H. Verster. Richtlijnen voor het geestelijk leven PDF
 • Bede om Levendmaking, PDF
 • HET ABC DES GELOOFS PDF
 • Het gebed van een vernederde bidder PDF
 • Leven en leer van dr. A. Comrie door diverse theologen PDF
 • Verhandelingen van enige eigenschappen des zaligmakenden geloof, in 14 preken, 1e deel PDF
 • Verhandelingen van enige eigenschappen des zaligmakenden geloof, in 14 preken, 2e deel PDF
 • Verklaring zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus PDF

Costa, Isaäc da

  Al de werken van I. da Costa 

  • Al de werken – deel 1 PDF
  • Al de werken – deel 2 PDF
  • Al de werken – deel 3 PDF
  • Al de werken – deel 4 PDF
  • Al de werken – deel 5 PDF

Dam, ds. Chr. van

 • Levensbeschrijving en preken PDF

Dankbaar, dr. W.F.

 • Hoogtepunten uit het Nederlandse calvinisme in de 16e eeuwe PDF

Datema, S.

 • Des mensen vrije wil of Gods vrije genade; Bladzijde uit de strijd tussen Pelagius en Augustinus PDF

Datheen, Petrus

 • Psalmenberijming 150 psalmen PDF

Detmar, D.A.

 • Levensgeschiedenis en 3 preken PDF
 • Preken op Feestdagen PDF

Dickson, David

 • Kennis der Zaligheid, Verklaring over de Grote Westminster Catechismus PDF

Dijke, ds. P. van

 • Leven en vele werken PDF

Dorresteyn, ds. T.

 • Levensschets en preken PDF

Drelincourt, Charles

 • Voorbereiding, Betrachting en Nabetrachting van het Heilig Avondmaal PDF

Dubbeldam, W.

 • De Doop volgens Gods Woord PDF

Duitsch, Christiaan Salomon

 • De gelukstaat, de roem en de bewaring van een gelovig Christen; plus schets laatste levensjaren PDF
 • Een tweetal leerredenen en een vijftal brieven PDF
 • Jehovah verheerlijkt, door de erkenning van de Ware Messias Jezus Christus PDF
 • JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud, 1ste deel PDF
 • JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud, 2de deel PDF
 • JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud, 3de deel – A, (blz 1 – 227) PDF
 • JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud, 3de deel – B, (blz 228 – 471) PDF
 • JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud, 3de deel, overzicht door dr. Haitsema PDF

Durham, James

 • Alle dingen zijn gereed, Avondmaalpreek; Matth. 22:4 PDF
 • De gelukzaligheid van de stervenden in de Heere; 7 Preken over Openbaringen 14:13 PDF
 • Kennis der Zaligheid, Verklaring over de Grote Westminster Catechismus PDF

Dächsel, Karl August

  Complete Bijbelverklaring door Karl August Dächsel, De gehele Heilige Schrift, bevattende de canonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling, met de ingelaste verklaringen 

  • Bijbelverklaring deel 1; Genesis en Exodus PDF
  • Bijbelverklaring deel 2; Leviticus – Deuteronomium PDF
  • Bijbelverklaring deel 3; Jozua – 2 Samuel PDF
  • Bijbelverklaring deel 4; 1 Koningen – Esther PDF
  • Bijbelverklaring deel 5; Job – Psalm 80 PDF
  • Bijbelverklaring deel 6; Psalm 81 – Hooglied PDF
  • Bijbelverklaring deel 7; Jesaja en Jeremia PDF
  • Bijbelverklaring deel 8; Klaagliederen – Micha PDF
  • Bijbelverklaring deel 9; Nahum – Maleachi PDF
  • Bijbelverklaring deel 10; Mattheüs PDF
  • Bijbelverklaring deel 11; Markus en Lukas PDF
  • Bijbelverklaring deel 12; Johannes PDF
  • Bijbelverklaring deel 13; Handelingen – 1 Korinthe PDF
  • Bijbelverklaring deel 14; 2 Korinthe – Hebreeën PDF
  • Bijbelverklaring deel 15; Jacobus – Openbaring PDF
  • Bijbelverklaring volledig PDF

E.V.H.

 • De man uit de aarde aards PDF

Edelman, G.J.

 • De geopende deur, doop allen oprechte gelovigen en hun zaad PDF

Edwards, Jonathan

 • De Heilige Schrift, de enige regel voor bevinding (Zie boven bij D. Brainerd) PDF
 • Die God leeft nog! Historie over de OPWEKKING in Nieuw Engeland, toegelicht door ds. W. van Vlastuin PDF
 • Gods rechtvaardigheiden genade verheerlijkt; 3 preken PDF

Eisenman, Robert

 • De Dode-Zeerollen onthuld PDF

Erskine, Ebenezer

 • Deel 1-6: Preken en Levensloop, Totaal 41 preken en levensloop van Ebenezer Erskine PDF
 • Levensbeschrijving en dagboek PDF
 • Verklaring van de Kleine Westminster Catechismus PDF
 • Vijf verhandelingen – deel 2 PDF
 • Vijf verhandelingen – deel 4 PDF
 • Vijf verhandelingen – deel 6 PDF
 • Vijf verhandelingen – deel 8 PDF

Erskine, Ralph

 • De overeenstemming van Gods eigenschappen. Verhandeling over Psalm 85:11 PDF
 • De pleitgrond van het geloof, de grote bazuin van het Evangelie e.a. PDF
 • De zwangere belofte en haar vrucht of de kinderen der belofte voorgebracht en beschreven PDF
 • Deel 1-6: Preken en Levensloop, Totaal 46 preken en levensloop van Ralph Erskine PDF
 • Het sterven aan de wet en het leven naar het Evangelie PDF
 • Index 6 delen preken van Ebenezer Erskine en van 6 delen preken van Ralph Erskine PDF
 • Levensbeschrijving en dagboek PDF
 • Verklaring van de Kleine Westminster Catechismus PDF
 • Vijf verhandelingen – deel 1 PDF
 • Vijf verhandelingen – deel 3 PDF
 • Vijf verhandelingen – deel 5 PDF
 • Vijf verhandelingen – deel 7 PDF
 • Vijf verhandelingen – deel 9 PDF

Eswijler, J.

 • Levensschets en Zielseenzame meditatiën PDF

Exalto, drs. K.

 • Beleefd geloof, leven en werk 8 Nederlandse theologen PDF
 • De dood ontmaskerd PDF

Fischer, J.

 • Verklaring van de Kleine Westminster Catechismus PDF

Flavel, John

 • Christus het Rustpunt voor de gelovige, 6 preken PDF
 • De 7 kruiswoorden, uitgelegd in 7 lijdenspreken PDF
 • Goddelijke leiding of de verborgenheid der voorzienigheid PDF
 • Het beste werk in de slechtste tijden. Een verhandeling over Handelingen 21:13 PDF

Floor, Wulfert

 • 36 Oefeningen over het Gebed des Heeren. de Wet en diversen PDF
 • Eenvoudige oefeningen van W. Floor 

  • Al de eenvoudige oefeningen – bundel 1 – 12 oefeningen PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen – bundel 2 – 12 oefeningen PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen – bundel 3 – 17 oefeningen PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen – bundel 4 – 16 oefeningen PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen – bundel 5 – 16 oefeningen PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen – bundel 6 – 19 oefeningen PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen – bundel 7 – 25 oefeningen PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen – bundel 8 – 26 oefeningen PDF

Focquenbergues, Johannes van

 • Voorbereiding, Betrachting en Nabetrachting van het Heilig Avondmaal PDF

Fraanje, ds. J.

 • 14 preken, vrije stoffen PDF
 • 15 feeststoffen PDF
 • Catechisatielessen over Hellenbroek PDF
 • Leven en brieven PDF

Fransen, ds. Elias

 • De brandende, maar niet verterende Braambos van Gods kerk op aarde (samenspraak) PDF
 • De Kostelijke Bruidsschat, 8 preken PDF
 • De Leeuw uit Juda’s stam. Preek over Openbaring 5:5 (Toekomstvisie) PDF
 • De wapenrusting Gods, 6 leerredenen PDF
 • Sions weeklacht; Preek over Hooglied 1: 7 en 8 PDF

Fruytier, Jacobus

 • Salomo’s raad aan de jeugd PDF

Gataker, T.

 • Verklaring van Huwelijksplichten. Een goede vrouw, een gave Gods, Spreuken 19:14 PDF

Genderen, dr. J. van

 • Herman Witsius,bijdrage tot de kennis der gereformeerde theologie PDF

Gilbert, E.W.

 • Volharding der heiligen PDF

Gilst, ds. H. van

 • 6 preken en levensbeschrijving PDF
 • Zestal preken: Inkeer – afkeer – wederkeer PDF

Golverdingen, ds. M.

 • Hertrouw na trouweloze verlating PDF

Graafland, dr. C.

