Deze rubriek bevat een schat aan literatuur over onderwerpen zoals: preekschetsen, hermeneutiek, dogmatiek, kerkrecht, exegese, schriftuitleg, Bijbelverklaringen, bevindelijke geschriften, proefschriften, studies, archeologie, preken voor leesdiensten, zowel vrije stoffen als preken voor feestdagen en de Catechismusverklaring van Justus Vermeer. Uit praktisch alle kerkverbanden zijn gepubliceerde preken opgenomen. Van ds. W.C. Lamain zijn een groot aantal originele preken aanwezig, die niet in druk verschenen zijn.
In deze rubriek zijn Bijbelse Chronologieën aanwezig, die alle gebeurtenissen met jaartallen voor en na Christus weergeven. In het Nederlands is een dergelijke Chronologie niet eerder gepubliceerd.
De Reformatoren zijn vertegenwoordigd, de Puriteinen, Nederlandse, Schotse en Amerikaanse theologen. Bijna al de werken van Thomas Watson, William Huntington, Andrew Gray en Thomas Boston zijn aanwezig, waaronder preken die nooit in het Nederlands verschenen zijn.
Voor studenten en belangstellenden zijn in deze rubriek ‘gouden appelen in zilveren gebeelde schalen’ om niet verkrijgbaar.

disclaimer:
"Niets van deze site mag met commerciële doeleinden gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting De Gihonbron en auteursrechthebbenden"

Algemeen

  Serie: Algemeen, prekenbundels 

  • Schat des Woords deel 1, 8 predikanten  DOCX PDF
  • Schat des Woords deel 2, 8 predikanten  DOCX PDF
  • Schat des Woords deel 3, 13 predikanten  DOCX PDF
  • Schat des Woords deel 4, 10 predikanten  DOCX PDF
  • Vier vroegrijpe vruchten verzameld, 4 predikanten  DOCX PDF
  • Facetten uit de historie van de Gereformeerde Gemeenten 1907 - 1953  DOCX PDF
  • Van oefenaar tot predikant, 4 predikanten  DOCX PDF
  • Kerkelijke visie over oefenaars, Levensoverzicht en preken, 4 oefenaars  DOCX PDF
  • Levensoverzicht en preken, 3 predikanten  DOCX PDF
  • Die u het Woord Gods gesproken hebben, 12 predikanten  DOCX PDF
  • Ledeboeriaanse oefenaars en predikanten  DOCX PDF
  • 27 practicale preken uit de eerste helft van de 20e eeuw  DOCX PDF
  • 42 preken van Nederlandse en Engelse predikanten  DOCX PDF

  Serie: Belijdenisgeschriften en liturgie 

  Serie: Bijbel in andere talen 

  • Hebreeuwse Oude Testament - Koreneditie  PDF
  • Griekse Nieuwe Testament - Textus Receptus, Oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament  PDF

  Serie: Bijbel in Statenvertaling 

Nederlands Bijbel Genootschap

 • Uitgave voor NBG ter gelegenheid van 300 jaar bestaan Statenvertaling (1637 - 1937);  DOCX PDF

Aalders, dr. W.

 • Luthers angst van het Westen, Dr, Aalders schets terecht de vrees van Luther voor afwijking van de Bijbelse opvatting over de Rechtsstaat  DOCX PDF

Aangeenbrug, ds. D.L.

 • Zeventien preken over teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, Uitgesproken op hoge leeftijd in de Geref. Gemeente te Ederveen  DOCX PDF

Ambrosius, Isaac

 • Eerste, middelste en laatse dingen, De leer der wedergeboorte volgens de Bijbel en ondervindelijk uitgelegd in drie tractaten  DOCX PDF
 • Het zien op Jezus, deel 2, Een Bijbelse, geestelijke uitleg van het leven van Jezus vanaf Zijn ontvangenis tot Zijn hemelvaart  DOCX PDF
 • Het zien op Jezus; deel 1, Een Bijbelse, geestelijke uitleg van het leven van Jezus vanaf Zijn ontvangenis tot Zijn hemelvaart  DOCX PDF

Antonides, Meinardus

 • Schriftmatige verklaring over borgtochtelijk en zaligmakend lijden van Jezus Christus, Twaalftal Lijdenspredikaties  DOCX PDF

Apeldoorn, mr. L.J. van

Appelius, Johannes Conradus

 • Aanmerkingen over het recht gebruik van het Evangelie eenvoudig afgeleid uit enige evangelische stoffen, Deel 2A en 2B  DOCX PDF
 • Bedenkingen over de orde des heils en de algemene aanbiedingen van het evangelie  DOCX PDF
 • Brief ter beantwoording van een vraag wat een bekommerde doen moet om zalig te worden  DOCX PDF

Athanasius, Patriarch

 • Incarnatie; de leer van de menswording van Christus, De voortreffelijke kerkvader Athanasius 295-373, verdedigt de Bijbelse leer van Christus' menswording  PDF

Augustinus, Aurelius

Avinck, Theodorus

Baaij, ds. W.

Bartelink, G.J.M.

 • Woordenboek Grieks - Nederlands  PDF

Barth, ds. J.D.

 • Het Calvinistisch beginsel in zijn wording door Calvijn; met voorrede van ds. G.H. Kersten  DOCX PDF

Bavinck, dr. H.

  Serie: Gereformeerde dogmatiek 

  • Gereformeerde dogmatiek; deel 1  PDF
  • Gereformeerde dogmatiek; deel 2  PDF
  • Gereformeerde dogmatiek; deel 3  PDF
  • Gereformeerde dogmatiek; deel 4  PDF

Beek, ds. M. van

Beuken, dr. W.A.M.

 • Abraham weet van ons niet(Jesaja 63: 16). Inaugurele rede.  DOCX PDF
 • Verklaring over Jesaja 56 - 66  PDF

Beveren, A.W. de

 • Voorrede bij Des Christens Heil en Sieraad van Ds. B. Smytegelt  PDF

Bijlsma, dr. R.

 • Een Hermeneutiek van de Bijbel; Schriftgezag en Schriftgebruik  DOCX PDF

Binning, Hugo

 • De vernedering des harten; 12 boetpredikaties  DOCX PDF
 • Des zondaars heiligdom, 40 predikaties over Romeinen 8:1-15, Biografie en voorrede door M. Leydecker  DOCX PDF
 • Enige hoofdleerstukken verklaard; met levensbeschrijving door Jac. Koelman, De belangrijkste zaken zijn vanuit de Schrift toegelicht; met levensschets van H. Binning  DOCX PDF

Bisschop, dr. R.

 • Het puritanisme; Geschiedenis, theologie en invloed  PDF

Blok, ds. M.

Blok, ds. P.

Bloot, A

Bogaard, ds. J.H.

Bogerman, Joh.

 • Het leven en werk van Johannus Bogerman, Het leven van Joh. Bogerman en zijn bijdrage aan de Dordtse Synode 1618-1619  PDF

Bolier, Ruben

 • Citaten van theologen en anderen uit de kerkgeschiedenis, op alfabetische volgorde  DOCX PDF
 • Geestelijke brieven van diverse Engelse auteurs  DOCX PDF

Boone, ds. L.

Bosch, Jakobus

 • De ware hoop en verwachting ISRAELS; over de Joodse en Christelijke religie  DOCX PDF

Boston, Thomas

 • 5e Viertal. Verhandeling over de gemeenschap der heiligen, Boston preekt over teksten waarin het werk van Christus in de gelovigen heerlijk uitblinkt  DOCX PDF
 • 6e viertal. De bekering, Lukas 13: 5 en Vrijheid in Christus, Boston was niet alleen een begaafd Schriftuitlegger, maar ook een bewogen man over zijn toehoorders  DOCX PDF
 • De noodzaak van altijd te bidden  EPUB DOCX
 • De werking van Gods Geest door het Woord in de Ziel  DOCX PDF
 • De wijde en de smalle poort, 8 preken  DOCX PDF
 • Een verklaring van het VERBOND DER GENADE  DOCX PDF
 • Gods uitstel van het oordeel. Verhandeling over Prediker 8:11  DOCX PDF
 • Het Kromme in het Levenslot: Troost in verdriet; 3 preken, de soevereiniteit en de wijsheid Gods in de beproevingen van de mensen ontvouwd  EPUB DOCX PDF
 • Serie: 4-tal preken 

  Serie: 7-tal preken 

  Serie: De natuur van de mens in zijn VIERVOUDIGE staat 

  • Staat I (der Rechtheid) en Staat II (Algemeen Bederf)  DOCX PDF
  • Staat III (van Genade) en IV (eeuwige staat van Gelukzaligheid)  DOCX PDF

Bounds, E.M.

Boëtius, Gellius

 • Zijn prophetische Duyve  PDF

Brahé, Jan Jacob

Brainerd, David

 • Verlangen naar de Heere; preek begrafenis van David Brainerd door J. Edwards  DOCX PDF

Brakel, ds. W. à

 • De heerlijke Staat der Kerk, visie op het 1000-jarig rijk en toekomst van het Joodse volk (doctoraalscriptie W. Meijer)  DOCX PDF
 • De Ware Christen of Oprecht Gelovige in 10 leerredenen  DOCX PDF
 • Een Godvruchtige Brief tot Raadgeving en Besturingaan Kinderen in Christus Jezus  DOCX PDF
 • Serie: De Redelijke Godsdienst 

  • De Redelijke Godsdienst; Deel 1, Hoofdstuk 1 - 24  DOCX PDF
  • De Redelijke Godsdienst; Deel 1, Hoofdstuk 25 - 43  DOCX PDF
  • De Redelijke Godsdienst; Deel 2  DOCX PDF
  • De Redelijke Godsdienst; Deel 3, Hoofdstuk 1 - 6  DOCX PDF
  • De Redelijke Godsdienst; Deel 3, Openbaring aan Johannes  DOCX PDF

Brakel, Th.G. à

Breevaart, ds. G. van de

 • 4 preken en 8 verslagen van afscheid en sterven  DOCX PDF
 • Als een veldhoen op de bergen, 40 preken over het leven van David  PDF
 • Als reukwerk voor Gods aangezicht, 5 preken  DOCX PDF
 • Sions lijdende en triomferende Borg, 16 preken voor de feestdagen  DOCX PDF

Brienen, dr. T.

 • Prediking van de Nadere Reformatie, Onderzoek naar de classificatiemethode in de prediking van de Nadere Reformatie  PDF
 • Theologische aspecten van de Nadere Reformatie  PDF

Brink, dr. G.A. van den

Brink, ds. W.J. van den

 • De visie op 'de rechtvaardiging door het geloof' van A. Comrie en G.H. Kersten vergeleken en toegelicht  DOCX PDF

Britstra, ds. A.J.

Brooks, Thomas

 • De Hemel op aarde: 16 preken over de zekerheid van het geloof, Brooks beschrijft de werkzaamheden en facetten van het geloof en de geloofsstanden, groei en volle zekerheid  DOCX PDF
 • De sterfdag van een gelovige, zijn beste dag  DOCX PDF
 • De zwijgende christenonder de smartelijke roede, Psalm 39:10  DOCX PDF
 • Kostbare hulpmiddelen tegen satan's bedriegerijen  DOCX PDF

Brown, John

 • Christus in de gelovigen de Hoop der Heerlijkheid  DOCX PDF
 • Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven  DOCX PDF

Bruce, James

  Serie: In tijden van vervolging 

  • In tijden van vervolging; 1ste bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 2de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 3de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 4de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 5de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 6de bundel predikaties  DOCX PDF

Bruinings, David

 • De Leeuw uit de stam van Juda als een Lam ter slachting geleid; 16 lijdenspreken  DOCX PDF

Bucer, M.

Bullinger, Ethelbert W.

 • Het getuigenis van de sterren, De 12 sterrenbeelden worden beschreven in hun Hebreeuwse en Babylonische naam en betekenis  PDF

Bullinger, Heinrich

 • Deel 1: Het enige en eeuwige testament of verbond Gods + Deel 2: Het oude geloof  DOCX PDF

Bungener, Félix

Bunyan, John

Calamy, Edmund

 • Bevend vanwege de ark Gods. Preken over 1 Samuël 4:13 en 2 Samuël 24:14  DOCX PDF
 • De Ark van de vromen geopend. In 5 preken over Psalm 119: 92  DOCX PDF

Calvijn, Johannes

 • 23 brieven aan vrouwen en 13 brieven aan Melanchton  DOCX PDF
 • 27 preken over Jeremia  DOCX PDF
 • Calvijn als mens en hervormer door Emile Doumergue  DOCX PDF
 • Calvijn en Calvinisme; Een studie over Calvijn en ons geestelijk en kerkelijk leven, door H. J. Couvée  DOCX PDF
 • Calvijn in het licht zijner brieven; Honderd brieven van de reformator  DOCX PDF
 • Diverse preken over de Heilsfeiten  DOCX PDF
 • Facetten uit het leven en de leer van Jean Calvijn  DOCX PDF
 • God, mens, medemens, Humanitas in de theologie van Calvijn door J. van Eck  DOCX PDF
 • Hanna's droefheid en blijdschap, 11 leerredenen over het eerste boek van Samuël  DOCX PDF
 • Het geestelijk leven bij Calvijn door ds. J. van der Haar  DOCX PDF
 • Het leven van Johannes Calvijn  DOCX PDF
 • Luther en Calvijn: de invloed van Luther op Calvijn, blijkens de Institutie, door W. van 't Spijker  DOCX PDF
 • Prediking en verkiezing, 13 preken over de onverdiende verkiezing van Jakob en de verwerping van Ezau  DOCX PDF
 • Serie: Bijbelverklaring van Calvijn 

  • Verklaring van de Bijbel, Romeinen, 1 en 2 Korinthe  PDF
  • Calvijns commentaren op de zendbrieven van Paulus, Galaten - Filemon  PDF
  • Calvijns commentaren op de zendbrieven, Hebreeën - Judas  PDF

  Serie: Institutie van Calvijn 

 • Verklaring Genesis 1-3. 31 juli 1563 met rede aan Prins Henri, hertog van Vendôme  DOCX PDF
 • Verklaring van de Catechismus  DOCX PDF

Cameron, Richard

  Serie: In tijden van vervolging 

  • In tijden van vervolging; 1ste bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 2de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 3de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 4de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 5de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 6de bundel predikaties  DOCX PDF

Campbell, K.M.

 • De antinomiaanse twistpunten van de 17-de eeuw; 4de lezing uit de Westminister Conference in 1974  DOCX PDF

Campen, dr. M. van

 • Aangaande mij en mijn huis..., over het dienen van God in het gezin, Een opwekking om trouw te zijn in het gezamenlijk de Heere te dienen  DOCX PDF

Charnock, Stephen

 • God verzoend, de Wet verheerlijkt en van haar vloek ontwapend; Verhandeling 1 (voorrede dr. A. Comrie)  DOCX PDF
 • God verzoend, de Wet verheerlijkt en van haar vloek ontwapend; Verhandeling 2  DOCX PDF
 • God verzoend, de Wet verheerlijkt en van haar vloek ontwapend; Verhandeling 3  DOCX PDF
 • God verzoend, de Wet verheerlijkt en van haar vloek ontwapend; Verhandeling 4  DOCX PDF

Chauncy, Isaac

 • De leer der waarheid; uitleg over de kleine Westminster Catechismus  DOCX PDF

Clarisse, ds. Theodorus Adrianus

 • Een drietal leerreden over Lukas 14:15-24, Des Heeren nodiging zoals die door het Evangelie aan mensen geschied  DOCX PDF

Cohen, dr. J.

 • Hebreeuwse grammatica  PDF

Comrie, dr. A.

 • 11 leerredenen  DOCX PDF
 • HET ABC DES GELOOFS  DOCX PDF
 • Leven en leer van dr. A. Comrie door diverse theologen  DOCX PDF
 • Verhandelingen van enige eigenschappen des zaligmakenden geloof in 14 preken  DOCX PDF
 • Verklaring zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus, incl. 2 brieven aan ds. J.H. Verster  DOCX PDF

Costa, Isaäc da

 • De Chaos en het Licht, Een halve-eeuw lied  PDF
 • Johannes de Apostel, 5 Geschriften: Evangelie, 3 brieven, Openbaring, Da Costa was een Jood die Christus kende en preekte. Heel verstandig om Bijbels en persoonlijk onderwijs te geven.  PDF
 • Serie: Al de werken van I. da Costa 

  • Al de werken - deel 1  PDF
  • Al de werken - deel 2  PDF
  • Al de werken - deel 3  PDF
  • Al de werken - deel 4  PDF
  • Al de werken - deel 5  PDF

Dam, ds. Chr. van

Dankbaar, dr. W.F.

 • Hoogtepunten uit het Nederlandse calvinisme in de 16e eeuwe  DOCX PDF

Datheen, Petrus

Detmar, ds. D.A.

 • De oprechte en standvastige keus van Ruth in onderscheiding van haar schoonzuster Orpa, Tot opwekking en bemoediging van heilbegerige harten  DOCX PDF
 • Levensgeschiedenis en 3 preken  DOCX PDF
 • Preken op Feestdagen  DOCX PDF

Dickson, David

 • Kennis der Zaligheid, Verklaring over de Grote Westminster Catechismus  DOCX PDF

Dijke, ds. P. van

Donne, John

 • Donne was een excentriek Engels predikant, schrijver en dichter, Een man die vurig de wereld diende vóór zijn bekering. Hij sprak zijn eigen grafpreek uit.  DOCX PDF

Dorresteyn, ds. T.

Drelincourt, Charles

 • Voorbereiding, Betrachting en Nabetrachting van het Heilig Avondmaal  DOCX PDF

Dubbeldam, W.

Duitsch, Christiaan Salomon

 • De gelukstaat, de roem en de bewaring van een gelovig Christen; plus schets laatste levensjaren  DOCX PDF
 • Een tweetal leerredenen en een vijftal brieven  DOCX PDF
 • Jehovah verheerlijkt, door de erkenning van de Ware Messias Jezus Christus  DOCX PDF
 • JESCHUGNAT ISRAËL, Israëls verlossingen en eeuwig behoud  DOCX PDF

Durham, James

 • Alle dingen zijn gereed, Avondmaalpreek; Matth. 22:4  DOCX PDF
 • De gelukzaligheid van de stervenden in de Heere; 7 Preken over Openbaringen 14:13  DOCX PDF
 • Kennis der Zaligheid, Verklaring over de Grote Westminster Catechismus  DOCX PDF

Dächsel, Karl August

  Serie: Complete Bijbelverklaring door Karl August Dächsel 

  • Bijbelverklaring deel 1; Genesis en Exodus  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 2; Leviticus - Deuteronomium  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 3; Jozua - 2 Samuel  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 4; 1 Koningen - Esther  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 5; Job - Psalm 80  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 6; Psalm 81 - Hooglied  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 7; Jesaja en Jeremia  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 8; Klaagliederen - Micha  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 9; Nahum - Maleachi  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 10; Mattheüs  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 11; Markus en Lukas  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 12; Johannes  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 13; Handelingen - 1 Korinthe  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 14; 2 Korinthe - Hebreeën  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring deel 15; Jacobus - Openbaring  DOCX PDF
  • Bijbelverklaring volledig  PDF

Edelman, G.J.

 • De geopende deur, doop allen oprechte gelovigen en hun zaad  DOCX PDF

Edwards, Jonathan

 • De Heilige Schrift, de enige regel voor bevinding (Zie boven bij D. Brainerd)  DOCX PDF
 • Die God leeft nog! Historie over de OPWEKKING in Nieuw Engeland, toegelicht door ds. W. van Vlastuin  DOCX PDF
 • Gods rechtvaardigheiden genade verheerlijkt; 3 preken  DOCX PDF

Eisenman, Robert

 • De Dode-Zeerollen onthuld  PDF

Erskine, Ebenezer

 • Deel 1-6: Preken en Levensloop, Totaal 41 preken en levensloop van Ebenezer Erskine  DOCX PDF
 • Levensbeschrijving en dagboek  PDF
 • Verklaring van de Kleine Westminster Catechismus  PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 2  DOCX PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 4  DOCX PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 6  DOCX PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 8  DOCX PDF

Erskine, Ralph

 • De overeenstemming van Gods eigenschappen. Verhandeling over Psalm 85:11  DOCX PDF
 • De pleitgrond van het geloof, de grote bazuin van het Evangelie e.a.  DOCX PDF
 • De zwangere belofte en haar vrucht of de kinderen der belofte voorgebracht en beschreven  DOCX PDF
 • Deel 1-6: Preken en Levensloop, Totaal 46 preken en levensloop van Ralph Erskine  DOCX PDF
 • Het sterven aan de wet en het leven naar het Evangelie, Bevindelijke kennis van zonde, verlossing en dankbaarheid  DOCX PDF
 • Index 6 delen preken van Ebenezer Erskine en van 6 delen preken van Ralph Erskine  DOCX PDF
 • Levensbeschrijving en dagboek  PDF
 • Verklaring van de Kleine Westminster Catechismus  PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 1  DOCX PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 3  DOCX PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 5  DOCX PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 7  DOCX PDF
 • Vijf verhandelingen - deel 9  DOCX PDF

Eswijler, J.

exalto, drs. K.

 • Beleefd geloof, leven en werk 8 Nederlandse theologen  DOCX PDF
 • Exalto, Drs. K, De dood ontmaskerd, De strijd met de dood; gelovige verwachting en overwinning over de dood door Christus  PDF
 • Theologische aspecten van de Nadere Reformatie  PDF

Fischer, J.

 • Verklaring van de Kleine Westminster Catechismus  PDF

Flavel, John

 • Christus het Rustpunt voor de gelovige, 6 preken  DOCX PDF
 • De 7 kruiswoorden, uitgelegd in 7 lijdenspreken  DOCX PDF
 • Goddelijke leiding of de verborgenheid der voorzienigheid  DOCX PDF
 • Het beste werk in de slechtste tijden. Een verhandeling over Handelingen 21:13  DOCX PDF

Floor, Wulfert

 • 36 Oefeningen over het Gebed des Heeren. de Wet en diversen  DOCX PDF
 • Serie: Eenvoudige oefeningen van W. Floor 

  • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 1 - 12 oefeningen  DOCX PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 2 - 12 oefeningen  DOCX PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 3 - 17 oefeningen  DOCX PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 4 - 16 oefeningen  DOCX PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 5 - 16 oefeningen  DOCX PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 6 - 19 oefeningen  DOCX PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 7 - 25 oefeningen  DOCX PDF
  • Al de eenvoudige oefeningen - bundel 8 - 26 oefeningen  DOCX PDF

Focquenbergues, Johannes van

 • Voorbereiding, Betrachting en Nabetrachting van het Heilig Avondmaal  DOCX PDF

Fraanje, ds. J.

 • 14 preken, vrije stoffen  DOCX PDF
 • 15 feeststoffen  DOCX PDF
 • 15 preken, Kerst, Goede Vrijdag, Pinksteren. Hemelvaart en vrije preken, "DE LOF VAN DE KERK IN HET GEZICHT VAN DE VERLOSSING"  DOCX PDF
 • Catechisatielessen over Hellenbroek  DOCX PDF
 • Leven en brieven  DOCX PDF

Fransen, ds. Elias

 • De brandende, maar niet verterende Braambos van Gods kerk op aarde (samenspraak)  DOCX PDF
 • De Kostelijke Bruidsschat, 8 preken  DOCX PDF
 • De Leeuw uit Juda's stam. Preek over Openbaring 5:5 (Toekomstvisie)  DOCX PDF
 • De verheerlijkte Immanuël wandelende in het midden van de Zeven Gouden Kandelaren van Zijn duur gekochte gemeente, Een tiental leerredenen uit de Openbaring van Johannes  DOCX PDF
 • De wapenrusting Gods, 6 leerredenen  DOCX PDF
 • Sions weeklacht; Preek over Hooglied 1: 7 en 8  DOCX PDF

Fruytier, Jacobus

Gataker, T.