 • Theologische aspecten van de Nadere Reformatie PDF
 • Van Calvijn tot Comrie, het Genadeverband, deel 5 en 6 PDF

Gray, Andrew

  8-tal preken 

  • 1. Christus boven alles dierbaar PDF
  • 2. Christus boven alles nodig PDF
  • 3. De verhoogde CHRISTUS door het geloof aanschouwd PDF
  • 4. De gelovige worsteling om CHRISTUS PDF
  • 5. De geestelijke strijd en overwinning van een oprecht Christen PDF
  • 6. De grootste en dierbare belofte voor de ware Christen PDF
  • 7. De biddende en waakzame Christen PDF
  • 8. De vergenoeging en de geloofszekerheid van de Christen PDF
  • 9. Een Christen gesterkt in zijn God PDF
  • 10. Een Christen in zijn wandel naar de schrift PDF
  • 11. Een diep bedroefde Christen PDF
  • 12. Een Christen rijp gemaakt voor de hemel PDF
  • Index preken Andrew Gray PDF

Groe, Theodorus van der

 • 10 preken: De genezing van de blinde Bartimeüs PDF
 • 10 preken: diverse onderwerpen PDF
 • 12 leerredenen PDF
 • 14 preken: biddag PDF
 • 16 Biddagpreken PDF
 • 16 Lijdenspreken van de Heere Jezus Christus PDF
 • 30 brieven PDF
 • 5 preken over Openbaringen 2: 11 en 17 PDF
 • De bekering tot God en het geloof in Jezus Christus; 17 predikaties nav zondag 33 HC PDF
 • De plicht van het lezen van de Heilige Schrift en andere Godgeleerde boeken PDF
 • De Rechtvaardiging door het geloof PDF
 • Het juk afgenomen; Een verhandeling over Hosea 11:4 PDF
 • Levensoverzicht en theologische werken van Ds. THEODORUS VAN DER GROE PDF
 • Toetssteen van de ware en valse genade. (DeelII) PDF
 • Toetssteen van de ware en valse genade. (DeelIII; 183p. hoofdstuk 3 over de leer van Verlossing) PDF
 • Toetssteen van de ware en valse genade.(DeelI; 220p. groot aantal hfd toegevoegd) PDF
 • Uitleg over oprecht geloof; 5 verhandelingen PDF
 • Zondag 1 t/m 27 van de Heidelberger Catechismus PDF
 • Zondag 28 t/m 52 van de Heidelberger Catechismus PDF

Groenewegen, Joh.

 • Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke preken PDF

Guthrie, James

 • Des christens GROOT INTEREST PDF
 • In tijden van vervolging; 5de bundel predikaties PDF

Guthrie, William

 • Des christens GROOT INTEREST PDF
 • In tijden van vervolging; 5de bundel predikaties PDF

Haaren, ds. J. van

 • 13 preken over het boek Judas PDF
 • Levenschets en preken PDF

Hage, ds. W.

 • Zijn leven en 7 catechisatie preken PDF

Halyburton, Thomas

 • De zondaar verheugd in Gods Heiligdom; 10 uitmuntende leerredenen PDF
 • Groot belang der Zaligheid PDF
 • Onderzoek of de wedergeboorte of de rechtvaardigmaking PDF

Hart, Joseph

 • Waar is de geboren Koning der Joden? Predikatie over Mattheüs 2:2 PDF

Heer, Johannes de

 • De namen Gods in Oud- en Nieuw Testament PDF

Heerschap, ds. M.

 • Facetten uit het leven zijn leven (4 preken) en een meditatie PDF

Hegeman, ds. C.

 • Heimwee naar Bethlehem, een zestal preken PDF
 • Paulus in de voetstappen van Christus (10 preken) en een levensschets PDF

Heijden, ds. P. van der

 • De gereformeerde geloofsleer PDF

Heikoop, ds. M.

 • De ondertrouw met de hemelse Bruidegom, een dertiental preken PDF

Hellenbroek, Abraham

 • 13 adventspreken PDF
 • Bijbelse Keurstoffen; 4 predikaties PDF
 • Catechisatieboekje PDF

Henry, Matthew

  COMPLETE BIJVELVERKLARING VAN HET OUDE TESTAMENT EN NIEUWE TESTAMENT DOOR MATTHEW HENRY 

  • Verklaring van het Oude Testament; Genesis PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Exodus PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Leviticus en Numeri PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Deuteronomium PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Jozua, Richteren, Ruth PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Samuël 1 en 2 PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Koningen 1 en 2, Kronieken 1 en 2 PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Ezra, Nehemia, Esther, Job PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Psalmen PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Spreuken, Prediker, Hooglied PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Jesaja PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Jeremia, Klaagliederen PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Ezechiël, Daniël PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Hoséa, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Hábakuk, Zefánja, Haggaï, Zacharía, Maleáchi PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Matthéüs PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Markus PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Lukas PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Johannes PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Handelingen PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; brief aan de Romeinen PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; 1e en 2e brief aan Korinthe PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Galaten, Éfeze, Filipenzen, Kolossenzen PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Thessalonisenzen 1 en 2, Timotheüs, Titus, Filemon PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Hebreeën, Jakobus, Petrus 1 en 2 PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Johannes 1, 2 en 3, Judas, Openbaringen PDF
 • Korte levensbeschrijving van Matthew Henry PDF

Herwaarden, Adrianus van

 • Door de bliksem getroffen.levensbeschrijving en 4 predikaties PDF

Hillenius, J.

 • De mens beschouwd, een bondige uitleg van de gereformeerde geloofsleer PDF

Hinde, N.L.

 • Het Sieraad hersteld, viertal oefeningen PDF

Hoekstra, dr. T.

 • Gereformeerde Homilethiek PDF

Hof, dr. W.J. op ‘t

 • Het puritanisme; Geschiedenis, theologie en invloed PDF

Hofman, ds. A.

 • 7 preken over Job PDF

Hofman, ds. H.

 • Levensbeschrijving en preek van de begrafenis PDF

Hofman, ds. M.

 • 14 leerredenen voor de bijzondere gelegenheden PDF
 • 2 zestallen leerredenen voor de biddag en dankdag PDF
 • De handelingen Gods met Zijn knechten en gunst volk hier op aarde. 4 preken PDF

Hog, James

 • Wet en Evangelie: Twaalf vragen, gesteld door de Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 1719 PDF

Honig, dr. A.G.

 • Gereformeerdee Dogmatiek PDF

Honkoop, ds. A.F.

 • Eliza’s vaarwel aan Elia (uitgesproken door ds. A.F. Honkoop na overlijden van zijn vader ds. P. Honkoop sr) PDF

Honkoop, ds. P.

 • 15 preken – Feeststoffen PDF
 • En Abram toog heen; predicatiën over het leven van Abraham en Jacob PDF

Hoogerland, ds. A.

 • 11 preken over Jona PDF
 • Levensoverzicht en 3 preken PDF

Hooker, Thomas

 • De arme twijfelende christen genaderd tot Christus. PDF
 • Leven en werk van Thomas Hooker en John Cotton PDF

Houdt, J. van

 • 3 preken van een oefenaar PDF

Houten, Frederik van

 • Geestelijk Huwelijksaanzoek. Levensbeschrijving en 3 predikaties over Ps 45:11 en 12 PDF
 • Levenschets en 18 preken PDF

Howe, John

 • De uitstorting van de Heilige Geest. In de heerlijke staat van Christus Kerk, voor het eind der dagen PDF

Hubregtse, ds. L.

 • Levensoverzicht en 2 preken PDF

Huisman, C.

 • Neerlands Israel, het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de 18de eeuw PDF

Huntington, William

  Preken van Huntington 

  • Deel 1 Huntington, Deut. 24:15, Psalm 104: 3. Psalm 110:3. Jesaja 30: 21. Jesaja 54: 11. Hoséa 2:20, 21. Amos 8:9. Lukas 11: 18. Lukas 11: 20…. PDF
  • Deel 2 Huntington, Jesaja 11:8. Haggaï 2: 7-10. Matth. 18:23-35. Wijze en dwaze maagden Matth. 25:4. Matth. 25:3. Verlies en herstel van Gods Beeld… PDF
  • Deel 3 Huntington, 1. De zedelijke wet niet beledigd door het eeuwig Evangelie Matthéüs 5:17. 2. De hemelse arbeiders en hun wonderlijke uitbetaling…. PDF
  • Deel 4 Huntington, 1. HET EVANGELIE DE ENIGE LEEFREGEL, WAARIN ALLE WETTEN VERVAT ZIJN.Hand. 15 : 24-31. 2. DE WET VAN CHRISTUS, WAARVAN… PDF
  • Deel 5 Huntington, 1. DE GESCHIEDENIS VAN KLEIN GELOOF. In 20 samenspraken tussen een herder en een rentmeester van de Koning. 2. DE RECHTVAARDIGING…. PDF
  • Deel 6 Huntington, 1. BESCHOUWINGEN OVER DE GOD VAN ISRAËL. Uitleg over de Drieënige God. 2. DE VERBORGENHEID DER GODZALIGHEID… PDF
  • Deel 7 Huntington, 26 brieven Over geestelijke onderwerpen door diverse mensen. 38 Geloofsbrieven over bevindelijke onderwerpen… PDF
  • Deel 8: 105 BRIEVEN van en aan W. Huntington, 1. De vreugde van het geloof in de schaduw des doods. Uitgelegd in 5 brieven. 2. De Briefwisseling tussen Noctua Aurita en Philomela… PDF
  • Deel 9 Huntington, 1. HET KONINKRIJK DER HEMELEN INGENOMEN DOOR GEBED. Bekering van Huntington. 2. DE NAAKTE BOOG VAN GOD. Oordelen van God…. PDF
  • Deel 10 Huntington, 1. DE GELOOFSBANK; GOD DE KASSIER VAN DE ARMEN 2. Uitreddingen door Gods Voorzienigheid. 3. UIT HET LEVEN VAN WILLIAM HUNTINGTON… PDF

Huyser, W.