 • Verklaring van Huwelijksplichten. Een goede vrouw, een gave Gods, Spreuken 19:14  DOCX PDF

Genderen, prof. dr. J. van

 • Herman Witsius,bijdrage tot de kennis der gereformeerde theologie  DOCX PDF

Gilbert, E.W.

 • Volharding der heiligen  PDF

Gilst, ds. H. van

Golverdingen, ds. M.

Graafland, prof. dr. C.

 • Theologische aspecten van de Nadere Reformatie  PDF
 • Van Calvijn tot Comrie, het Genadeverband, deel 5 en 6  DOCX PDF

Gray, Andrew

  Serie: 8-tal preken 

Groe, Theodorus van der

 • 10 preken: De genezing van de blinde Bartimeüs  DOCX PDF
 • 10 preken: diverse onderwerpen, De uitgever noemt de preken, uitmuntende leerredenen  DOCX PDF
 • 12 leerredenen  DOCX PDF
 • 14 preken: biddag  DOCX PDF
 • 16 Biddagpreken  DOCX PDF
 • 16 Lijdenspreken van de Heere Jezus Christus  DOCX PDF
 • 30 brieven  DOCX PDF
 • 5 preken over Openbaringen 2: 11 en 17  DOCX PDF
 • De bekering tot God en het geloof in Jezus Christus; 17 predikaties nav zondag 33 HC  DOCX PDF
 • De plicht van het lezen van de Heilige Schrift en andere Godgeleerde boeken  DOCX PDF
 • De Rechtvaardiging door het geloof  DOCX PDF
 • Het juk afgenomen; Een verhandeling over Hosea 11:4  DOCX PDF
 • Levensoverzicht en theologische werken van Ds. THEODORUS VAN DER GROE  DOCX PDF
 • Toetssteen van de ware en valse genade (deel 1; 220p. groot aantal hfd toegevoegd)  DOCX PDF
 • Toetssteen van de ware en valse genade (deel 2)  DOCX PDF
 • Toetssteen van de ware en valse genade. (deel 3; 183p. hoofdstuk 3 over de leer van Verlossing)  DOCX PDF
 • Uitleg over oprecht geloof; 5 verhandelingen  DOCX PDF
 • Zondag 1 t/m 27 van de Heidelberger Catechismus  DOCX PDF
 • Zondag 28 t/m 52 van de Heidelberger Catechismus  DOCX PDF

Groenewegen, Joh.

 • Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke preken  DOCX PDF

Guthrie, James

 • Des christens GROOT INTEREST  DOCX PDF
 • Serie: In tijden van vervolging 

  • In tijden van vervolging; 1ste bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 2de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 3de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 4de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 5de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 6de bundel predikaties  DOCX PDF

Guthrie, William

 • Des christens GROOT INTEREST  DOCX PDF
 • Serie: In tijden van vervolging 

  • In tijden van vervolging; 1ste bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 2de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 3de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 4de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 5de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 6de bundel predikaties  DOCX PDF

Haaren, ds. J. van

Hage, ds. W.

 • Levensschets en Catechismuspreken over het gebed  DOCX PDF

Halyburton, Thomas

 • De zondaar verheugd in Gods Heiligdom; 10 uitmuntende leerredenen  DOCX PDF
 • Groot belang der Zaligheid  DOCX PDF
 • Onderzoek of de wedergeboorte of de rechtvaardigmaking  DOCX PDF

Hart, Joseph

 • Levensschets Joseph Hart. Waar is de geboren Koning der Joden? Predikatie over Mattheüs 2:2, Levensbeschrijving van Joseph Hart  DOCX PDF

Heer, Johannes de

Heerschap, ds. M.

 • Facetten uit het leven zijn leven (4 preken) en een meditatie  DOCX PDF

Hegeman, ds. C.

 • Heimwee naar Bethlehem, een zestal preken  DOCX PDF
 • Paulus in de voetstappen van Christus (10 preken) en een levensschets  DOCX PDF

Heijden, ds. P. van der

Heikoop, ds. M.

 • De ondertrouw met de hemelse Bruidegom, een dertiental preken  DOCX PDF

Hellenbroek, Abraham

Henry, Matthew

 • Korte levensbeschrijving van Matthew Henry  DOCX PDF
 • Serie: COMPLETE BIJVELVERKLARING VAN HET OUDE TESTAMENT EN NIEUWE TESTAMENT DOOR MATTHEW HENRY 

  • Verklaring van het Oude Testament; Genesis  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Exodus  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Leviticus en Numeri  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Deuteronomium  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Jozua, Richteren, Ruth  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Samuël 1 en 2  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Koningen 1 en 2, Kronieken 1 en 2  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Ezra, Nehemia, Esther, Job  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Psalmen  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Spreuken, Prediker, Hooglied  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Jesaja  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Jeremia, Klaagliederen  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Ezechiël, Daniël  DOCX PDF
  • Verklaring van het Oude Testament; Hoséa, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Hábakuk, Zefánja, Haggaï, Zacharía, Maleáchi  DOCX PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Matthéüs  DOCX PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Markus  DOCX PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Lukas  DOCX PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Johannes  DOCX PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Handelingen  DOCX PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; brief aan de Romeinen  DOCX PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; 1e en 2e brief aan Korinthe  DOCX PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Galaten, Éfeze, Filipenzen, Kolossenzen  DOCX PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Thessalonisenzen 1 en 2, Timotheüs, Titus, Filemon  DOCX PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Hebreeën, Jakobus, Petrus 1 en 2  DOCX PDF
  • Verklaring van het Nieuwe Testament; Johannes 1, 2 en 3, Judas, Openbaringen  DOCX PDF

Herwaarden, Adrianus van

 • Door de bliksem getroffen.levensbeschrijving en 4 predikaties  DOCX PDF

Hillenius, J.

 • De mens beschouwd, een bondige uitleg van de gereformeerde geloofsleer  DOCX PDF

Hinde, N.L. meditaties ca 1985. schuilnaam

 • Het Sieraad hersteld, viertal oefeningen, 4 oefeningen vanuit de gestalten in het geestelijk leven  DOCX PDF

Hoekstra, dr. T.

Hof, dr. W.J. op 't

 • Het puritanisme; Geschiedenis, theologie en invloed  PDF

Hofman, ds. A.

Hofman, ds. H.

 • Levensbeschrijving en preek van de begrafenis  DOCX PDF

Hofman, ds. M.

 • 14 leerredenen voor de bijzondere gelegenheden  DOCX PDF
 • 2 zestallen leerredenen voor de biddag en dankdag  DOCX PDF
 • De handelingen Gods met Zijn knechten en gunst volk hier op aarde. 4 preken  DOCX PDF

Hog, James

 • Wet en Evangelie: Twaalf vragen, gesteld door de Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 1719  DOCX PDF

Honig, dr. A.G.

Honkoop, ds. A.F.

 • Eliza's vaarwel aan Elia (uitgesproken door ds. A.F. Honkoop na overlijden van zijn vader ds. P. Honkoop sr)  DOCX PDF

Honkoop, ds. P.

 • 15 preken - Feeststoffen  DOCX PDF
 • En Abram toog heen; predicatiën over het leven van Abraham en Jacob  DOCX PDF

Hoogerland, ds. A.

Hooker, Thomas

 • De arme twijfelende christen genaderd tot Christus.  DOCX PDF
 • Leven en werk van Thomas Hooker en John Cotton  DOCX PDF

Houdt, oefenaar J. van

Houten, Frederik van

 • Geestelijk Huwelijksaanzoek. Levensbeschrijving en 3 predikaties over Ps 45:11 en 12  DOCX PDF
 • Levenschets en 18 preken  DOCX PDF

Howe, John

 • De uitstorting van de Heilige Geest. In de heerlijke staat van Christus Kerk, voor het eind der dagen  DOCX PDF

Hubregtse, ds. L.

Huisman, C.

 • Neerlands Israel, het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de 18de eeuw  DOCX PDF

Huntington, William

  Serie: Preken van Huntington 

  • Deel 1 Huntington, Deut. 24:15, Psalm 104: 3. Psalm 110:3. Jesaja 30: 21. Jesaja 54: 11. Hoséa 2:20, 21. Amos 8:9. Lukas 11: 18. Lukas 11: 20....  DOCX PDF
  • Deel 2 Huntington, Jesaja 11:8. Haggaï 2: 7-10. Matth. 18:23-35. Wijze en dwaze maagden Matth. 25:4. Matth. 25:3. Verlies en herstel van Gods Beeld...  DOCX PDF
  • Deel 3 Huntington, 1. De zedelijke wet niet beledigd door het eeuwig Evangelie Matthéüs 5:17. 2. De hemelse arbeiders en hun wonderlijke uitbetaling....  DOCX PDF
  • Deel 4 Huntington, 1. HET EVANGELIE DE ENIGE LEEFREGEL, WAARIN ALLE WETTEN VERVAT ZIJN.Hand. 15 : 24-31. 2. DE WET VAN CHRISTUS, WAARVAN...  DOCX PDF
  • Deel 5 Huntington, 1. DE GESCHIEDENIS VAN KLEIN GELOOF. In 20 samenspraken tussen een herder en een rentmeester van de Koning. 2. DE RECHTVAARDIGING....  DOCX PDF
  • Deel 6 Huntington, 1. BESCHOUWINGEN OVER DE GOD VAN ISRAËL. Uitleg over de Drieënige God. 2. DE VERBORGENHEID DER GODZALIGHEID...  DOCX PDF
  • Deel 7 Huntington, 26 brieven Over geestelijke onderwerpen door diverse mensen. 38 Geloofsbrieven over bevindelijke onderwerpen...  DOCX PDF
  • Deel 8: 105 BRIEVEN van en aan W. Huntington, 1. De vreugde van het geloof in de schaduw des doods. Uitgelegd in 5 brieven. 2. De Briefwisseling tussen Noctua Aurita en Philomela...  DOCX PDF
  • Deel 9 Huntington, 1. HET KONINKRIJK DER HEMELEN INGENOMEN DOOR GEBED. Bekering van Huntington. 2. DE NAAKTE BOOG VAN GOD. Oordelen van God....  DOCX PDF
  • Deel 10 Huntington, 1. DE GELOOFSBANK; GOD DE KASSIER VAN DE ARMEN 2. Uitreddingen door Gods Voorzienigheid. 3. UIT HET LEVEN VAN WILLIAM HUNTINGTON...  DOCX PDF

huyser, W.

Immens, Petrus

Ipuwer

 • papyrus; beschrijving van een gedeelte van de tien plagen in Egypte en van de uittocht van Israël  DOCX PDF

Irons, Joseph

 • Goddelijke leiding, 10 preken, persoonlijk en geestelijk uitgelegd, Joseph Irons was een prediker die na krachtige roeping begon te preken o.a. in Londen. Een voorwoord van ds. W.C. Lamain  DOCX PDF

James, J.A.

 • Bestuur en aanmoediging voor ieder die ernstig de zaligheid zoekt, Waaraan toegevoegd: De leer der zaligheid verklaard door Ds. W. huyser  DOCX PDF

Janse, ds. A.

 • Een oprecht woord, een zevental preken en een levensschets  DOCX PDF

Jong, H. de

 • Leven en werk van Jacobus Willemsen te Middelburg  PDF

Jong, L. de

 • Ontwaak Noordenwind en kom gij Zuidenwind; 6 oefeningen  DOCX PDF

Kamp, Wolter van der

 • Houvast aan het hemelruim; Een pleidooi voor de Bijbelse opvatting dat de zon om de aarde draait  PDF

Karens, ds. M.

Keller, Werner

 • De Bijbel heeft toch gelijk, de wetenschap bewijst de historische juistheid  PDF

Kemp, Johannes van der

 • Drie bevindelijke brieven over de rechtvaardigmaking  DOCX PDF

Kersten, ds. G.H.

 • 24 preken over Christus vernederd en verhoogd; de Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren., Ds. Kersten was een Christus-prediker. Hij was ten volle in zijn element als de belangen van Koning Jezus het meest naar voren kwamen  DOCX PDF
 • Catechismusverklaring 52 zondagen, Ds. Kersten leeft nog verder nadat hij gestorven is. Deze verklaring toont een bestudeerd en bevindelijke uitleg in strakke ligging  DOCX PDF
 • Christus alles en in allen; 28 preken voor bijzondere gelegenheden  DOCX PDF
 • De Hebreeënbrief uitgelegd en toepasselijk verklaard vanuit het bevindelijk leven, Ds. Kersten was een kort en bondige uitlegger van enkele Bijbelgedeelten. Uit eigen ervaring kon hij vanuit de verdrukking schrijven  DOCX PDF
 • De tucht in de kerke CHRISTI  DOCX PDF
 • Een getrouw Woord. 60 meditaties, Ds. Kersten was een vertrouwd predikant die ons land en de Kerk van Nederland een warm hart toedroeg  DOCX PDF
 • Het land wankelt, SGP jaarrede 24 april 1930  DOCX PDF
 • Levensschets en 9 preken  DOCX PDF
 • Preken uit het Oude Test. Dankdag, Advent, Oudjaar, Pasen, Hemelvaart. 10 Preken, Jobs zware beproevingen, 25 preken getuigen van diepe beproevingen en rijke Evangelische troost in Christus. Goed geschikt voor leesdiensten  DOCX PDF
 • Profetieën van Zacharia uitgelegd en toepasselijk verklaard op het bevindelijk leven en op de situatie van ons land, Ds. Kersten was een eersteklas organisator in kerkelijk- en schoolleven. Bovendien een trouw staatsman namens de SGP, nuttig voor de politiek  DOCX PDF

Keur, Jacob

 • De apocriefe boeken uit de tijd van het Oude Testament, Volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave  DOCX PDF

Keur, Pieter

 • De apocriefe boeken uit de tijd van het Oude Testament, Volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave  DOCX PDF

Kleijn, Pleun

 • De vijf zalen van Bethesda uitgelegd en levensbeschrijving  DOCX PDF
 • De zonden van Gods volk als Paarlen aan de Kroon van Christus  DOCX PDF
 • Een overdenking over de toestand van land en kerk. In een brief aan mijn vrienden  DOCX PDF

Klijn, dr. A.F.J.

 • De Apostolische vaders Ignatius, Polycarpus en Clemens van Alexandrië  DOCX PDF

Koeijer, R.W.

 • Geestelijke strijd bij de Puriteinen  PDF

Koelman, Jacobus

 • Dagelijks Zelfonderzoek of Tafereel van enkele vragen  DOCX PDF
 • De aard en de gronden van het geloof  DOCX PDF
 • De oprechte liefde tot de Heere Jezus  DOCX PDF
 • De weg Gods met de mens hierop aarde, naar de hemel leidende  DOCX PDF
 • Drieërlei Catechismus  DOCX PDF
 • Het ambt en de plichten van de ouderlingen en diakenen  PDF
 • Het heilige en welbeproefde leven en sterven van Galeacius Caracciolus  DOCX PDF
 • Het onnaspeurlijke van Gods wegen; preek over Ps 77: 20-21  DOCX PDF
 • Koningskinderen op weg naar het paleis, levensbeschrijving koning Eduard VI en koningin Jane Grey  DOCX PDF
 • Nederlands ondergang gedreigd en nabij predikatie Jesaja 9:12-16  DOCX PDF

Kohlbrugge, ds. dr. Herman Friedrich

 • 10 Preken van oorlog en vrede, uitgeproken in de jaren 1859, 1870 en 1871, Aanspreekbare preken in oorlogstijd, met doel om van alles buiten de Heere af te zien.  DOCX PDF
 • 100 brieven aan diverse personen, deel 1  DOCX PDF
 • 14 Preken over Psalm 118  DOCX PDF
 • 16 preken; 1 Petrus 3 en 4  DOCX PDF
 • 19 preken; 1 Petrus 1 en 2  DOCX PDF
 • 22 unieke preken over het lijden van de Borg en gelovig navolgen van Hem, Kohlbrugge bespeelt in deze preken en meditaties de fijnste snaar op zijn fiool die hij van Jezus heeft gekregen; uit Amsterdams Zondagsblad 1896.  DOCX PDF
 • 25 preken; Handelingen der Apostelen  DOCX PDF
 • 7 Preken over de profeet Jona  DOCX PDF
 • Achtentwintig leerredenen; De tabernakel en zijn gereedschappen  DOCX PDF
 • Betrachting over de vijftigste Psalm  DOCX PDF
 • Betrachting over het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs  DOCX PDF
 • Betrachting van Christus' dood aan het kruis en wat daar aan vooraf ging; 18 lijdenspreken  DOCX PDF
 • De eenvoudige Heidelberger, catechismuspreken over de meeste zondagen van de HC  DOCX PDF
 • De Godheid van Christus  DOCX PDF
 • De Heidelberger Catechismus in vraag en antwoord  DOCX PDF
 • De Leer des Heils, in vragen en antwoorden  DOCX PDF
 • De lofzangen Israëls, verhandelingen en preken over de Psalmen, deel I  DOCX PDF
 • De lofzangen Israëls, verhandelingen en preken over de Psalmen, deel II  DOCX PDF
 • De profeet Zacharia, 7 leerredenen over het derde hoofdstuk van Zacharia  DOCX PDF
 • De taal Kanaäns; een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid  DOCX PDF
 • De theologie van Dr. H. F. Kohlbrugge, door Jacob Loos  DOCX PDF
 • Diverse brieven, deel 2  DOCX PDF
 • Door Zijn wonden is ons genezing geworden; bijzondere brieven van Kohlbrugge aan familieleden  DOCX PDF
 • Dr. H. F. Kohlbrugge en zijn prediking; door Dr. J. van Lonkhuizen; met antwoord aan Dr. J.C.S. Locher  DOCX PDF
 • Enige gebeden, uitgesproken kort voor en gedurende de Duits - Franse oorlog  DOCX PDF
 • Het ambt der ouderlingen; vijf overdenkingen naar aanleiding van 1 Petrus 5: 1-4  DOCX PDF
 • Historisch - Theologische gesprekken over het doopformulier  DOCX PDF
 • Hoe Dr. H. F. Kohlbrugge predikant werd, door H. van Druten  DOCX PDF
 • Hoogst belangrijke briefwisseling (met Da Costa)  DOCX PDF
 • Index van alle preken van Dr. H. F. Kohlbrugge, uitgezonderd de 12 twaalftallen en de Schriftverklaringen  DOCX PDF
 • Kohlbrugge en de Afscheiding, door Dr. J.C.S. Locher  DOCX PDF
 • Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact, brieven  DOCX PDF
 • Levensbeschrijving van Dr. H. F. Kohlbrugge, door H. Klugkist Hesse  DOCX PDF
 • Levensbeschrijving van Dr. H. F. Kohlbrugge, door P. M. Donkersloot  DOCX PDF
 • Serie: Alle 12-tallen preken van Kohlburgge 

  Serie: Alle 15-tallen preken van Kohlbrugge 

  Serie: Schriftverklaring Kohlbrugge 

  • Schriftverklaringen Deel 1, Genesis  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 2, Exodus - Deuteronomium  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 3, Ruth  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 4, Jozua - Psalm 54  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 5, Psalm 68 - 148  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 6, Spreuken - Zacharia  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 7, Matthéüs  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 8, Markus - Lukas 1-16  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 9, Lukas 17 - 24  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 10, Johannes 1 - 19  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 11, Johannes 20 - Handelingen  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 12, Romeinen - 2 Korinthe  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 13, Galaten - 2 Timótheüs  DOCX PDF
  • Schriftverklaringen Deel 14, Hebreeën - Openbaringen  DOCX PDF
  • Index van de schriftverklaringen  DOCX PDF
  • Index van de schriftverklaringen op chronologische volgorde van de Bijbel  DOCX PDF
 • Ter Herinnering aan Dr. H. F. Kohlbrugge en zijn vrouw; laatste preken, verslag levenseinde en begrafenis  DOCX PDF
 • Toelichting en verweer, opmerkingen aangaande verschillende punten der Waarheid, door Dr. J.C.S. Locher  DOCX PDF
 • Uw enige troost; en verklaring Apostolische Geloofsbelijdenis. Preken over Zondag 1, 8, 9, 45  DOCX PDF
 • Verhandeling over Romeinen 7  DOCX PDF
 • Verklaring Formulier Heilig Avondmaal; preken H.A.; Vragen Geloofsbelijdenis  DOCX PDF
 • Vermaning en vertroosting; 8 preken over 1 Petrus 5: 5-11  DOCX PDF
 • Waartoe God zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft; 9 preken over het Evangelie van Johannes  DOCX PDF
 • Waartoe het Oude Testament?  DOCX PDF

Kok, ds. A.

Kort, ds. A.

 • Rechtvaardigend geloof volgende de Heilige Schrift  PDF
 • Scriptie over de rechtvaardigmaking bij Dr. J. Owen  DOCX PDF
 • Wedergeboorte of schijngeboorte  PDF

Kramp, ds. C.

Krull, dr. A.F.

 • Jacobus Koelman, een kerkhistorische studie  DOCX PDF

Kuyper, dr. Abraham

 • Het Calvinisme - Stonelezingen 1898 te Princeton  DOCX PDF

Laar, J. van

 • Wolk van getuigen. Schriftuurlijke aanbieding van genade  DOCX PDF

Labuschagne, dr. C.J.

 • Logotechnische analyse van Deuteronomium  PDF
 • Vertellen met getallen. Functie en symboliek van getallen in de Bijbel, Het geheim van Bijbelse getalscomposities bewijst de woordelijke inspiratie van Gods Geest  DOCX PDF

Lamain, ds. W.C.

 • Een Handvol Koren; 10 preken  DOCX PDF
 • Gods daden herdacht; Predikaties gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land  DOCX PDF
 • Gods genade overvloedig en bestendig; 6 preken  DOCX PDF
 • Gods genade verheerlijkt in leven en in sterven; 4 preken  DOCX PDF
 • Inhoud van de prekenbundels  DOCX PDF
 • Juda in de Schuld, Een Probleemgezin, Predikatie over Genesis 38:12 - einde  DOCX PDF
 • Serie: Sprekende nadat hij gestorven is - Ds. W.C. Lamain 

  • Sprekende nadat hij gestorven is; 1ste tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 2de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 3de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 4de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 5de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 6de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 7de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 8ste tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 9de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 10de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 11de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 12de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 13de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 14de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 15de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 16de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 17de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 18de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 19de tiental preken  DOCX PDF
  • Sprekende nadat hij gestorven is; 20ste tiental preken  DOCX PDF

Land, J.G. van der

 • Bijbelse archeologie  PDF

Larkin, George

 • De toekomende wereld. Visioenen van hemel en hel; Engels auteur  DOCX PDF

Ledeboer, ds. L.G.C.

 • 's HEEREN WEGEN Gehouden met een ALLES VERBEURDHEBBEND ZONDAAR  DOCX PDF
 • 70 geloofsbrieven aan zijn geloofs- en strijdgenoten  DOCX PDF
 • Een klein vragenboekje  DOCX PDF
 • Gedachtenis aan ds. Ledeboer, lofzangen, meditaties  DOCX PDF
 • J.H.R. Verboom: Rondom de kansel van Benthuizen (levensbeschrijving van d.s. Ledeboer)  DOCX PDF
 • Kerkelijke en pastorale brieven  DOCX PDF

Leeuwarden, N.S. van

 • De wedergeboren christen en de dankbare erkentenis van de wedergeborene  DOCX PDF

Leijdekker, Cornelia

Ligtenberg, ds. H.

 • Christus, de Plant van NAAM: 5 preken met levensschets  DOCX PDF

Lindeboom, ds. C.