 • De leer der Zaligheid verklaard PDF

Immens, Petrus

 • De godvruchtige avondmaalganger PDF
 • Zijn levensloop, de gedachtenis des rechtvaardigen tot zegen PDF

Ipuwer

 • papyrus; beschrijving van een gedeelte van de tien plagen in Egypte en van de uittocht van Israël PDF

Irons, Joseph

 • Goddelijke leiding, 7 predikaties PDF

James, J.A.

 • Bestuur en aanmoediging voor ieder die ernstig de zaligheid zoekt PDF

Janse, ds. A.

 • Een oprecht woord, een zevental preken en een levensschets PDF

Jong, H. de

 • Leven en werk van Jacobus Willemsen te Middelburg PDF

Jong, L. de

 • Ontwaak Noordenwind en kom gij Zuidenwind; 6 oefeningen PDF

Kamp, Wolter van der

 • Houvast aan het hemelruim; Een pleidooi voor de Bijbelse opvatting dat de zon om de aarde draait PDF

Karens, ds. M.

 • 10 preken over Gideon PDF

Keller, Werner

 • De Bijbel heeft toch gelijk, de wetenschap bewijst de historische juistheid PDF

Kemp, Johannes van der

 • De verborgenheid van de verbonden Gods PDF
 • Drie bevindelijke brieven over de rechtvaardigmaking PDF

Kersten, ds. G.H.

 • Christus alles en in allen; 28 preken voor bijzondere gelegenheden PDF
 • De tucht in de kerke CHRISTI PDF
 • Het land wankelt, SGP jaarrede 24 april 1930 PDF
 • Levensschets en 9 preken PDF

Keur, Jacob

 • De apocriefe boeken uit de tijd van het Oude Testament, Volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave PDF

Keur, Pieter

 • De apocriefe boeken uit de tijd van het Oude Testament, Volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave PDF

Kleijn, Pleun

 • De vijf zalen van Bethesda uitgelegd en levensbeschrijving PDF
 • De zonden van Gods volk als Paarlen aan de Kroon van Christus PDF
 • Een overdenking over de toestand van land en kerk. In een brief aan mijn vrienden PDF

Klijn, dr. A.F.J.

 • De Apostolische vaders Ignatius en Polycarpus PDF

Koeijer, R.W.

 • Geestelijke strijd bij de Puriteinen PDF

Koelman, Jacobus

 • Dagelijks Zelfonderzoek of Tafereel van ettelijke vragen PDF
 • De aard en de gronden van het geloof PDF
 • De oprechte liefde tot de Heere Jezus PDF
 • De weg Gods met de mens hierop aarde, naar de hemel leidende PDF
 • Drieërlei Catechismus PDF
 • Het ambt en de plichten van de ouderlingen en diakenen PDF
 • Het heilige en welbeproefde leven en sterven van Galeacius Caracciolus PDF
 • Het onnaspeurlijke van Gods wegen; preek over Ps 77: 20-21 PDF
 • Koningskinderen op weg naar het paleis, levensbeschrijving koning Eduard VI en koningin Jane Grey PDF
 • Nederlands ondergang gedreigd en nabij predikatie Jesaja 9:12-16 PDF

Kohlbrugge, Herman Friedrich

 • 10 Preken van oorlog en vrede, uitgeproken in de jaren 1859, 1870 en 1871 PDF
 • 100 brieven aan diverse personen, deel 1 PDF
 • 12 KERSTPREKEN; 8 van dr. Kohlbrugge en 4 van ds. Lodensteyn PDF
 • 14 Preken over Psalm 118 PDF
 • 16 preken; 1 Petrus 3 en 4 PDF
 • 19 preken; 1 Petrus 1 en 2 PDF
 • 25 preken; Handelingen der Apostelen PDF
 • 7 Preken over de profeet Jona PDF
 • Achtentwintig leerredenen; De tabernakel en zijn gereedschappen PDF
 • Alle 12-tallen preken van Kohlburgge 

  • Index 12 twaalftallen PDF
  • 1ste twaalf-tal Preken PDF
  • 2de twaalf-tal Preken PDF
  • 3de twaalf-tal Preken PDF
  • 4de twaalf-tal Preken PDF
  • 5de twaalf-tal Preken PDF
  • 6de twaalf-tal Preken PDF
  • 7de twaalf-tal Preken PDF
  • 8ste twaalf-tal Preken PDF
  • 9de twaalf-tal Preken PDF
  • 10de twaalf-tal Preken PDF
  • 11de twaalf-tal Preken PDF
  • 12de twaalf-tal Preken PDF

  Alle 15-tallen preken van Kohlbrugge 

  • 1ste vijftien-tal preken PDF
  • 2de vijftien-tal preken PDF
  • 3de vijftien-tal preken PDF
  • 4de vijftien-tal preken PDF
  • 5de vijftien-tal preken PDF
  • 6de vijftien-tal preken PDF
  • 7de vijftien-tal preken PDF
  • 8ste vijftien-tal preken PDF
 • Betrachting over de vijftigste Psalm PDF
 • Betrachting over het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs PDF
 • Betrachting van Christus’ dood aan het kruis en wat daar aan vooraf ging; 18 lijdenspreken PDF
 • De eenvoudige Heidelberger, catechismuspreken over de meeste zondagen van de HC PDF
 • De Godheid van Christus PDF
 • De Heidelberger Catechismus in vraag en antwoord PDF
 • De Leer des Heils, in vragen en antwoorden PDF
 • De lofzangen Israëls, verhandelingen en preken over de Psalmen, deel I PDF
 • De lofzangen Israëls, verhandelingen en preken over de Psalmen, deel II PDF
 • De profeet Zacharia, 7 leerredenen over het derde hoofdstuk van Zacharia PDF
 • De taal Kanaäns; een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid PDF
 • De theologie van Dr. H. F. Kohlbrugge, door Jacob Loos PDF
 • Diverse brieven, deel 2 PDF
 • Door Zijn wonden is ons genezing geworden; bijzondere brieven van Kohlbrugge aan familieleden PDF
 • Dr. H. F. Kohlbrugge en zijn prediking; door Dr. J. van Lonkhuizen; met antwoord aan Dr. J.C.S. Locher PDF
 • Enige gebeden, uitgesproken kort voor en gedurende de Duits – Franse oorlog PDF
 • Het ambt der ouderlingen; vijf overdenkingen naar aanleiding van 1 Petrus 5: 1-4 PDF
 • Historisch – Theologische gesprekken over het doopformulier PDF
 • Hoe Dr. H. F. Kohlbrugge predikant werd, door H. van Druten PDF
 • Hoogst belangrijke briefwisseling (met Da Costa) PDF
 • Index van alle preken van Dr. H. F. Kohlbrugge, uitgezonderd de 12 twaalftallen en de Schriftverklaringen PDF
 • Kohlbrugge en de Afscheiding, door Dr. J.C.S. Locher PDF
 • Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact, brieven PDF
 • Levensbeschrijving van Dr. H. F. Kohlbrugge, door H. Klugkist Hesse PDF
 • Levensbeschrijving van Dr. H. F. Kohlbrugge, door P. M. Donkersloot PDF
 • Schriftverklaring Kohlbrugge 

  • Schriftverklaringen Deel 1, Genesis PDF
  • Schriftverklaringen Deel 2, Exodus – Deuteronomium PDF
  • Schriftverklaringen Deel 3, Ruth PDF
  • Schriftverklaringen Deel 4, Jozua – Psalm 54 PDF
  • Schriftverklaringen Deel 5, Psalm 68 – 148 PDF
  • Schriftverklaringen Deel 6, Spreuken – Zacharia PDF
  • Schriftverklaringen Deel 7, Matthéüs PDF
  • Schriftverklaringen Deel 8, Markus – Lukas 1-16 PDF
  • Schriftverklaringen Deel 9, Lukas 17 – 24 PDF
  • Schriftverklaringen Deel 10, Johannes 1 – 19 PDF
  • Schriftverklaringen Deel 11, Johannes 20 – Handelingen PDF
  • Schriftverklaringen Deel 12, Romeinen – 2 Korinthe PDF
  • Schriftverklaringen Deel 13, Galaten – 2 Timótheüs PDF
  • Schriftverklaringen Deel 14, Hebreeën – Openbaringen PDF
  • Index van de schriftverklaringen PDF
  • Index van de schriftverklaringen op chronologische volgorde van de Bijbel PDF
 • Ter Herinnering aan Dr. H. F. Kohlbrugge en zijn vrouw; laatste preken, verslag levenseinde en begrafenis PDF
 • Toelichting en verweer, opmerkingen aangaande verschillende punten der Waarheid, door Dr. J.C.S. Locher PDF
 • Uw enige troost; en verklaring Apostolische Geloofsbelijdenis. Preken over Zondag 1, 8, 9, 45 PDF
 • Verhandeling over Romeinen 7 PDF
 • Verklaring Formulier Heilig Avondmaal; preken H.A.; Vragen Geloofsbelijdenis PDF
 • Vermaning en vertroosting; 8 preken over 1 Petrus 5: 5-11 PDF
 • Waartoe God zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft; 9 preken over het Evangelie van Johannes PDF
 • Waartoe het Oude Testament? PDF

Kok, ds. A.