 • Bijbelgids of handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis, bewerkt door J. Pluimers  DOCX PDF

Linden, predikant P. van der

 • 2 preken: De demonstratie van Wet en Evangelie tot wederlegging van een bijna algemene dwaling, En: Het Apostolisch Vaart Wel voor geredde Geestelijke Schipbreukelingen  DOCX PDF
 • Het doctrinair leerstuk der Hervorming  DOCX PDF
 • Potappel verdronken en behouden thuis + visie over de uitbreiding van Gods Kerk  DOCX PDF

Lis, Hendrik, van

 • 10 Geestelijke oefeningen over teksten uit het Nieuwe Testament. 3e deel., Van Lis was oefenaar te Den Haag  DOCX PDF
 • 11 Geestelijke oefeningen over teksten uit het Oude Testament. 1ste deel, Van Lis was oefenaar te Den Haag  DOCX PDF
 • 11. Geestelijke oefeningen over teksten uit het Oude Testament. 2e deel, Van Lis was oefenaar te Den Haag  DOCX PDF

Locher, dr. J.C.S.

Lodensteyn, Jodocus van

 • De heerlijkheid van een waar christelijk leven; 16 uitgelezen leerredenen  DOCX PDF
 • Verzameling van keurstoffen of uitgelezen predikatiën, 8 predikaties en 2 brieven  DOCX PDF

Loonstra, dr. B.

 • Theologische aspecten van de Nadere Reformatie  PDF

Los, ds. P.

Love, Christophorus

 • De alomtegenwoordigheid en alwetendheid Gods. 1ste uitgave "Alle de Theologische Wercken"  DOCX PDF
 • De IJverige Christen predikatie over Lukas 11:28  DOCX PDF
 • De strijd tussen vlees en Geest, 27 preken  DOCX PDF
 • Een kroongetuige van Christus uitgebreide levensbeschrijving, briefwisseling, preken en citaten.  DOCX PDF
 • Eens Christens onderrichting. prekenserie over 1 Korinthe 30:30-31  DOCX PDF
 • Eens Koopmans onderrichting. 5 predikaties over 1 Korinthe 7:30,31 + met korte levensbeschrijving  DOCX PDF

Luiks, dr. A.G.

Luther, Dr. Maarten

  Serie: De werken van Dr. Maarten Luther, Herdenking Hervorming 1517-2017. 

  • De knechtelijke wil, verklarende dat er geen vrije wil is  DOCX PDF
  • Luther, zijn weg en werk; Dr. W.J. Kooiman  DOCX PDF
  • Uitgebreide versie van de Verklaring van Paulus' brief aan de Galaten  DOCX PDF
  • De brief van Paulus aan de Romeinen. Inleiding  DOCX PDF
  • Preek over Gods liefde in Christus, Joh.3:16  DOCX PDF
  • Het Troostboekje voor Christenen in alle wederwaardigheden  DOCX PDF
  • Brieven uit de beslissende jaren van Luther's leven  DOCX PDF
  • Verklaring van de Psalmen  DOCX PDF
  • Uitleg van de 117e, 118e en 127e Psalm  DOCX PDF
  • De Lofzang van Maria, het Magnificat  DOCX PDF
  • Het Hogepriesterlijk Gebed  DOCX PDF
  • Grote en Kleine Catechismus  DOCX PDF
  • Hoe men bidden moet en over de goede werken  DOCX PDF
  • Citaten uit de tafelgesprekken  DOCX PDF
  • De Babylonische gevangenschap der Kerk; brief aan paus Leo X; de vrijheid van een Christen  DOCX PDF
  • Kerkpostillen I, vanaf Advent tot aan de Lijdensweken  DOCX PDF
  • Kerkpostillen II, vanaf de Lijdensweken tot aan de Opstanding  DOCX PDF
  • Kerkpostillen III, Jezus en Zijn Werk  DOCX PDF
  • Kerkpostillen in het Duits  DOCX PDF
  • Publicaties van de eerste 10 jaar van de Reformator en een belangrijke preek over het sterven  DOCX PDF
  • Door Christus méér dan overwinnaar; preken van Luther  DOCX PDF
  • Luther en zijn Bijbelvertaling  DOCX PDF

  Serie: Leer en leven van de grote kerkhervormer Luther 

  • Deel 1; Dr. Maarten Luther, Zijn leven en kerkhervorming  DOCX PDF
  • Deel 2; Dr. Maarten Luther, zijn brieven en huwelijk met Katharina van Bora  DOCX PDF
  • Deel 3; Luther, een man van God en de Augsburgse Confessie  DOCX PDF
  • Deel 4; Luther, de geknechte wil tegen Erasmus en andere geschriften  DOCX PDF
  • Deel 5; Dr. Maarten Luther te Wittenberg, Psalmuitleg en kerkpostillen, preken  DOCX PDF

MacCheyne, Robert Murray

 • 16 korte preken en fragmenten uit het Oude en Nieuwe Testament, MacCheyne was juweel onder de predikers. Hij werd verteerd uit liefde voor z'n medemens om deze voor Christus te winnen  DOCX PDF
 • 22 preken en preekschetsen; deel 2, Deze energieke jonge dienstknecht van Christus is in zijn leven en daarna tot bekering van honderden geweest.  DOCX PDF
 • 26 preken en preekschetsen; deel 1, Deze jonge vurige prediker is tot grote zegen geweest in de Schotse, Engelse en Nederlandse kerk.  DOCX PDF
 • 30 preken over teksten uit het Nieuwe Testament, Na zijn sterven kwam men in de kerk bijeen; zulk een toneel van droefheid als zich daar vertoonde, is zelden in Schotland gezien  DOCX PDF
 • 38 preken over teksten uit het Oude Testament, MacCheyne was "een vlam uit de hemel", zijn preken waren voor honderden het middel tot bekering  DOCX PDF
 • Onze Schuld aan ISRAEL, Preek overRomeinen 1:16 " Eerst de Jood,...  DOCX PDF
 • Verschillende leerredenen en bijbellezingen deel 1, 40 preken  DOCX PDF
 • Verschillende leerredenen en bijbellezingen deel 2, 24 preken en 15 leerredenen  DOCX PDF

MacFarlane; MacDonald; Cameron , Rev. D. N. J.

 • De Vrije Presbyteriaanse Predikstoel, In 7 preken vertolken 7 auteurs hun geestelijk inzicht en toekomstvisie  DOCX PDF

Macwair, Robert

 • De wekker der leraren,vertaalt in Nederlands door Jacobus Koelman  DOCX PDF

Makkenze, ds. A.

Malan, dr. C.

Mallan, ds. F.

Mallinckrodt, H.H.

 • Woordenboek Latijns - Nederlands  PDF

Manton, Thomas

 • De verheerlijking van Christus op de berg; 7 preken  DOCX PDF
 • De verlossing door Christus; preek over Col 1:14  DOCX PDF
 • De verzoeking van Christus in de woestijn; 7 preken, Waarbij toegevoegd: De verlossing door Christus; Preek over Collosenzen 1:14  DOCX PDF
 • Het Gebed de HEEREN; verklaard en toegepast in 24 preken  DOCX PDF
 • Uitgelezene Engelse boetpredicatiën; Manton, Thomas en diverse auteurs  DOCX PDF

Marchie van Voorthuijsen, ds. E. du

Marck, Johannes à

  Serie: Gereformeerde Dogmatiek van J. à Marck  PDF

  • Gereformeerde Dogmatiek Register  PDF

Marshall, W.

Meade, Matthew

 • ISRAEL's bekering, nieuw leven in de doodsbeenderen, 5 preken over Ezechiël 37  DOCX PDF

Meer, ds. E. van

Mees, Gregorius

 • Een vriend in de rouw, droevig ongeluk op de Maas en geestelijke bedenkingen daarover n.a.v. Jesaja 43:2  DOCX PDF

Meesters, J.H.

 • Op zoek naar de oorsprong van de sabbat  PDF

Meijer, Daniël

 • De weg welke de Heere gehouden heeft + 4 zelfuitgegeven preken  DOCX PDF

Meiners, Eduard

 • Schriftuurlijke wegwijzer voor bekommerden, overtuigden en gelovigen, Waarbij toegevoegd: Het leven van de rechtvaardige  DOCX PDF

Melis, Marinus

 • Melis te Meliskerke. Leerrede over Jesaja 40:6. Een stem zegt: Roep!, Een vergeten oefenaar van de Chr. Geref. Kerk te Meliskerke  DOCX PDF
 • Vijf meditaties als terugblik op het jaar 1872, M. Melis, oefenaar, (1826-1899) beschrijft als eenvoudig maar door de Heere onderwezen man, zijn ervaringen te Meliskerke  PDF

Mell, Coenraad

 • 3 delen; Keurstoffen handelende van de liederen Hammaäloth, het Huwelijk van Izak met Rebekka en Bazuinen der Eeuwigheid  DOCX PDF
 • Het gruwelijk Sodom gestraft, 9 boetpredikatiën  DOCX PDF

Mijnders, ds. J.

Minderman, ds. H.A.

Mobachius, Joachimus

Moulin, P. du

 • Voorbereiding, Betrachting en Nabetrachting van het Heilig Avondmaal  DOCX PDF

Murray, Andrew

 • De kracht van Jezus' bloed - twintig preken  DOCX PDF

Nevius, Sara

Newton, R. Izaäk

 • Aantekeningen over de Openbaring van Johannes  DOCX PDF

Noort, ds. G.J. van den

 • De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk, Achttal preken over verschillende teksten  DOCX PDF
 • Levenschets en preken  DOCX PDF

Notcutt, William

 • De eeuwige liefde van Jezus Christus tot een verloren wereld, De eeuwige verlustiging van God de Vader en God de Zoon in Elkander en het vermaak in de mensen verklaard in zes preken  DOCX PDF

Oever, ds. C. van den

olevianus, Caspar

 • Caspar olevianus en zijn Reformatorische arbeid, door Ds. G. Bouwmeester  DOCX PDF
 • Verklaring Apostolische Geloofsbelijdenis, het wezen en de getuigenissen van het Genadeverbond  DOCX PDF

Oomius, Simon

Ouweneel, dr. W.J.

 • Het domein van de slang, verleidingen van satan  DOCX PDF

Owen, dr. John

 • Bij U is vergeving; verklaring van psalm 130  DOCX PDF
 • De doding der zonden in de gelovigen  DOCX PDF
 • De onveranderlijkheid van de beloften en de zonde van het twijfelen, 3 preken over het geloof  DOCX PDF
 • De waarachtige wegen die God met de mens houdt als hij van Zijn weg afdwaalt, Leerrede over Hosea 7:13b ter voorbereiding van de algemene dank-, vast- en bededag  DOCX PDF
 • Een verhandeling aangaande de Heilige Geest,beschreven in V boeken; Boek 1,2,3  DOCX PDF
 • Een verhandeling aangaande de Heilige Geest,beschreven in V boeken; Boek 4,5  DOCX PDF
 • Gods gewone handelingen met zondige landen en kerken  DOCX PDF
 • Het ootmoedig wandelen met God; verhandeling over Micha 7:8  DOCX PDF
 • Leven en werk van dr. J. Owen  DOCX PDF
 • Opwekking aan diegenen, die Christus nog niet tot hun deel hebben  DOCX PDF
 • Vertrouwen op God onder het oordeel; 10 preken  DOCX PDF
 • Wijze lessen in gevaarlijke tijden. 5 preken uit The Works Of John Owen, Vol.9  EPUB DOCX PDF

Padrosa Roca, pater Luis

 • Enkele godsdienstige leerstukken aan de Heilige Schrift getoetst  DOCX PDF

Paleario, Aonio

 • Over de weldaad van Christus de Gekruisigde voor Christenen  DOCX PDF

Pannekoek, ds. J.

 • Eenvoudige lessen van een nederig dienaar, 2de 6-tal predikaties op bijzondere dagen  DOCX PDF
 • Liefdevolle aandrang van een herder. 1ste 6-tal predikaties op bijzondere tijden  DOCX PDF

Paul, M.J.