 • 2 preken en levensbeschrijving PDF

Kort, ds. A.

 • Rechtvaardigend geloof volgende de Heilige Schrift PDF
 • Scriptie over de rechtvaardigmaking bij Dr. J. Owen PDF
 • Wedergeboorte of schijngeboorte PDF

Kramp, ds. C.

 • 10 preken en levensbeschrijving PDF

Krull, dr. A.F.

 • Jacobus Koelman, een kerkhistorische studie PDF

Kuyper, dr. Abraham

 • Het Calvinisme – Stonelezingen 1898 te Princeton PDF

Laar, J. van

 • Wolk van getuigen. Schriftuurlijke aanbieding van genade PDF

Lamain, ds. W.C.

 • Een Handvol Koren; 10 preken PDF
 • Gods daden herdacht; Predikaties gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land PDF
 • Gods genade overvloedig en bestendig; 6 preken PDF
 • Gods genade verheerlijkt in leven en in sterven; 4 preken PDF
 • Inhoud van de prekenbundels PDF
 • Juda in de Schuld, Een Probleemgezin, Predikatie over Genesis 38:12 – einde PDF
 • Preek over zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus PDF
 • Sprekende nadat hij gestorven is – Ds. W.C. Lamain 

  • Sprekende nadat hij gestorven is; 1ste tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 2de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 3de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 4de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 5de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 6de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 7de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 8ste tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 9de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 10de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 11de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 12de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 13de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 14de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 15de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 16de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 17de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 18de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 19de tiental preken PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 20ste tiental preken PDF

Land, J.G. van der

 • Bijbelse archeologie PDF

Larkin, George

 • De toekomende wereld. Visioenen van hemel en hel; Engels auteur PDF

Ledeboer, ds. L.G.C.

 • ’s HEEREN WEGEN Gehouden met een ALLES VERBEURDHEBBEND ZONDAAR PDF
 • 70 geloofsbrieven aan zijn geloofs- en strijdgenoten PDF
 • Een klein vragenboekje PDF
 • Gedachtenis aan ds. Ledeboer, lofzangen, meditaties PDF
 • J.H.R. Verboom: Rondom de kansel van Benthuizen (levensbeschrijving van d.s. Ledeboer) PDF
 • Kerkelijke en pastorale brieven PDF

Leeuwarden, N.S. van

 • De wedergeboren christen en de dankbare erkentenis van de wedergeborene PDF

Leijdekker, Cornelia

 • Meditaties over het Heilig Avondmaal PDF

Ligtenberg, ds. H.

 • Christus, de Plant van NAAM: 5 preken met levensschets PDF

Lindeboom, ds. C.

 • Bijbelgids of handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis., bewerkt door J. Pluimers PDF

Linden, predikant P. van de

 • 2 preken: De demonstratie van Wet en Evangelie tot wederlegging van een bijna algemene dwaling, En: Het Apostolisch Vaart Wel voor geredde Geestelijke Schipbreukelingen PDF
 • Het doctrinair leerstuk der Hervorming PDF
 • Potappel verdronken en behouden thuis + visie over de uitbreiding van Gods Kerk PDF

Locher, dr. J.C.S.

 • De leer van Luther over Gods Woord PDF

Lodensteyn, Jodocus van

 • 12 KERSTPREKEN; 8 van dr. Kohlbrugge en 4 van ds. Lodensteyn PDF
 • De heerlijkheid van een waar christelijk leven; 16 uitgelezen leerredenen PDF
 • Verzameling van keurstoffen of uitgelezenpredikatiën PDF

Los, ds. P.

 • De oude Pelgrim PDF
 • Leven en geschriften PDF

Love, Christophorus

 • De alomtegenwoordigheid en alwetendheid Gods. 1ste uitgave "Alle de Theologische Wercken" PDF
 • De IJverige Christen predikatie over Lukas 11:28 PDF
 • De strijd tussen Vlees en Geest PDF
 • Een kroongetuige van Christus uitgebreide levensbeschrijving, briefwisseling, preken en citaten. PDF
 • Eens Christens onderrichting. prekenserie over 1 Korinthe 30:30-31 PDF
 • Eens Koopmans onderrichting. 5 predikaties over 1 Korinthe 7:30,31 + met korte levensbeschrijving PDF

Luiks, dr. A.G.

 • De Doop in de Oud-Christelijke Kerk PDF

Luther, Maarten

  De werken van Dr. Maarten Luther, Herdenking Hervorming 1517-2017. 

  • De knechtelijke wil, verklarende dat er geen vrije wil is PDF
  • Luther, zijn weg en werk; Dr. W.J. Kooiman PDF
  • Uitgebreide versie van de Verklaring van Paulus’ brief aan de Galaten PDF
  • De brief van Paulus aan de Romeinen. Inleiding PDF
  • Preek over Gods liefde in Christus, Joh.3:16 PDF
  • Het Troostboekje voor Christenen in alle wederwaardigheden PDF
  • Brieven uit de beslissende jaren van Luther’s leven PDF
  • Verklaring van de Psalmen PDF
  • Uitleg van de 117e, 118e en 127e Psalm PDF
  • De Lofzang van Maria, het Magnificat PDF
  • Het Hogepriesterlijk Gebed PDF
  • Grote en Kleine Catechismus PDF
  • Hoe men bidden moet en over de goede werken PDF
  • Citaten uit de tafelgesprekken PDF
  • De Babylonische gevangenschap der Kerk; brief aan paus Leo X; de vrijheid van een Christen PDF
  • Kerkpostillen I, vanaf Advent tot aan de Lijdensweken PDF
  • Kerkpostillen II, vanaf de Lijdensweken tot aan de Opstanding PDF
  • Kerkpostillen III, Jezus en Zijn Werk PDF
  • Kerkpostillen in het Duits PDF
  • Publicaties van de eerste 10 jaar van de Reformator en een belangrijke preek over het sterven PDF
  • Door Christus méér dan overwinnaar; preken van Luther PDF
  • Luther en zijn Bijbelvertaling PDF

MacCheyne, Robert Murray

 • Onze Schuld aan ISRAEL, Preek overRomeinen 1:16 " Eerst de Jood,… PDF
 • Verschillende leerredenen en bijbellezingen deel 1, 40 preken PDF
 • Verschillende leerredenen en bijbellezingen deel 2, 24 preken en 15 leerredenen PDF

Macwair, Robert

 • De wekker der leraren,vertaalt in Nederlands door Jacobus Koelman PDF

Makkenze, ds. A.

 • Levensschets en 7 preken PDF

Malan, dr. C.

 • De tweede Bartimeüs PDF

Mallan, ds. F.

  Preken van Ds. F. Mallan 

  • Deel 1 – Diverse preken PDF
  • Deel 2 – Diverse preken PDF
  • Deel 3 – Lijdenspreken tot Pinksteren PDF
  • Deel 4 – Gelegenheidspreken PDF
  • Deel 5 – Vrije stof preken PDF
  • Deel 6 – Dankdag en Nieuwjaar PDF
  • Deel 7 – 8 preken ‘Terwijl ik nog leef’ PDF
  • Deel 1, 2 en 3 ‘Het gesproken woord’; drie achttal predikaties PDF

Mallinckrodt, H.H.

 • Woordenboek Latijns – Nederlands PDF

Manton, Thomas de

 • De verheerlijking van Christus op de berg; 7 preken PDF
 • De verlossing door Christus; preek over Col 1:14 PDF
 • De verzoeking van Christus in de woestijn; 7 preken PDF
 • Het Gebed de HEEREN; verklaard en toegepast in 24 preken PDF
 • Uitgelezene Engelse boetpredicatiën; Manton, Thomas en diverse auteurs PDF

Marchie van Voorthuijsen, ds. E. du

 • Levenschets en zeven preken PDF

Marck, Johannes à

  Gereformeerd Dogmatiek van J. à Marck 

  • Gereformeerde Dogmatiek Register PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 1 – 72 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 73 – 196 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 197 – 363 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 364 – 397 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 398 – 431 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 432 – 463 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 464 – 493 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 494 – 523 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 524 – 553 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 554 – 583 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 584 – 617 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 618 – 651 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 652 – 681 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 682 – 709 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 710 – 743 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 744 – 777 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 778 – 805 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 806 – 835 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 836 – 951 PDF
  • Gereformeerde Dogmatiek blz. 952 – 1021 PDF

Marshall, W.