 • Geestelijke strijd, Demonie en bevrijding in christelijk persepctief  PDF

Peden, Alexander

  Serie: In tijden van vervolging 

  • In tijden van vervolging; 1ste bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 2de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 3de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 4de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 5de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 6de bundel predikaties  DOCX PDF

Perkins, William

 • 3 delen; Levensschets, Geloof als een mosterdzaadje en De staat van een Christen.  DOCX PDF
 • Het domein van de slang, verleidingen van satan  DOCX PDF

Philpot, ds. J.C.

 • Arm, maar rijk in God; 12 preken, 12 preken over het bevindelijk preken; geestelijke scheikunde  DOCX PDF
 • De Leerredenen; 1e tot 3e zestal preken  DOCX PDF
 • De Leerredenen; 4e tot 6e zestal preken  DOCX PDF
 • HET EVANGELIEVOORSCHRIFT, de regel des levens voor de gelovigen  DOCX PDF
 • Jezus als de gekroonde Koning op Zijn troon, Een bijzonder Schriftuurlijke studie over Openbaring 19 en 20 waarin Christus als gekroonde Koning Zijn beloften vervuld  DOCX PDF
 • Jezus als de grote Hogepriester over het huis Gods  DOCX PDF

Pieneman, ds. C.

Poel, ds. Chr. van der

Poel, ds. Joh. van der

 • Een getrouw woord; elf preken  DOCX PDF
 • Nood en Uitkomst; twee biddagpreken over Jesaja 38:14, Waarbij toegevoegd: Kerkbladmeditaties  DOCX PDF
 • Snipperhout; gepubliceerd in "Het zieleraadsel opgelost"  DOCX PDF
 • Splinterhout; gepubliceerd in "Tweewegen"  DOCX PDF
 • Sprokkelhout; 260 spreuken, gepubliceerd in "Nood en Uitkomst"  DOCX PDF
 • Ter nagedachtenis en tiental preken  DOCX PDF
 • Twaalf preken  DOCX PDF

Pors, Ad

 • Kohlbrugge en de vervangingsleer; elkaars (onuitgesproken) vrienden?, masterscriptie  PDF

Post, Steef

 • Het domein van de slang, verleidingen van satan  DOCX PDF

Ragstat à Weille, Fridericus

Rambach, Johan Jacob

 • Voorbeelden van het Oude Testament vervuld in het lijden van Christus, 2 delen; De verborgenheid van Christus’ stilzwijgen en Voorbeeld en Tegenbeeld  DOCX PDF

Ramsbottom, ds. B.A.

Reenen, ds. G. van

 • 15 leerredenen (5 drietallen)  DOCX PDF
 • 16 preken voor Kerstfeest, Jaarwisseling, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, 2 bundels á 8 preken. Op originele manier schildert ds. Van Reenen de waarheid voor jong en oud  DOCX PDF
 • De Koning in Zijn schoonheid, Voorgesteld in twaalf leerredenen  DOCX PDF
 • Levensgeschiedenis en 8 lijdenspreken  DOCX PDF

rehwinkel, prof. Alfred M.

 • De zondvloed; in het licht van de Bijbel, de geologie en de archeologie  DOCX PDF

Renesse, Lodewijk G. van

 • De heilige voorzienigheid Gods in 't Beleid der huwelijken  DOCX PDF

Renwick, James

 • Leven en brieven van James Renwick (o.a. levensbeschrijving door John Howie)  DOCX PDF
 • Serie: In tijden van vervolging 

  • In tijden van vervolging; 1ste bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 2de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 3de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 4de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 5de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 6de bundel predikaties  DOCX PDF

Reuver, dr. A. de

 • Bedelen bij de bron - Kohlbrugge's visie en de (Nadere) Reformatie - hoofdstuk 1 - 4  PDF
 • Bedelen bij de bron - Kohlbrugge's visie en de (Nadere) Reformatie - hoofdstuk 10 - slot  PDF
 • Bedelen bij de bron - Kohlbrugge's visie en de (Nadere) Reformatie - hoofdstuk 5 - 7  PDF
 • Bedelen bij de bron - Kohlbrugge's visie en de (Nadere) Reformatie - hoofdstuk 8 - 9  PDF
 • Kruis en Gratie; Calvijn over de rechtvaardiging, het kruisdragen, het gebed  DOCX PDF
 • Verborgen omgang met God; studie over 7 Godvruchtige vaders, 7 Godvrezende voorvaders worden beschreven in hun spirituele ervaring  PDF

Ridder, ds. C. de

Rietveld, J.J.

Rijksen, ds. L.

Romaine, William

Ronkel, dr. Philip S. van

 • Het boek Ruth; in bijbellezingen voor het volk  DOCX PDF
 • Jezus de beste Uitlegger van het oude verbond, philologisch-theologisch proefschrift  DOCX PDF

Roodsant, ds. J.J.

Roon, ds. M. van

Roosma, André H.

Rotterdam, Arnoldus

 • Zion's roem en sterkte; verklaring van 37 artikelen van Nederlandse Geloofsbelijdenis; 1e Deel artikel 1-15  DOCX PDF
 • Zion's roem en sterkte; verklaring van 37 artikelen van Nederlandse Geloofsbelijdenis; 2e Deel artikel 16-37  DOCX PDF

Ruben, ds. M.

Rutherford, Samuel

 • Brief van Westminster Synode (1644) aan predikanten in Nederland  DOCX PDF
 • Christus stervende en zondaren tot zich trekkende  DOCX PDF
 • De 362 brieven van Rutherford, Waaraan toegevoegd: Brief van de Westminster Synode aan de predikanten van Nederland  DOCX PDF
 • De beproeving en zegepraal des geloofs  DOCX PDF
 • De leer en de eer van Koning JEZUS; 15 predikaties  DOCX PDF
 • De slapende Christus ontwaakt door de gebeden; Verklaring over Lukas 8:22 vv.  DOCX PDF
 • De triomferende Christus, 6 predikaties  DOCX PDF
 • De verloren zoon; 7 predikaties over Lukas 15: 11-32  DOCX PDF
 • De wenende Maria aan het graf, in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost  DOCX PDF
 • Historie kerk van Schotland tijdens leven van S. Rutherford ca 1600 -1660  DOCX PDF
 • Wormke Jakobs, Door de Heere bemoedigd met de belofte dat het over zijn vijanden triumferen en zich in de Heere verheugen en roemen zal; 6 preken  DOCX PDF

Ryle, J.C.

Sadler, Paul

Saldenus, Guiljelmus

Saphir, dr. Adolph

Schaap, ds. P.

Schouten, L.

Schuit, prof. J.J. van der

 • Het verbond der verlossing. Antwoord op de vraag: Twee of drie verbonden?  DOCX PDF

Schuppen, ds. H.J. van

 • Sterven en Leven; 8 preken en levensbeschrijving  DOCX PDF

Shepard, Thomas

 • Autobiografie van Thomas Shepard, Persoonlijke biografie en dagboek, met toevoegingen van diverse auteurs  DOCX PDF
 • De Gezonde Gelovige  DOCX PDF
 • De wijze en dwaze maagden  DOCX PDF
 • Een Juweel van de Heiligen  DOCX PDF
 • Uit de catechisatiemethode van Thomas Shepard  DOCX PDF

Shields, Alexander

  Serie: In tijden van vervolging 

  • In tijden van vervolging; 1ste bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 2de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 3de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 4de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 5de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 6de bundel predikaties  DOCX PDF

Sibbes, dr. R.

Simonides, Simon

Sizoo, dr. A.

Slager, ds. J.W.

 • De gangen van de Koning naar het heiligdom; 7-tal leerredenen  DOCX PDF
 • Levensschets en De Vrijstad, Levensschets incl. overlijden en meditaties over de Vrijstad en het Heilig Avondmaal  DOCX PDF

Sluijs, dr. C.A. van der

 • Sluijs, Dr. C. A. van der. Prediking in de crises. , Over scheiding der geesten. Een analyse over de ernstige noodsituatie in de Gereformeerde Gezindte  PDF

Smytegelt, Bernardus

  Serie: Preken van ds. Smytegelt 

  • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 21 preken deel 1  DOCX PDF
  • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 20 preken deel 2  DOCX PDF
  • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 26 preken deel 3  DOCX PDF
  • Een Woord op Zijn Tijd. Keurstoffen 20 preken deel 4  DOCX PDF
  • 16 uitmuntende predicaties gehouden in Middelburg, Smytegelt sprak deze preken uit, nu ca 400 jaar geleden. Ze zijn actueler dan sommige preken die nu verschijnen  DOCX PDF
  • Zestal leerredenen  DOCX PDF
  • Verklaring over de Heidelberger Catechismus in 52 preken  DOCX PDF
  • 50 uitnemende predikaties over diverse onderwerpen  DOCX PDF

Sonnevelt, ds. C.

 • Ds. C. Sonnevelt. Bevestiging en intrede te Zeist; 3 preken en schulderkentenis vanwege Joden en abortus in Nederland.docx, Ds. Sonnevelt heeft een warm hart voor zending en wijst met nadruk op een oprechte schuldbelijdenis t.o.v Joden en abortus in ons land  DOCX PDF

Spaans, ds. J.

 • Een ernstige vermaning uit de Heilige Schrift - 4 predikaties  DOCX PDF

Spijker, prof. dr. W. van 't

 • Het puritanisme; Geschiedenis, theologie en invloed  PDF
 • Theologische aspecten van de Nadere Reformatie  PDF

Spranckhuysen, D.

Spruyt, dr. B.J.

 • Augustinus - de onsterfelijkheid van de wijsheid  DOCX PDF
 • Ketter aan het binnenhof; Cornelis Hoen en zijn tractaat tegen de transsubstantiatie leer  DOCX PDF

Spurgeon, Charles Haddon

 • 12 preken voor jongelui  DOCX PDF
 • De Evangelie boodschap; 32 Volksleerredenen uit het Nieuwe Testament  DOCX PDF
 • Geheimnisvolle bezoeken; Uit "Totdat Hijkomt", toespraken aan de tafel des Heeren  DOCX PDF
 • Gelijkenissenvan de Heiland; verklaard en toegepast in leerredenen  DOCX PDF
 • Het geklank des Konings; 20 preken  DOCX PDF
 • Preken aan de landbouw en veeteelt ontleent  DOCX PDF
 • Preken uit het Johannes Evangelie  DOCX PDF
 • Preken uit het Lukas Evangelie  DOCX PDF
 • Preken uit het Markus Evangelie  DOCX PDF
 • Serie: Raadgevingen aan zoekenden 

  • 'Hebt goede moed', diverse preken  DOCX PDF
  • Rondom de poort tot de smalle weg, gesprek met zoekenden over het geloof in de Heere Jezus Christus  DOCX PDF
  • Zoekt en gij zult vinden, Aanwijzingen voor het oprecht zoeken en vinden van Christus  DOCX PDF
  • Een ernstige oproep tot bekering, Ezechiël 18 en 33  DOCX PDF
 • Strijd tegen satan, 7 preken  DOCX PDF
 • Wonderen en gelijkenissen van de Heiland: Preken uit het Mattheus Evangelie  DOCX PDF

Steenbergen, Th. van

Steenblok, dr. C.

 • Gods ontferming over Zijn volk; 3 preken uit de Schat des Woords + 1 Nieuwjaarspreek  DOCX PDF

Steensma, dr. D.J.

Stoddard, Salomon

 • De Verzoening. Preek over 1 Joh. 1:7 + korte levensbeschrijving  DOCX PDF
 • Een Leidsman tot Christus; Besturing hoe men zielen moet leiden  DOCX PDF

Stralen, freule F.A.C. van

Struys, C.

Stuijvenberg, ds. A.

Symonds, Joseph

 • De staat en genezing van een verlaten ziel; 1ste Ned.uitgave door Ds. J. Koelman Geestelijke Verlatingen  DOCX PDF

Teellinck, Willem

 • De Christelijke Leidsman; Aanwijzend de praktijk van de ware bekering en VASTEN  DOCX PDF
 • De Noord-Sterre  DOCX PDF
 • De standvastige Christen  DOCX PDF
 • EUBULUS, tegenwoordige staat van onze christelijke gemeente  DOCX PDF
 • Het nieuwe Jeruzalem - samenspraak  DOCX PDF
 • PHILOPATRIS en APRAGMON, of Christelijk Bericht.  DOCX PDF
 • SOLILOQUIUM; Alleenspraak van een zondaar in de wedergeboorte  DOCX PDF

Temmink, Johan

 • Het hogepriesterlijk gebed van Christus; 23 preken, De preken zijn volgens het Grieks ontleed en bevindelijk verklaard.  DOCX PDF

Themmen, W.