 • De Evangelische Heiligmaking PDF

Meade, Matthew

 • ISRAEL’s bekering, nieuw leven in de doodsbeenderen, 5 preken over Ezechiël 37 PDF

Meer, ds. E. van

 • De stad des grote Konings, 10 preken PDF

Mees, Gregorius

 • Een vriend in de rouw, droevig ongeluk op de Maas en geestelijke bedenkingen daarover n.a.v. Jesaja 43:2 PDF

Meesters, J.H.

 • Op zoek naar de oorsprong van de sabbat PDF

Meijer, Daniël

 • De weg welke de Heere gehouden heeft + 4 zelfuitgegeven preken PDF

Meiners, Eduard

 • Het leven van de rechtvaardige PDF
 • Schriftuurlijke wegwijzer voor bekommerden ,overtuigden en gelovigen PDF

Mell, Koenraad

 • Bazuinen der eeuwigheid; verscheidene leerredenen PDF
 • Heerlijk zegelied over de vereniging der godsdiensten en het onuitsprekelijk HALLELUJA van het laatste jubeljaar, Liederen Hamaäloth; psalm 133, psalm 134 PDF
 • Het gruwelijk Sodom gestraft, 9 boetpredikatiën PDF
 • Het huwelijk van Izak met Rebecca Gen 24:5-8. Coenraad Mel was predikant te Hersfeld, Duitsland PDF
 • Liederen Hamaäloth; psalm 133, psalm 134 PDF

Mijnders, ds. J.

 • Levensschets en meditaties PDF

Mobachius, Joachimus

 • De beginselen van de Leer van Christus PDF

Moulin, P. du

 • Voorbereiding, Betrachting en Nabetrachting van het Heilig Avondmaal PDF

Murray, Andrew

 • De kracht van Jezus’ bloed – twintig preken PDF

Nevius, Sara

 • Meditaties PDF

Newton, R. Izaäk

 • Aantekeningen over de Openbaring van Johannes PDF

Noort, ds. G.J. van der

 • Levenschets en preken PDF

Notsutt, William

 • De eeuwige liefde van Jezus Christus tot een verloren wereld. 6 preken Spreuken 8 PDF

Oever, ds. C. van den

 • 20 feeststoffen PDF

Olevianus, Caspar

 • Caspar Olevianus en zijn Reformatorische arbeid, door Ds. G. Bouwmeester PDF
 • Verklaring Apostolische Geloofsbelijdenis, het wezen en de getuigenissen van het Genadeverbond PDF

Oomius, Simon

 • Satan’s Vuistslagen PDF

Ouweneel, dr. W.J.

 • Het domein van de slang, verleidingen van satan PDF

Owen, dr. John

 • Bij U is vergeving; verklaring van psalm 130 PDF
 • De doding der zonden in de gelovigen PDF
 • De onveranderlijkheid van de beloften en de zonde van het twijfelen, 3 preken over het geloof PDF
 • Een verhandeling aangaande de Heilige Geest,beschreven in V boeken; Boek 1,2,3 PDF
 • Een verhandeling aangaande de Heilige Geest,beschreven in V boeken; Boek 4,5 PDF
 • Gods gewone handelingen met zondige landen en kerken PDF
 • Het ootmoedig wandelen met God; verhandeling over Micha 7:8 PDF
 • Leven en werk van dr. J. Owen PDF
 • Opwekking aan diegenen, die Christus nog niet tot hun deel hebben PDF
 • Vertrouwen op God onder het oordeel; 10 preken PDF
 • Wijze lessen in gevaarlijke tijden. 5 preken uit The Works Of John Owen, Vol.9 PDF
 • Wijze lessen in gevaarlijke tijden. 5 preken uit The Works Of John Owen, Vol.9 (EPUB) PDF

Padrosa Roca, pater Luis

 • Enkele godsdienstige leerstukken aan de Heilige Schrift getoetst PDF

Paleario, Aonio

 • Over de weldaad van Christus de Gekruisigde voor Christenen PDF

Pannekoek, ds. J.

 • Eenvoudige lessen van een nederig dienaar, 2de 6-tal predikaties op bijzondere dagen PDF
 • Liefdevolle aandrang van een herder. 1ste 6-tal predikaties op bijzondere tijden PDF

Paul, M.J.

 • Geestelijke strijd, Demonie en bevrijding in christelijk persepctief PDF

Perkins, William

 • De staat van een christen in dit leven PDF
 • Het domein van de slang, verleidingen van satan PDF
 • Het mosterdzaadje PDF
 • Korte Levenschets PDF

Philpot, ds. J.C.

 • Arm, maar rijk in God; 7 preken PDF
 • De gehele wapenrusting Gods. Preek over Efeze 6:13 PDF
 • Geestelijke Scheikunde in het bevindelijk leven PDF
 • HET EVANGELIEVOORSCHRIFT, de regel des levens voor de gelovigen PDF
 • Jezus als de grote Hogepriester over het huis Gods PDF
 • Snoeien en Oogsten – 1ste zes-tal preken PDF
 • Vernederd en Verhoogd – 2de zes-tal preken PDF
 • Vreugde in de God van Israël – 3de zes-tal preken PDF

Pieneman, ds. C.

 • Een elftal predikaties PDF

Poel, ds. Chr. van der

 • Het Nieuwe Jeruzalem, 7 preken PDF

Poel, ds. J. van der

 • Een getrouw woord; elf preken PDF
 • Kerkbladmeditaties PDF
 • Nood en Uitkomst; 2 biddagpredikaties over Jesaja 38:14 PDF
 • Snipperhout; gepubliceerd in "Het zieleraadsel opgelost" PDF
 • Splinterhout; gepubliceerd in "Tweewegen" PDF
 • Sprokkelhout; 260 spreuken, gepubliceerd in "Nood en Uitkomst" PDF
 • Ter nagedachtenis en tiental preken PDF
 • Twaalf preken PDF

Post, Steef

 • Het domein van de slang, verleidingen van satan PDF

Ragstat à Weille, Fridericus

 • Noachs profetie PDF

Rambach, Johan Jacob

 • De verborgenheid van Christus stilzwijgen PDF
 • Voorbeeld en Tegenbeeld PDF

Ramsbottom, ds. B.A.

 • Christmas Evans, de prediker van Wales PDF

Reenen, ds. G. van

 • 15 leerredenen (5 drietallen) PDF
 • Levensgeschiedenis en 8 lijdenspreken PDF

Rehwinkel, prof. Alfred M.

 • De zondvloed; in het licht van de Bijbel, de geologie en de archeologie PDF

Renesse, Lodewijk G. van

 • De heilige voorzienigheid Gods in ’t Beleid der huwelijken PDF

Renwick, James

 • In tijden van vervolging; 1ste bundel predikaties PDF
 • In tijden van vervolging; 2de bundel predikaties door Peden, Cameron, Shields PDF
 • In tijden van vervolging; 3de bundel predikaties PDF
 • In tijden van vervolging; 4de bundel predikaties PDF
 • Leven en brieven van James Renwick (o.a. levensbeschrijving door John Howie) PDF

Reuver, dr. A. de

 • Bedelen bij de bron – Kohlbrugge’s visie en de (Nadere) Reformatie – hoofdstuk 1 – 4 PDF
 • Bedelen bij de bron – Kohlbrugge’s visie en de (Nadere) Reformatie – hoofdstuk 10 – slot PDF
 • Bedelen bij de bron – Kohlbrugge’s visie en de (Nadere) Reformatie – hoofdstuk 5 – 7 PDF
 • Bedelen bij de bron – Kohlbrugge’s visie en de (Nadere) Reformatie – hoofdstuk 8 – 9 PDF
 • Kruis en Gratie; Calvijn over de rechtvaardiging, het kruisdragen, het gebed PDF

Ridder, ds. C. de

 • Levensschets en 7 preken PDF

Rietveld, J.J.

 • Is kerkelijke verdeeldheid zonde? PDF
 • Luisteren naar de Bijbel en Oudvaders PDF

Rijksen, ds. L.

 • Leven en leerstelling PDF

Romaine, William

 • Leven, wandel en overwinning des geloofs PDF
 • Liefdebetrekking door CHRISTUS; Hooglied 1:4 PDF

Ronkel, dr. Philip S. van

 • Het boek Ruth; in bijbellezingen voor het volk PDF

Roodsant, ds. J.J.

 • Bethlehem’s bornput; preek over 2 Samuël 23:15 PDF
 • Sion door recht verlost; 8 preken over diverse onderwerpen PDF

Roon, ds. M. van

 • In Christus rechtvaardig; 10 preken PDF

Roosma, André H.

 • Semitische taal PDF

Rotterdam, Arnoldus

 • Zion’s roem en sterkte; verklaring van 37 artikelen van Nederlandse Geloofsbelijdenis; 1e Deel artikel 1-15 PDF
 • Zion’s roem en sterkte; verklaring van 37 artikelen van Nederlandse Geloofsbelijdenis; 2e Deel artikel 16-37 PDF

Ruben, ds. M.

 • Levensbeschrijving PDF

Rutherford, Samuel

 • Briefvan Westminister Synode (1644) aan predikanten in Nederland; Koelman vertaalde deze brief en voegde hem toe aan PDF
 • De beproeving en zegepraal des geloofs PDF
 • De brieven van Rutherford 

  • Deel 1: De 362 brieven van Rutherford (brief 1-100) PDF
  • Deel 2: De 362 brieven van Rutherford (brief 101-200) PDF
  • Deel 3: De 362 brieven van Rutherford (brief 201-300) PDF
  • Deel 4: De 362 brieven van Rutherford (brief 301-362) PDF
 • De leer en de eer van Koning JEZUS; 15 predikaties PDF
 • De slapende Christus ontwaakt door de gebeden; Verklaring over Lukas 8:22 vv. PDF
 • De triomferende Christus, 6 predikaties PDF
 • De verloren zoon; 7 predikaties over Lukas 15: 11-32 PDF
 • Deel 1: Christus stervende en zondaren tot Zich trekkende PDF
 • Deel 2: Christus stervende en zondaren tot Zich trekkende PDF
 • Historie kerk van Schotland tijdens leven van S. Rutherford ca 1600 -1660 PDF

Ryle, J.C.

 • Bidt U? PDF
 • Verklaring van het Evangelie van Johannes PDF
 • Waar zijn uw zonden? – Oudejaardienst PDF
 • Waarschuwing aan kerken PDF

Sadler, Paul

 • Instelling van het Huwelijk PDF

Saldenus, Guiljelmus

 • De christelijke kinderschool PDF
 • De droevigste staat van een christen PDF
 • Een christen vallende en opstaande PDF
 • Kort en klaar bericht van de roeping van de arme zondaar tot God PDF

Saphir, dr. Adolph

 • Christus en de Schriften PDF

Schaap, ds. P.

Schouten, L.

 • Uitleg over de Tabernakel PDF

Schuit, prof. J.J. van der

 • Het verbond der verlossing. Antwoord op de vraag: Twee of drie verbonden? PDF

Schuppen, H.J. van

 • Een zondares aan de voeten van JEZUS veroordeeld door Simon, de Farizeeër PDF
 • Sterven en Leven; 6-tal predikaties + levensbeschrijving PDF

Shepard, Thomas

 • Autobiografie van Thomas Shepard PDF
 • De Gezonde Gelovige PDF
 • De wijze en dwaze maagden PDF
 • Een Juweel van de Heiligen PDF

Sibbes, dr. R.

 • Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek PDF

Sibersma, H.

 • Bijbelse gedichten PDF

Simonides, Simon

 • Leidsman der zwakken aan des Heeren tafel PDF

Sizoo, dr. A.

 • Levenbeschrijvings van Augustinus PDF

Slager, ds. J.W.

 • De gangen van de Koning naar het heiligdom; 7-tal leerredenen PDF
 • Levensschets en De Vrijstad PDF

Smytegelt, Bernardus

  Preken van ds. Smytegelt 

  • Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem. Preek over Habakuk 2 PDF
  • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 21 preken deel 1 PDF
  • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 20 preken deel 2 PDF
  • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 26 preken deel 3 PDF
  • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 20 preken deel 4 PDF
  • 16 uitmuntende predicaties PDF
  • Zestal leerredenen PDF
  • Verklaring over de Heidelberger Catechismus in 52 preken PDF
  • 50 uitnemende predikaties over diverse onderwerpen PDF

Spaans, ds. J.

 • Een ernstige vermaning uit de Heilige Schrift – 4 predikaties PDF

Spijker, dr. W. van ‘t

 • Het puritanisme; Geschiedenis, theologie en invloed PDF

Spranckhuysen, D.

 • Levensbeschrijving en vier traktaten PDF

Spruyt, dr. B.J.

 • Augustinus – de onsterfelijkheid van de wijsheid PDF
 • Ketter aan het binnenhof; Cornelis Hoen en zijn tractaat tegen de transsubstantiatie leer PDF

Spurgeon, Charles Haddon

 • ‘Hebt goede moed’, diverse preken PDF
 • 12 preken voor jongelui PDF
 • De Evangelie boodschap; 32 Volksleerredenen uit het Nieuwe Testament PDF
 • Een ernstige oproep tot bekering, Ezechiël 18en 33 PDF
 • Geheimnisvolle bezoeken; Uit "Totdat Hijkomt", toespraken aan de tafel des Heeren PDF
 • Gelijkenissenvan de Heiland; verklaard en toegepast in leerredenen PDF
 • Het geklank des Konings; 20 preken PDF
 • Preken aan de landbouw en veeteelt ontleent PDF
 • Preken uit het Johannes Evangelie PDF
 • Preken uit het Lukas Evangelie PDF
 • Preken uit het Markus Evangelie PDF
 • Rondom de poort tot de smalle weg, gesprek met zoekenden over het geloof in de Heere Jezus Christus PDF
 • Strijd tegen satan, 7 preken PDF
 • Wonderen en gelijkenissen van de Heiland: Preken uit het Mattheus Evangelie PDF
 • Zoekt en gij zult vinden; Aanwijzingen voor het oprecht zoeken en vinden van Christus PDF

Steenbergen, Th. van

 • De Rechtvaardigmaking in de Vierschaar PDF

Steenblok, dr. C.

 • Gods ontferming over Zijn volk; 3 preken uit de Schat des Woords + 1 Nieuwjaarspreek PDF

Steensma, dr. D.J.

 • Hertrouw na trouweloze verlating PDF

Stoddard, Salomon

 • De Verzoening. Preek over 1 Joh. 1:7 + korte levensbeschrijving PDF
 • Een Leidsman tot Christus; Besturing hoe men zielen moet leiden PDF

Stralen, freule F.A.C. van

 • Oh land, land land, hoort des Heeren Woord PDF

Struys, C.

 • JEZUS weende PDF

Stuijvenberg, ds. A.

 • 8 preken, Sions Koning – Sions onderdanen PDF
 • Levensschets en intrede preken PDF

Symonds, Joseph

 • De staat en genezing van een verlaten ziel; 1ste Ned.uitgave door Ds. J. Koelman Geestelijke Verlatingen PDF

Teellinck, Willem

 • De Christelijke Leidsman; Aanwijzend de praktijk van de ware bekering en VASTEN PDF
 • De Noord-Sterre PDF
 • De standvastige Christen PDF
 • EUBULUS, tegenwoordige staat van onze christelijke gemeente PDF
 • Het nieuwe Jeruzalem – samenspraak PDF
 • PHILOPATRIS en APRAGMON, of Christelijk Bericht. PDF
 • SOLILOQUIUM; Alleenspraak van een zondaar in de wedergeboorte PDF

Temmink, Johan

 • Het hogepriesterlijk gebed van Christus; 23 preken PDF

Themmen, W.

 • De Heerlijkheid en sterkte van SION in het laatste der dagen naar Psalm 48 en Kerkrede over Jeremia 31:12 PDF

Thomas

 • Evangelie van Thomas PDF

Til, Salomon van

 • Korte en ordentelijke ontleding der ware en Godsvrucht werkende Godgeleerdheid PDF

Toplady, August

 • Van binnen vrees. Preek over 2 Kor. 7:5a en levensschets PDF

Traill, Robert

 • De grote zonde van het ongeloof PDF

Trigland, Jac.

 • Levensbeschrijving en werken PDF

Udemans, Godefridus

 • ’t Geestelijk roer van koopmanschip; uittreksel PDF
 • Belijdenis des geloofs om tot des Heeren Heilig Avondmaal zich te begeven PDF
 • Korte en duidelijke verklaring van het Hooglied van Salomo PDF

Ursinus, Zacharias

 • door G. Bouwmeester: Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus PDF
 • Het schatboek van Ursinus 

  • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 1 – Zondag 13 PDF
  • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 14 – Zondag 24 PDF
  • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 25 – Zondag 33 PDF
  • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 34 – Zondag 52 PDF
 • Stervenskunst; Christelijke overpeinzing van het levenseinde PDF

Veldman, ds. K.

 • Zeven preken over Ruth PDF

Velema, prof. dr. W.H.

 • Oriëntatie in de Christelijke ethiek PDF

Venema, ds. E.

 • Schoon niet mee uitgetogen – 10 preken PDF

Verboom, prof. dr. W.

 • Een oude drieslag als theologisch paradigma in de 20ste eeuw; inaugurele rede 2002 PDF

Vergunst, ds. A.

 • 7 preken over de 7 brieven uit Openbaring PDF
 • Levensoverzicht en preken PDF

Verhagen, ds. A.