 • De Heerlijkheid en sterkte van SION in het laatste der dagen naar Psalm 48 en Kerkrede over Jeremia 31:12  DOCX PDF

Thomas

Til, Salomon van

 • Korte en ordentelijke ontleding der ware en Godsvrucht werkende Godgeleerdheid  DOCX PDF

Toplady, August

 • Van binnen vrees. Preek over 2 Kor. 7:5a en levensschets  DOCX PDF

Traill, Robert

Trigland, Jac.

Trimp, dr. J.C.

 • Jodocus van Lodensteyn, Predikant en Dichter  PDF

Tuuk, H. Edema van der

 • Het leven en werk van Johannus Bogerman, Het leven van Joh. Bogerman en zijn bijdrage aan de Dordtse Synode 1618-1619  PDF

Udemans, Godefridus

 • 't Geestelijk roer van koopmanschip; uittreksel  DOCX PDF
 • Belijdenis des geloofs om tot des Heeren Heilig Avondmaal zich te begeven  DOCX PDF
 • Korte en duidelijke verklaring van het Hooglied van Salomo  DOCX PDF

Ursinus, Zacharias

  Serie: Het schatboek van Ursinus 

  • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 1 - Zondag 13  DOCX PDF
  • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 14 - Zondag 24  DOCX PDF
  • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 25 - Zondag 33  DOCX PDF
  • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus; Zondag 34 - Zondag 52  DOCX PDF
 • Stervenskunst; Christelijke overpeinzing van het levenseinde  DOCX PDF

Valen, L.J. van

 • Bonar en balans. Prediking van zonde en genade , Pleidooi voor een evenwichtige prediking aan de hand van een Schots predikant  DOCX PDF
 • In God verbonden. Dissertatie aan de V.U. Amsterdam, Gereformeerde vroomheidsbetrekkingen tussen Schotland en de Nederlanden in de periode na de Restauratie (1660-1700)  PDF

Van Doorn baron van Westcapelle, Mr. Hendrik J.

 • Wat houdt Gods zegen tegen? Aansporing tot boete voor Christus' kerk in ons land, Baron van Doorn had een bijzondere positie in ons land na de Franse revolutie  PDF

Veldman, ds. K.

Velema, prof. dr. W.H.

 • Oriëntatie in de Christelijke ethiek  PDF

Venema, ds. E.

Verboom, prof. dr. W.

 • Een oude drieslag als theologisch paradigma in de 20ste eeuw; inaugurele rede 2002, Persoonlijke kennis van zonde, verlossing en dankbaarheid verwoord in de Catechismus  DOCX PDF

Vergunst, ds. A.

Verhagen, ds. A.

Verhoef, ds. A.W.

Vermeer, Justus

  Serie: Catechismusverklaring van J. Vermeer 

  • 1. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 1 - Zondag 7  DOCX PDF
  • 2. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 8 - Zondag 14  DOCX PDF
  • 3. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 15 - Zondag 21  DOCX PDF
  • 4. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 22 - Zondag 27  DOCX PDF
  • 5. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 28 - Zondag 33  DOCX PDF
  • 6. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 34 - Zondag 38  DOCX PDF
  • 7. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 39 - Zondag 44  DOCX PDF
  • 8. De leer der Waarheid, die naar de Godzaligheid is. Catechismus Zondag 45 - Zondag 52  DOCX PDF
 • Verzameling van enige oefeningen, met voorrede van Gerardus van Schuilenborgh deel 1  DOCX PDF
 • Verzameling van enige oefeningen, met voorrede van Gerardus van Schuilenborgh deel 2  DOCX PDF

Vis, G.

Visser, H.B.

 • De geschiedenis an den sabbatsstrijd onder de gereformeerden in de 17e eeuw  PDF

Vlot, ds. H.

 • De voetstappen der schapen; 2e 15-tal preken  DOCX PDF
 • De voetstappen der schapen; 3e 15-tal preken  DOCX PDF

Voetius, Gisbertus

 • Afscheidspreek Heusden  PDF
 • De Godsvrucht, vereiste tot de wetenschap  DOCX PDF
 • De praktijk der Godzaligheid  DOCX PDF
 • De zichtbare en de georganiseerde kerk  DOCX PDF
 • Troost in geestelijke verlatingen en verzoekingen (uitgebreid door Joh. Hoornbeeck)  DOCX PDF

Vos, prof. G. PH.D.

 • De verbondsleer in de Gereformeerde Theologie  DOCX PDF

Vredenburg, J.

 • Het HOOGLIED verklaard vanuit het Hebreeuws, Een Joodse vsie  PDF

Vries, dr. P. de

 • Historisch verhaal van het leven en sterven van ds. B. Smytegelt  DOCX PDF

Vries, drs. P. de

 • Het onfeilbare Woord, De inspiratie, het gezag en de Kerkleer over de Schrift  PDF

Vrijer, dr. M.J.A. de

 • Ds. Bernardus Smytegelt en zijn 'Gekrookte riet'  DOCX PDF

Waard, ds. A. de

Wall, John

Warburton, John

 • Het Evangelie van een Verbondsgod, 21 preken en 23 brieven van John Warburton  DOCX PDF

Watson, Thomas

 • Alles is Uwe, de heerlijke voorrechten van Gods kinderen  DOCX PDF
 • De hemel door geweld ingenomen  DOCX PDF
 • De leer van de bekering  DOCX PDF
 • De Parel van Goddelijke vergenoeging  DOCX PDF
 • De rechtvaardige voortreffelijker dan zijn naaste; Spreuken 12:26  DOCX PDF
 • De Zaligsprekingen, of geestelijke bedenkingen over Mattheüs 5:1-10  DOCX PDF
 • Een schilderij van een godvrezend mens; geschilderd met een schriftuurlijk penseel  DOCX PDF
 • Geen lied in de gevangenschap of uitleg over Psalm 137:3-6  DOCX PDF
 • Geestelijke hartsterking, heerlijk voorrecht van hen die God liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen zijn  DOCX PDF
 • Serie: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer 

  • Deel 1: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer  EPUB DOCX PDF
  • Deel 2: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer - 10 geboden  EPUB DOCX PDF
  • Deel 3: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer - ellendekennis, geloof en genademiddelen  EPUB DOCX PDF
  • Deel 4: De hoofdsom van de praktikale geloofsleer - gebed des HEEREN  DOCX PDF

  Serie: Honingzoete leerredenen van Watson 

  • Deel 1: 5 honingzoete leerredenen, Al wat aan Hemis, is gans begeerlijk. Hooglied 5:16  DOCX PDF
  • Deel 2: 5 honingzoete leerredenen, Maarmij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Psalm 73:28  DOCX PDF
  • Deel 3: 5 honingzoete leerredenen, Godis in het midden van haar, zij zal niet wankelen. Psalm 46:6  DOCX PDF
  • Deel 4: 5 honingzoete leerredenen, Aan het einde hangt de kroon  DOCX PDF
  • Deel 5: 5 honingzoete leerredenen, Christus' Tempel op aarde  DOCX PDF
  • Deel 6: 5 honingzoete leerredenen, Psalmzingt Zijn Naam  DOCX PDF
 • Twee afscheidspreken en levensschets  DOCX PDF

Webster, James

 • ca. 1658-1720 predikant te Edinburg. Prekenen verhandelingen over diverse teksten  DOCX PDF

Welch Jr., John

  Serie: In tijden van vervolging 

  • In tijden van vervolging; 1ste bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 2de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 3de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 4de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 5de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 6de bundel predikaties  DOCX PDF

Welch Sr., John

  Serie: In tijden van vervolging 

  • In tijden van vervolging; 1ste bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 2de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 3de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 4de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 5de bundel predikaties  DOCX PDF
  • In tijden van vervolging; 6de bundel predikaties  DOCX PDF

Westerbeke, Jos

Westerbeke, Willem

 • 'Voorlopig' standpunt over aanbod van genade, Citaten over het Bijbels aanbod van genade vanuit de brede kerkelijke gezindheid  DOCX PDF
 • De kleding van Jezus en Zijn jeugd, Een schets dat Jezus net zo leefde naar Mozes' voorschrift en zo gekleed ging als andere Joodse jongens  DOCX PDF
 • De roeping tot geloof en de roeping tot een ambt is het werk van de Heilige Geest., De roeping tot geloof is zowel een verborgenheid als tot een ambt. Bescheidenheid in onze mening hierover past ons.  DOCX PDF
 • De sabbat en de dag des Heeren verklaard door diverse theologen  DOCX PDF
 • Dialoog met de Hemellichten in de wereld- kerkcrisis, Aansporing om de kerken een hele zondag open te stellen, indien mogelijk voor allen  DOCX PDF
 • Diversen artikelen uit corona-crisistijd tot lering: verval maar ook verwachting, Het gevaar om overheidsadviezen om te zetten in verplichte afschaling  DOCX PDF
 • Is kerkelijke verdeeldheid zonde?  DOCX PDF
 • Locatie tempel van Salomo uit Bijbel en Joodse geschriften, Bewijzen, o.a. uit archeologie, dat de Joods tempel van Salomo in de oude stad van David gebouwd is  DOCX PDF
 • Serie: Het genadeverbond 

  • 1. Het verbond der genade en de evangelische voorschriften in de roeping van zondaars  DOCX PDF
  • 2. De inwilliging van het verbond der genade  DOCX PDF
  • 3. Het huwelijksverbond met Vorst Immanuël  DOCX PDF
  • 4. Het genadeverbond en onze doop en belijdenis  DOCX PDF
  • 5. Het principe van de wet van Mozes is volmaakt in het Evangelievoorschrift wat alle geboden insluit, Het Evangelievoorschrift God in Christus lief te hebben is de Thora van Jezus  DOCX PDF
  • 6. Het Beeld Gods, waarin het bestaat, het verlies en het herstel; eenvoudig en praktikaal uitgelegd, 'De mens valbaar geschapen, herstelbaar gevallen, en onvalbaar hersteld' door Christus Die de duivel heeft overwonnen.  DOCX PDF
  • 7. De trouwe, Drie-Enige Verbonds God, Een korte beschrijving van de Heilige Geest en Zijn werk in de gelovigen; conform de leer van de Catechismus en oude theologen  DOCX PDF
  • 8. De standen in het genadeleven, of de orde des heils; Deel 1 en 2, Een ontwerp over de trappen in de genade en de onderscheiden kennis van de Drie Goddelijke Personen  DOCX PDF

  Serie: Joodse oudheden 

  • 1. De Hebreeuwse taal, de mooiste van allemaal, Onderzoek naar de taal van Adam en van de Heilige Schrift  DOCX PDF
  • 2. God sprak Hebreeuws. In den beginne schiep God … één taal en enerlei woorden  DOCX PDF
  • 3. Het Joodse Achttien gebed; de Bron van het Onze Vader  DOCX PDF
  • 4. Scholen in Israël, kort onderzoek naar scholen in de tijd van de Bijbel  DOCX PDF

  Serie: luchtruim, vogels en dieren in de Bijbel 

  • 1. Het ruime Hemelrond  DOCX PDF
  • 2. Vogels in de Bijbel  DOCX PDF
  • 3. Dieren in de Bijbel  DOCX PDF
  • 4. Engelen, dienaars van God voor de mensen, Beschrijving van het nut en doel van de engelen aangetoond met veel illustraties uit de historie  DOCX PDF
  • 5. De verleidingen van satan en boze geesten  DOCX PDF

  Serie: Ontstaan Bijbel en tijdsvolgorde Bijbelse historie 

  • 1. Bijbelse chronologie van het Oud en Nieuw Verbond inclusief priesterlijst, Toegevoegd: Kullok S. Wiskundige correlatie tussen de grenzen van de stammen en de helling van de aardas t.o.v. de terugkeer van Israël  DOCX PDF
  • 2. Bijbelse chronologie volgens de TENACH, van Schepping tot aan verwoesting van Jeruzalem in 70 + priesterlijst  DOCX PDF
  • 3. Om het Woord Gods en de getuigenis van Jezus Christus, Onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel en bronnen van de Statenvertaling  DOCX PDF

  Serie: Schriftonderzoek 

  • 1. Zefanja verklaard en toegelicht in het vroeger én tegenwoordig Israël, Verklaring van Zefanja aan de hand van de Hebreeuwse tekst  DOCX PDF
  • 2. Zacharia, hoofdstukken 12,13 en 14 in het licht van deze tijd  DOCX PDF
  • 3. De Psalmberijming van Datheen, Vanuit O.T. / Vroegchristelijke Kerk /Reformatie tot (levens)geschiedenis van Datheen  DOCX PDF
  • 4. Listen van de satan en verzoeking tot zelfmoord; Lezing  DOCX PDF
  • 5. De strijd van de Islam tegen de Koning der koningen  DOCX PDF
  • 6. Christus, God-mens van geboorte tot graf, 'De mens valbaar geschapen, herstelbaar gevallen, en onvalbaar hersteld' door het Vrouwenzaad Die de duivel heeft overwonnen.  DOCX PDF

Westerhout, ds. M.