 • 3 boetpreken en 1 tijdrede PDF
 • Tot een eeuwige zegen – 10 preken PDF

Verhoef, ds. A.W.

 • 12 preken uit het leven van Jozua PDF

Vermeer, Justus

  Catechismusverklaring van J. Vermeer 

  • 1. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 1 – Zondag 7 PDF
  • 2. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 8 – Zondag 14 PDF
  • 3. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 15 – Zondag 21 PDF
  • 4. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 22 – Zondag 27 PDF
  • 5. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 28 – Zondag 33 PDF
  • 6. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 34 – Zondag 38 PDF
  • 7. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 39 – Zondag 44 PDF
  • 8. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 45 – Zondag 52 PDF
 • Het genadeverbond en de inwilliging ervan; (uit verzameling van enige oefeningen) PDF
 • Verzameling van enige oefeningen, met voorrede van Gerardus van Schuilenborgh deel 1 PDF
 • Verzameling van enige oefeningen, met voorrede van Gerardus van Schuilenborgh deel 2 PDF

Vis, G.

 • Oud en Nieuw Licht; enige samenspraken PDF

Visser, H.B.

 • De geschiedenis an den sabbatsstrijd onder de gereformeerden in de 17e eeuw PDF

Vlot, ds. H.

 • De voetstappen der schapen; 2e 15-tal preken PDF
 • De voetstappen der schapen; 3e 15-tal preken PDF

Voetius, Gisbertus

 • Afscheidspreek Heusden PDF
 • De Godsvrucht, vereiste tot de wetenschap PDF
 • De praktijk der Godzaligheid PDF
 • De zichtbare en de georganiseerde kerk PDF
 • Meer dan Wijsheid PDF
 • Proeve van de kracht der Godzaligheid PDF
 • Troost in geestelijke verlatingen en verzoekingen (uitgebreid door Joh. Hoorneeck) PDF

Vos, prof. G. PH.D.

 • De verbondsleer in de Gereformeerde Theologie PDF

Vredenburg, J.

 • Het HOOGLIED verklaart PDF

Vriese, P. de

 • Historisch verhaal van het leven en sterven van ds. B. Smytegelt PDF

Vrijer, dr. M.J.A. de

 • Ds. Bernardus Smytegelt en zijn ‘Gekrookte riet’ PDF

Waard, ds. A. de

 • Levensbeschrijving en enkele preken PDF

Wall, John

 • Niemand dan Christus (1 Kor. 2:2) PDF

Watson, Thomas

 • Alles is Uwe, de heerlijke voorrechten van Gods kinderen PDF
 • De hemel door geweld ingenomen PDF
 • De hoofdsom van de praktikale geloofsleer 

  • Deel 1: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer PDF
  • Deel 2: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer – 10 geboden PDF
  • Deel 3: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer – ellendekennis, geloof en genademiddelen PDF
  • Deel 4: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer – gebed des HEEREN PDF
 • De leer van de bekering PDF
 • De Parel van Goddelijke vergenoeging PDF
 • De rechtvaardige voortreffelijker dan zijn naaste; Spreuken 12:26 PDF
 • De Zaligsprekingen, of geestelijke bedenkingen over Mattheüs 5:1-10 PDF
 • Deel 1 (EPUB): De hoofdsom van de praktikale geloofsleer PDF
 • Deel 2 (EPUB): De hoofdsom van de praktikale geloofsleer – 10 geboden PDF
 • Deel 3 (EPUB): De hoofdsom van de praktikale geloofsleer – ellendekennis, geloof en genademiddelen PDF
 • Een schilderij van een godvrezend mens; geschilderd met een schriftuurlijk penseel PDF
 • Geen lied in de gevangenschap of uitleg over Psalm 137:3-6 PDF
 • Geestelijke hartsterking, heerlijk voorrecht van hen die God liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen zijn PDF
 • Honingzoete leerredenen van Watson 

  • Deel 1: 5 honingzoete leerredenen, Al wat aan Hemis, is gans begeerlijk. Hooglied 5:16 PDF
  • Deel 2: 5 honingzoete leerredenen, Maarmij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Psalm 73:28 PDF
  • Deel 3: 5 honingzoete leerredenen, Godis in het midden van haar, zij zal niet wankelen. Psalm 46:6 PDF
  • Deel 4: 5 honingzoete leerredenen, Aan het einde hangt de kroon PDF
  • Deel 5: 5 honingzoete leerredenen, Christus’ Tempel op aarde PDF
  • Deel 6: 5 honingzoete leerredenen, Psalmzingt Zijn Naam PDF
 • Twee afscheidspreken en levensschets PDF

Webster, James

 • ca. 1658-1720 predikant te Edinburg. Prekenen verhandelingen over diverse teksten PDF

Welch, John

 • In tijden van vervolging; 6de bundel predikaties PDF

Westerbeke, Jos

 • Hagar en Ismaël PDF

Westerbeke, Willem

 • ‘Voorlopig’ standpunt over aanbod van genade PDF
 • De kleding van Jezus PDF
 • De roeping tot geloof en tot een ambt PDF
 • De sabbat en de dag des Heeren verklaard door diverse theologen PDF
 • De standen in het genadeleven, of de orde des heils; Deel 1 en 2, Een ontwerp over de trappen in de genade en de onderscheiden kennis van de Drie Goddelijke Personen PDF
 • Dialoog met de Hemellichten in de wereld- kerkcrisis PDF
 • Diversen artikelen uit corona-crisistijd PDF
 • Is kerkelijke verdeeldheid zonde? PDF
 • LOCATIE TEMPEL VAN SALOMO uit Bijbel en Joodse geschriften PDF
 • Serie: Het genadeverbond 

  • 1. Het verbond der genade en de evangelische voorschriften in de roeping van zondaars PDF
  • 2. De inwilliging van het verbond der genade PDF
  • 3. Het huwelijksverbond met Vorst Immanuël PDF
  • 4. Het genadeverbond en onze doop en belijdenis PDF
  • 5. De Thora van Jezus / Het Evangelievoorschrift PDF
  • 6. Het Beeld Gods, waarin het bestaat, het verlies en het herstel PDF
  • 7. De trouwe, Drie-Enige Verbonds God PDF
  • 8. De standen/trappen in het Genadeleven, Heilsorde PDF

  Serie: Joodse oudheden 

  • 1. De HEBREEUWSE taal, de mooiste van allemaal, Onderzoek naar de taal van Adam en van de Heilige Schrift PDF
  • 2. GOD sprak HEBREEUWS. In den beginne schiep God … één taal en enerlei woorden PDF
  • 3. Het Joodse ACHTTIEN gebed; de Bron van het ONZE VADER PDF
  • 4. Scholen in Israël, kort onderzoek naar scholen in de tijd van de Bijbel PDF

  Serie: luchtruim, vogels en dieren in de Bijbel 

  • 1. Het ruime Hemelrond PDF
  • 2. Vogels in de Bijbel PDF
  • 3. Dieren in de Bijbel PDF
  • 4. Engelen, dienaars van God voor de mensen PDF
  • 5. De verleidingen van satan en boze geesten PDF

  Serie: Ontstaan Bijbel en tijdsvolgorde Bijbelse historie 

  • 1. Bijbelse chronologie van het Oud en Nieuw Verbond inclusief priesterlijst PDF
  • 2. Bijbelse chronologie volgens de TENACH, van Schepping tot aan verwoesting van Jeruzalem in 70 + priesterlijst PDF
  • 3. Om het Woord Gods en de getuigenis van Jezus Christus, Onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel en bronnen van de Statenvertaling PDF

  Serie: Schriftonderzoek 

  • 1. Bijbelboek ZEFANJA PDF
  • 2. ZACHARIA, hoofdstukken 12,13 en 14 in het licht van deze tijd PDF
  • 3. De Psalmberijming van Datheen, Vanuit O.T. / Vroegchristelijke Kerk /Reformatie tot (levens)geschiedenis van Datheen PDF
  • 4. LISTEN VAN DE SATAN EN VERZOEKING TOT ZELFMOORD; Lezing PDF
  • 5. De strijd van de Islam tegen de Koning der koningen PDF

Westerhout, ds. M.

 • Levensbeschrijving en meditaties PDF

Weststrate, ds. J.A.

 • Drie adventspreken PDF

Whitefield, George de

 • 2 Preken en levensbeschrijving PDF

Wilcockson, Arthur

 • Gelovige bastaards en ongelovige kinderen PDF

Wilde, M.K.

 • Rechtvaardiging en geloof bij Dr. John Owen PDF

Wise, Michael

 • De Dode-Zeerollen onthuld PDF

Wisse, ds. C.

 • 2 preken en levensbeschrijving PDF

Wisse, prof. G.

 • Memoires Droefheid naar God PDF
 • Uit het zieleleven PDF

Woensel, J. van

 • Zedige bedenkingen over de algemene welmenende aanbieding in het Evangelie PDF

Woestijne, ds. Chr. van de

 • 21 preken over het boek Ruth PDF
 • De keus van Mozes; 1ste 7-tal preken PDF
 • De weg naar Christus; 2ste 7-tal preken PDF
 • Een opgerichte Gedenksteen; 3de 7-tal preken PDF

Woude, dr. A.S. van der

 • 14 theologen over de profetische geschriften PDF

Woude, dr. C. van der

 • Leven en werken van Sibrandus Lubbertus PDF

Zehren, Eric

 • Bijbelse Ruïnen spreken, een geschiedenis van de archeologie PDF

Zohary, M.

 • Planten en bomen in Bijbel PDF

Zweistra, ds. H.

 • Comrie over het geloof en rechtvaardigmaking PDF

Zwerus, ds. G.

 • Levensschets en preken PDF
Algemeen
Bezinning ICT
Nederlands Bijbel Genootschap

Aalders, dr. W.
Ambrosius, kerkvader
Antonides, Meinardus
Apeldoorn, mr. L.J. van
Appelius, Johannes Conradus
Athanasius
Augustinus, Aurelius
Avinck, Theodorus
Baaij, ds. W.
Bartelink, G.J.M.
Barth, ds. J.D.
Bavinck, dr. H.
Beek, ds. M. van
Benjamin, ds. David. J.
Beuken, dr. W.A.M.
Bijlsma, dr. R.
Binning, Hugo
Bisschop, dr. R.
Blok, ds. M.
Blok, ds. P.
Bloot, A
Bogaard, ds. J.H.
Bogerman, Joh.
Bolier, Ruben
Bonar, Horatius
Boone, ds. L.
Bosch, Jakobus
Boston, Thomas
Bounds, E.M.
Boëtius, Gellius
Brahé, Jan Jacob
Brainerd, David
Brakel, Th.G. à
Brakel, W. à
Breevaart, ds. G. van den
Brienen, T.
Brink, dr. G.A. van den
Brink, ds. W.J. van den
Britstra, ds. A.J.
Brooks, Thomas
Brown, John
Bruinings, David
Bucer, M.
Bullinger, Heinrich
Bungener, Félix
Bunyan, John
Calamy, Edmund
Calvijn, Johannes
Campbell, K.M.
Campen, dr. M. van
Charles, R.H.
Charnock, Stephen
Chauncy, Isaac
Cohen, dr. J.
Comrie, dr. A.
Costa, Isaäc da
Dam, ds. Chr. van
Dankbaar, dr. W.F.
Datema, S.
Datheen, Petrus
Detmar, D.A.
Dickson, David
Dijke, ds. P. van
Dorresteyn, ds. T.
Drelincourt, Charles
Dubbeldam, W.
Duitsch, Christiaan Salomon
Durham, James
Dächsel, Karl August
E.V.H.
Edelman, G.J.
Edwards, Jonathan
Eisenman, Robert
Erskine, Ebenezer
Erskine, Ralph
Eswijler, J.
Exalto, drs. K.
Fischer, J.
Flavel, John
Floor, Wulfert
Focquenbergues, Johannes van
Fraanje, ds. J.
Fransen, ds. Elias
Fruytier, Jacobus
Gataker, T.
Genderen, dr. J. van
Gilbert, E.W.
Gilst, ds. H. van
Golverdingen, ds. M.
Graafland, dr. C.
Gray, Andrew
Groe, Theodorus van der
Groenewegen, Joh.
Guthrie, James
Guthrie, William
Haaren, ds. J. van
Hage, ds. W.
Halyburton, Thomas
Hart, Joseph
Heer, Johannes de
Heerschap, ds. M.
Hegeman, ds. C.
Heijden, ds. P. van der
Heikoop, ds. M.
Hellenbroek, Abraham
Henry, Matthew
Herwaarden, Adrianus van
Hillenius, J.
Hinde, N.L.
Hoekstra, dr. T.
Hof, dr. W.J. op ‘t
Hofman, ds. A.
Hofman, ds. H.
Hofman, ds. M.
Hog, James
Honig, dr. A.G.
Honkoop, ds. A.F.
Honkoop, ds. P.
Hoogerland, ds. A.
Hooker, Thomas
Houdt, J. van
Houten, Frederik van
Howe, John
Hubregtse, ds. L.
Huisman, C.
Huntington, William
Huyser, W.
Immens, Petrus
Ipuwer
Irons, Joseph
James, J.A.
Janse, ds. A.
Jong, H. de
Jong, L. de
Kamp, Wolter van der
Karens, ds. M.
Keller, Werner
Kemp, Johannes van der
Kersten, ds. G.H.
Keur, Jacob
Keur, Pieter
Kleijn, Pleun
Klijn, dr. A.F.J.
Koeijer, R.W.
Koelman, Jacobus
Kohlbrugge, Herman Friedrich
Kok, ds. A.
Kort, ds. A.
Kramp, ds. C.
Krull, dr. A.F.
Kuyper, dr. Abraham
Laar, J. van
Lamain, ds. W.C.
Land, J.G. van der
Larkin, George
Ledeboer, ds. L.G.C.
Leeuwarden, N.S. van
Leijdekker, Cornelia
Ligtenberg, ds. H.
Lindeboom, ds. C.
Linden, predikant P. van de
Locher, dr. J.C.S.
Lodensteyn, Jodocus van
Los, ds. P.
Love, Christophorus
Luiks, dr. A.G.
Luther, Maarten
MacCheyne, Robert Murray
Macwair, Robert
Makkenze, ds. A.
Malan, dr. C.
Mallan, ds. F.
Mallinckrodt, H.H.
Manton, Thomas de
Marchie van Voorthuijsen, ds. E. du
Marck, Johannes à
Marshall, W.
Meade, Matthew
Meer, ds. E. van
Mees, Gregorius
Meesters, J.H.
Meijer, Daniël
Meiners, Eduard
Mell, Koenraad
Mijnders, ds. J.
Mobachius, Joachimus
Moulin, P. du
Murray, Andrew
Nevius, Sara
Newton, R. Izaäk
Noort, ds. G.J. van der
Notsutt, William
Oever, ds. C. van den
Olevianus, Caspar
Oomius, Simon
Ouweneel, dr. W.J.
Owen, dr. John
Padrosa Roca, pater Luis
Paleario, Aonio
Pannekoek, ds. J.
Paul, M.J.
Perkins, William
Philpot, ds. J.C.
Pieneman, ds. C.
Poel, ds. Chr. van der
Poel, ds. J. van der
Post, Steef
Ragstat à Weille, Fridericus
Rambach, Johan Jacob
Ramsbottom, ds. B.A.
Reenen, ds. G. van
Rehwinkel, prof. Alfred M.
Renesse, Lodewijk G. van
Renwick, James
Reuver, dr. A. de
Ridder, ds. C. de
Rietveld, J.J.
Rijksen, ds. L.
Romaine, William
Ronkel, dr. Philip S. van
Roodsant, ds. J.J.
Roon, ds. M. van
Roosma, André H.
Rotterdam, Arnoldus
Ruben, ds. M.
Rutherford, Samuel
Ryle, J.C.
Sadler, Paul
Saldenus, Guiljelmus
Saphir, dr. Adolph
Schaap, ds. P.
Schouten, L.
Schuit, prof. J.J. van der
Schuppen, H.J. van
Shepard, Thomas
Sibbes, dr. R.
Sibersma, H.
Simonides, Simon
Sizoo, dr. A.
Slager, ds. J.W.
Smytegelt, Bernardus
Spaans, ds. J.
Spijker, dr. W. van ‘t
Spranckhuysen, D.
Spruyt, dr. B.J.
Spurgeon, Charles Haddon
Steenbergen, Th. van
Steenblok, dr. C.
Steensma, dr. D.J.
Stoddard, Salomon
Stralen, freule F.A.C. van
Struys, C.
Stuijvenberg, ds. A.
Symonds, Joseph
Teellinck, Willem
Temmink, Johan
Themmen, W.
Thomas
Til, Salomon van
Toplady, August
Traill, Robert
Trigland, Jac.
Udemans, Godefridus
Ursinus, Zacharias
Veldman, ds. K.
Velema, prof. dr. W.H.
Venema, ds. E.
Verboom, prof. dr. W.
Vergunst, ds. A.
Verhagen, ds. A.
Verhoef, ds. A.W.
Vermeer, Justus
Vis, G.
Visser, H.B.
Vlot, ds. H.
Voetius, Gisbertus
Vos, prof. G. PH.D.
Vredenburg, J.
Vriese, P. de
Vrijer, dr. M.J.A. de
Waard, ds. A. de
Wall, John
Watson, Thomas
Webster, James
Welch, John
Westerbeke, Jos
Westerbeke, Willem
Westerhout, ds. M.
Weststrate, ds. J.A.
Whitefield, George de
Wilcockson, Arthur
Wilde, M.K.
Wise, Michael
Wisse, ds. C.
Wisse, prof. G.
Woensel, J. van
Woestijne, ds. Chr. van de
Woude, dr. A.S. van der
Woude, dr. C. van der
Zehren, Eric
Zohary, M.
Zweistra, ds. H.
Zwerus, ds. G.