Weststrate, ds. J.A.

 • Drie adventspreken  DOCX PDF
 • Het leven van Simson, geboorte, opvoeding en huwelijk, De preken zijn geschikt voor leesdiensten  PDF
 • Simson de eenzame strijder en overwinnaar in zijn dood, Negen preken over het leven van Simson; tweede deel  PDF

Whitefield, George

Wilcockson, Arthur

Wilde, M.K.

 • Rechtvaardiging en geloof bij Dr. John Owen  PDF

Wise, Michael

 • De Dode-Zeerollen onthuld  PDF

Wisse, ds. C.

Wisse, prof. G.

Witsius, prof. H.

 • Uitleg over de 12 Geloofsartikelen en het Onze Vader  PDF
 • Verklaring over de vier Verbonden  PDF

Woensel, J. van

 • Zedige bedenkingen over de algemene welmenende aanbieding in het Evangelie  DOCX PDF

Woestijne, ds. Chr. van de

Woude, dr. A.S. van der

 • 14 theologen over de profetische geschriften  PDF

Woude, dr. C. van der

 • Leven en werken van Sibrandus Lubbertus  PDF

Zehren, Eric

 • Bijbelse Ruïnen spreken, een geschiedenis van de archeologie  DOCX PDF

Zohary, M.

 • Planten en bomen in Bijbel  PDF

Zweistra, ds. H.

 • Comrie over het geloof en rechtvaardigmaking  DOCX PDF

Zwerus, ds. G.

Algemeen
Nederlands Bijbel Genootschap

Aalders, dr. W.
Aangeenbrug, ds. D.L.
Ambrosius, Isaac
Antonides, Meinardus
Apeldoorn, mr. L.J. van
Appelius, Johannes Conradus
Athanasius, Patriarch
Augustinus, Aurelius
Avinck, Theodorus
Baaij, ds. W.
Bartelink, G.J.M.
Barth, ds. J.D.
Bavinck, dr. H.
Beek, ds. M. van
Beuken, dr. W.A.M.
Beveren, A.W. de
Bijlsma, dr. R.
Binning, Hugo
Bisschop, dr. R.
Blok, ds. M.
Blok, ds. P.
Bloot, A
Bogaard, ds. J.H.
Bogerman, Joh.
Bolier, Ruben
Boone, ds. L.
Bosch, Jakobus
Boston, Thomas
Bounds, E.M.
Boëtius, Gellius
Brahé, Jan Jacob
Brainerd, David
Brakel, ds. W. à
Brakel, Th.G. à
Breevaart, ds. G. van de
Brienen, dr. T.
Brink, dr. G.A. van den
Brink, ds. W.J. van den
Britstra, ds. A.J.
Brooks, Thomas
Brown, John
Bruce, James
Bruinings, David
Bucer, M.
Bullinger, Ethelbert W.
Bullinger, Heinrich
Bungener, Félix
Bunyan, John
Calamy, Edmund
Calvijn, Johannes
Cameron, Richard
Campbell, K.M.
Campen, dr. M. van
Charnock, Stephen
Chauncy, Isaac
Clarisse, ds. Theodorus Adrianus
Cohen, dr. J.
Comrie, dr. A.
Costa, Isaäc da
Dam, ds. Chr. van
Dankbaar, dr. W.F.
Datheen, Petrus
Detmar, ds. D.A.
Dickson, David
Dijke, ds. P. van
Donne, John
Dorresteyn, ds. T.
Drelincourt, Charles
Dubbeldam, W.
Duitsch, Christiaan Salomon
Durham, James
Dächsel, Karl August
Edelman, G.J.
Edwards, Jonathan
Eisenman, Robert
Erskine, Ebenezer
Erskine, Ralph
Eswijler, J.
exalto, drs. K.
Fischer, J.
Flavel, John
Floor, Wulfert
Focquenbergues, Johannes van
Fraanje, ds. J.
Fransen, ds. Elias
Fruytier, Jacobus
Gataker, T.
Genderen, prof. dr. J. van
Gilbert, E.W.
Gilst, ds. H. van
Golverdingen, ds. M.
Graafland, prof. dr. C.
Gray, Andrew
Groe, Theodorus van der
Groenewegen, Joh.
Guthrie, James
Guthrie, William
Haaren, ds. J. van
Hage, ds. W.
Halyburton, Thomas
Hart, Joseph
Heer, Johannes de
Heerschap, ds. M.
Hegeman, ds. C.
Heijden, ds. P. van der
Heikoop, ds. M.
Hellenbroek, Abraham
Henry, Matthew
Herwaarden, Adrianus van
Hillenius, J.
Hinde, N.L. meditaties ca 1985. schuilnaam
Hoekstra, dr. T.
Hof, dr. W.J. op 't
Hofman, ds. A.
Hofman, ds. H.
Hofman, ds. M.
Hog, James
Honig, dr. A.G.
Honkoop, ds. A.F.
Honkoop, ds. P.
Hoogerland, ds. A.
Hooker, Thomas
Houdt, oefenaar J. van
Houten, Frederik van
Howe, John
Hubregtse, ds. L.
Huisman, C.
Huntington, William
huyser, W.
Immens, Petrus
Ipuwer
Irons, Joseph
James, J.A.
Janse, ds. A.
Jong, H. de
Jong, L. de
Kamp, Wolter van der
Karens, ds. M.
Keller, Werner
Kemp, Johannes van der
Kersten, ds. G.H.
Keur, Jacob
Keur, Pieter
Kleijn, Pleun
Klijn, dr. A.F.J.
Koeijer, R.W.
Koelman, Jacobus
Kohlbrugge, ds. dr. Herman Friedrich
Kok, ds. A.
Kort, ds. A.
Kramp, ds. C.
Krull, dr. A.F.
Kuyper, dr. Abraham
Laar, J. van
Labuschagne, dr. C.J.
Lamain, ds. W.C.
Land, J.G. van der
Larkin, George
Ledeboer, ds. L.G.C.
Leeuwarden, N.S. van
Leijdekker, Cornelia
Ligtenberg, ds. H.
Lindeboom, ds. C.
Linden, predikant P. van der
Lis, Hendrik, van
Locher, dr. J.C.S.
Lodensteyn, Jodocus van
Loonstra, dr. B.
Los, ds. P.
Love, Christophorus
Luiks, dr. A.G.
Luther, Dr. Maarten
MacCheyne, Robert Murray
MacFarlane; MacDonald; Cameron , Rev. D. N. J.
Macwair, Robert
Makkenze, ds. A.
Malan, dr. C.
Mallan, ds. F.
Mallinckrodt, H.H.
Manton, Thomas
Marchie van Voorthuijsen, ds. E. du
Marck, Johannes à
Marshall, W.
Meade, Matthew
Meer, ds. E. van
Mees, Gregorius
Meesters, J.H.
Meijer, Daniël
Meiners, Eduard
Melis, Marinus
Mell, Coenraad
Mijnders, ds. J.
Minderman, ds. H.A.
Mobachius, Joachimus
Moulin, P. du
Murray, Andrew
Nevius, Sara
Newton, R. Izaäk
Noort, ds. G.J. van den
Notcutt, William
Oever, ds. C. van den
olevianus, Caspar
Oomius, Simon
Ouweneel, dr. W.J.
Owen, dr. John
Padrosa Roca, pater Luis
Paleario, Aonio
Pannekoek, ds. J.
Paul, M.J.
Peden, Alexander
Perkins, William
Philpot, ds. J.C.
Pieneman, ds. C.
Poel, ds. Chr. van der
Poel, ds. Joh. van der
Pors, Ad
Post, Steef
Ragstat à Weille, Fridericus
Rambach, Johan Jacob
Ramsbottom, ds. B.A.
Reenen, ds. G. van
rehwinkel, prof. Alfred M.
Renesse, Lodewijk G. van
Renwick, James
Reuver, dr. A. de
Ridder, ds. C. de
Rietveld, J.J.
Rijksen, ds. L.
Romaine, William
Ronkel, dr. Philip S. van
Roodsant, ds. J.J.
Roon, ds. M. van
Roosma, André H.
Rotterdam, Arnoldus
Ruben, ds. M.
Rutherford, Samuel
Ryle, J.C.
Sadler, Paul
Saldenus, Guiljelmus
Saphir, dr. Adolph
Schaap, ds. P.
Schouten, L.
Schuit, prof. J.J. van der
Schuppen, ds. H.J. van
Shepard, Thomas
Shields, Alexander
Sibbes, dr. R.
Simonides, Simon
Sizoo, dr. A.
Slager, ds. J.W.
Sluijs, dr. C.A. van der
Smytegelt, Bernardus
Sonnevelt, ds. C.
Spaans, ds. J.
Spijker, prof. dr. W. van 't
Spranckhuysen, D.
Spruyt, dr. B.J.
Spurgeon, Charles Haddon
Steenbergen, Th. van
Steenblok, dr. C.
Steensma, dr. D.J.
Stoddard, Salomon
Stralen, freule F.A.C. van
Struys, C.
Stuijvenberg, ds. A.
Symonds, Joseph
Teellinck, Willem
Temmink, Johan
Themmen, W.
Thomas
Til, Salomon van
Toplady, August
Traill, Robert
Trigland, Jac.
Trimp, dr. J.C.
Tuuk, H. Edema van der
Udemans, Godefridus
Ursinus, Zacharias
Valen, L.J. van
Van Doorn baron van Westcapelle, Mr. Hendrik J.
Veldman, ds. K.
Velema, prof. dr. W.H.
Venema, ds. E.
Verboom, prof. dr. W.
Vergunst, ds. A.
Verhagen, ds. A.
Verhoef, ds. A.W.
Vermeer, Justus
Vis, G.
Visser, H.B.
Vlot, ds. H.
Voetius, Gisbertus
Vos, prof. G. PH.D.
Vredenburg, J.
Vries, dr. P. de
Vries, drs. P. de
Vrijer, dr. M.J.A. de
Waard, ds. A. de
Wall, John
Warburton, John
Watson, Thomas
Webster, James
Welch Jr., John
Welch Sr., John
Westerbeke, Jos
Westerbeke, Willem
Westerhout, ds. M.
Weststrate, ds. J.A.
Whitefield, George
Wilcockson, Arthur
Wilde, M.K.
Wise, Michael
Wisse, ds. C.
Wisse, prof. G.
Witsius, prof. H.
Woensel, J. van
Woestijne, ds. Chr. van de
Woude, dr. A.S. van der
Woude, dr. C. van der
Zehren, Eric
Zohary, M.
Zweistra, ds. H.
Zwerus, ds. G.